ทัวร์ยุโรป | Highlights Of German Slovenia Austria EUHIIGSASEP

  มิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ในอดีต

 ขาหมูเยอรมัน โรงเบียร์ ชื่อดัง HOFBRAUHAUS

 ชมเมืองสวยคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆ โอเบอร์รัมมาเกาว์

 ปราสาทนอยชวานสไตน์…ปราสาทต้นแบบ “วอลท์ดิสนีย์”

  เลาะพรมแดนแคว้นทีโรล สู่ เมืองอินนส์บรูค  เมืองเลียนซ์ ที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา

 ไฮไลท์ของสโลวิเนีย ทะเลสาบเบลด สีเขียวมรกตสุดแสนโรแมนติค

 ชม ถ้ำพอยทอยน่า ถ้ำที่มีความงามละเก่าแก่ที่สุดที่สุดในยุโรป

  เมืองลุบเบลียน่า…เมืองเก่าคลาสิค ศิลปะแบบอาร์ตนูโว

 เมืองกราซ Graz ริมแม่น้ำเมอร์ แวะช้อปปิ้ง พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เล็ท

 เที่ยว เวียนนา เต็มวัน พร้อมดินเนอร์ หมู่บ้านกรีนซิ่ง.

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – มิวนิค/เยอรมัน  (บินตรง)
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   เค้าท์เตอร์สายการบินไทย Group  เค้าเตอร์ D   (เข้าประตู 3-4)
  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช๊คอินเอกสาร และรับบัตรขึ้นเครื่อง
 
วันที่ 2 มิวนิค – มิวนิค – จัตุรัสมาร์เรียนปลาซ – โอเบอร์รัมมาเกาว์ – ฟูซเซ้นท์
00.05 น. ออกเดินทางบินตรง…สู่เมืองมิวนิค-เยอรมัน โดยเที่ยวบินที่  TG 924    (บินตรง 11 ช.ม.)
07.05 น. เดินทางถึง นครมิวนิค  MUNICH  หลัง จากนั้นรถโค้ชมาตรฐานสูงของยุโรป เมืองหลวงแห่งแค้วนบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมัน และเป็นหัวเมืองใหญ่และ   เจริญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ  พาท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่าที่ จตุรัสมาร์เรียนปลาซ เดินชมเมืองเก่าที่มี  อาคารรูปทรงสวยงามคลาสสิค ศาลาว่าการเมือง มหาวิหาร หรือ โดมประจำเมือง  เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าใน   ย่านจตุรัสกลางเมือง เช่น มีด กรรไกตราตุ๊กตาคู่ ที่ขึ้นชื่อของเยอรมัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองบาวาเรีย ณ โรงเบียร์ชื่อดัง HOFBRAUHAUS ขาหมูเยอรมันและเบียร์ ได้เวลา สู่เมือง “โอเบอร์รัมมาเกาว์” (90 กม./1ชม. 20 นาที) Oberammergau  ชมเมืองสวยคลาสสิคแบบเยอรมันบาวาเรียแท้ๆ ที่บ้านเรือนสร้างมาราวอายุประมาณ 300 ปี ที่รอบๆบ้านจะวาดเป็นรูปสีน้ำมันเรื่องราวในเทพนิยาย เทพยาดาฟ้าดิน ที่งดงามมีเสน่ห์
จากนั้นเดินทางลงใต้สุดของประเทศปลายเส้นทางสายโรแมนติคโรดที่เมือง “ฟูสเซ้นท์” Fussen ติดกับพรมแดนออสเตรีย (122 กม./1 ชม. 50 นาที)
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
  เข้าที่พัก : LUITPOLDPARK HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่ 3 ฟูสเซ้นท์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินนส์บรูค/ออสเตรีย
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  ออกเดินทาง สู่ปราสาทนอยชวาสไตน์ (4 กม./10 นาที) นำคณะนั่งรถบริการขึ้นเขา เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์  ปราสาทแสนสวยที่ราชาการ์ตูน “วอลท์ดิสนีย์” นำ รูปแบบไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เป็น 1 ในปราสาท 3 หลัง  ของเจ้าชาย    นักฝันพระเจ้าลุดวิกที่ 2  บนยอดเขาสูง  นำคณะเข้าสู่ตัวปราสาท ชมความงดงามและเรื่องราวของเจ้าชายลุดวิก พร้อมถ่ายรูปในมุมมองสวยๆ ที่รายล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบกว้างไกลงดงามจับใจ เที่ยวขากลับลงจากเขา ท่านสามารถนั่งรถม้าลงสู่เบื้องล่างเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ หรือเดินชมวิวลงเขาระยะทางประมาณ 800 เมตร  (การนั่งรถม้าลงเขา เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอาจมีบริการไม่พอเพียงในฤดูการท่องเที่ยว หรือใช้เวลารอนานเกินเวลากำหนดนัดหมาย)
เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง
  ได้เวลานำท่านข้าม พรมแดนสู่ เมืองอินนส์บรูค (114 กม./1 ชม. 40 นาที) ประเทศออสเตรีย เมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล TYROL ผ่านเส้นทางหุบเขาที่สวยงาม  ชมเมือง อินนส์บรูค อันเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายหลายพระองค์ในราชสำนักฮับสบรูค ด้วยทำเลที่ตั้งอันงดงาม ท่ามกลางเขาสูงเสียดฟ้า แหล่งสกีดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป นำคณะเดินเข้าสู่ย่านเมืองเก่าชม อาคารหลังคา ทองคำ อันเป็นที่ประทับชมการแสดงหรือการแข่งขันของเจ้านายเชื้อพระวงศ์จนกลายเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง ชมอาคารสวยๆเก่าแก่คลาสสิค และเชิญท่าน  ถ่ายรูปกับซิตี้ทาวเวอร์ รวมถึงจัตุรัสเมือง ที่มีเสาอันนาเซาเลอตั้งอยู่ ถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองที่มีผู้คนแวะเวียนมาถ่ายภาพกันมากที่สุด อิสระให้ท่านเลือกซื้อ เครื่องแก้วคริสตัล  “สวาลอฟกี้”  Swalovski  ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยรูปแบบสไตล์ใหม่ๆ ที่เมืองไทยยังไม่มีและราคาถูกจากต้นกำเนิดที่นี่
เย็น เข้าที่พัก : GRAUER BAER HOTEL INNSBRUCK  / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
วันที่ 4 อินนส์บรูค – เลียนซ์ – เบลด/สโลวีเนีย
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  หลังจากเช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง สู่เมืองเลียนซ์ Lienz (179 กม./2 ชม. 50 นาที) เมืองที่โอบล้อมไปด้ดวยขุนเขาในแคว้นทิโรลด้านตะวันออกของประเทศออสเตรีย นำท่านมีเวลาเดินเล่นในจัตุรัสหลักของเมืองเลียนซ์ ที่ Hauptplaz หรือ Main Square ถือเป็นศูนย์กลางของเมืองและเป็น ศูนย์รวมกิจกรรม การจัดงานประจำปี ถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์หินอ่อนสีขาวที่สร้างอย่าง เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1723 เพื่อระลึกถึง การรอดชีวิตจากภัยพิบัติและสงคราม หรือถ่ายรูปกับอาคารสวยของ Old Town Hall ศาลาว่าการเมือง เลียนซ์ซึ่งยังเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเลียนซ์ด้วย ให้ท่านเดินเล่น Landstarasse ถนนสายช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองเลียนซ์ เลือกชมสินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่นมากมาย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศสโลวีเนีย หรือสาธารณรัฐสโลวีเนีย (157 กม./1 ชม. 40 นาที)เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของเทือกเขาแอลป์ในยุโรปกลางตอนใต้ และได้รับเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรป
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด Bled เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรมแมนติค จนได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของสโลวีเนีย จนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก นำท่านชมเมืองเบลด เมืองที่รู้จักกันในเรื่องของวานิลลาและครีมหรือที่เรียกกันว่า Kremna Rezina อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันแสนโรแมนติค  ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและถ่ายรูปกับเมืองงดงามและทะเลสาบเบลดสีเขียวมรกต ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาจูเลียน แอลป์ ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนภูเขาจูเลียนแอลป์ ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบที่สวดสดงดงาม นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบเบลด ทะเลสาบสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา จูเลียน แอลป์ Julian Alps ทะเลสาบนี้เกิดจากการละลายตัวของธารน้ำแข็งจากภูเขาจูเลียนแอลป์ ล่องเรือไปจนถึง เกาะกลางทะเลที่เป็นที่ตั่งของ โบสถ์พระแม่มาลี Assumption of Mary หรือ โบสถ์อัสสัมชัน Assumption of Mary Pilgrimage Church สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในศิลปะแบบบารอค ซึ่งมีการประดับตกแต่งด้วยจิตกรรมฝาผนังที่มีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี   ***ช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ไม่สามารถล่องเรือได้ เนื่องจากเป็นช่วงหนาวจัด
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารแบบพื้นเมือง
  เข้าที่พัก :  PARK SAVA & SPA BLED HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่ 5 เบลด – พอสทอยน่า – ลุบเบลียน่า 
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม ช่วงเช้าท่านสามารถเดินเล่นริมทะเลสาบยามเช้า
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองพอสทอยน่า Postojana (104 กม./1 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งของถ้ำพอสทอยน่า ที่เปิดบริการมาแล้วกว่า 188 ปี
จากนั้นนำท่านเข้าชมถ้ำพอยทอยน่า ถ้ำที่มีความงามที่สุดในยุโรป มีความเก่าแก่มากว่า 2 ล้านปี มีความยาวถ้ำถึง 27 กิโมเมตร นำท่านเข้าชมด้วยขบวนรถไฟฟ้าของถ้ำ  ด้วยอุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาภายในถ้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยหลากหลายรูปแบบ มีลำธารและเขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีปลามนุษย์ Human Fish หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียน่า เมืองหลวงของสโลวีเนีย (55 กม./50 นาที)  มีบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อย เป็นระเบียบ
นำท่านชม เมืองลุบเบลียน่า Ljubljana ชมจัตุรัสกลางเมือง มหาวิหารเซ้นต์นิโคลัส ที่ตั้งของปราสาทเมืองเก่า Old Town Castle บนเนินเขาสูงที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ให้ท่านถ่ายรูปกับวิหารต่างๆ โดยรอบเมืองเก่าของจัตุรัสแห่งนี้ ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม ใจกลางจัตุรัสเป็นรูปหล่อของ ฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย เป็นผู้ประพันธ์เพลงชาติอีกด้วย ใกล้จัตุรัสเป็นโบสถ์ในนิกายฟรานเชสกันที่มีสีชมพูดึงดูดสายตา เป็นศิลปะในแบบอาร์ตนูโว ภายในมีห้องสมุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีหนังสือประมาณ 55,000 เล่ม ชมสะพานมังกร สะพานแห่งแรกๆ ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ของยุโรป
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารแบบพื้นเมือง
  เข้าที่พัก : RADISSON BLU HOTEL LIJUBLJANA /หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
วันที่ 6 ลุบเบลียน่า – กราซ – ช้อปปิ้ง Parndrof Outlet – เวียนนา/ออสเตรีย
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนกลับสู่ประเทศออสเตรีย เข้าสู่ เมืองกราซ Graz (194 กม./2 ชม. 10 นาที)  เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมอร์ ศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆ จากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอแนสซองส์และบาร็อค อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกราซ  นำชม เมืองกราซ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรปที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและความทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด  และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 และยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ.2003 ด้วย เดินเล่นชมเมืองที่ภูเขาเล็กๆ อยู่กลางเมืองที่เรียกว่า Schlossberg หรือ Castle Hill และมีแม่น้ำเมอร์ไฟลผ่านเมือง ยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ สัญลักษณ์ประจำเมืองของเมืองกราซ และถ่ายรูปกับป้อมปืนใหญ่ บ่อน้ำโบราณ หอระฆัง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
15.00 น. ก่อนเข้าสู่กรุงเวียนนา แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันที่ PARNDROF FASION OUTLET (207 กม./2 ชม. 15 นาที)   ใหญ่ เลือกซื้อ สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายยี่ห้อ ให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย https://parndorffashionoutlet.com/en/
  (อาหารค่ำอิสระ ตามอัธยาศัยเพื่อใช้เวลาอย่างต่อเนื่องใน OUTLET)
19.00 น. เข้าสู่ที่พัก  :  HILTON VIENNA DANUBE HOTEL / หรือเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)
 
วันที่ 7 เวียนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  นำท่านชม กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และยังเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน  นำคณะชม สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube”  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา
  จากนั้น เข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ที่ถูกสร้างขึ้นใน ปลาย ศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้ง พระทัยว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตร  ตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ  ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
  แล้วนำท่านสู่  ถนนคาร์ทเน่อร์  ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ  มากมาย  ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา เชิญท่านเลือก ซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกต่างๆ นั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้     ชมชีวิตผู้คนของชาวเวียนนา ตามอัธยาศัย
18.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่น่ารักและมีชื่อเสียงเรื่องการทำไวน์สด ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยม พร้อมอาหารค่ำแบบพื้นเมือง  “ขาหมูเวียนนา”   เคล้าเสียงเพลงวอลซ์สไตล์        “บูลดานูบ”  ต้นกำเนิดจากลำน้ำดานูบอันแสนโรแมนติค
  เข้าที่พักแห่งเดิมเป็นคืนที่สอง
 
วันที่ 8 เวียนนา – กรุงเทพ
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
  ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ
09.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่สนามบินชเวชัท กรุงเวียนนา
  (เพื่อมีเวลาทำใบคืนภาษี-ไม่มีอาหารกลางวัน บริการเนื่องจากอยู่ระหว่างเช็คอิน)
14.35 น. โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 937  ออกเดินทางบินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
 
วันที่ 9 สุวรรณภูมิ 
05.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ….
  **************************************************************************
  หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า

Additional Information

month