ทัวร์ยุโรป | สวิสเซอร์แลนด์..แกรนด์ทัวร์ 8 วัน 5 คืน EUSWGT

 เที่ยวเกาะไมเนาว์ กลางทะเลสาบคอนสแต้นซ์ ที่มีสวยไม้ดอกและทัศนียภาพที่งดงาม

 นั่งรถไฟสาย Glacier Express ชมทุ่งหิมะและชนบทแบบสวิส 3 ชั่วโมงเต็มอิ่ม

พักโรงแรมสไตล์สวิสในหลากหลายบรรยากาศทั้ง ริมทะเลสาบ บนหุบเขา และในกลางใจเมือง

 ไม่พลาดกับการพิชิตสองยอดเขายอดเยี่ยม “จุงฟราว” Top of Europe และ “แมทเทอร์นฮอร์น

 

ราคาเริ่มต้น 109,000 บาท

ราคาเริ่มต้น 118,000 บาท

วันที่ 1 กรุงเทพ – ซูริค   
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   เค้าท์เตอร์ D สายการบินไทย  (เข้าประตู 3)
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ- รับบัตรขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 ซูริค – เกาะไมเนาว์ – ลูเซิร์น 
01.05 น. ออกเดินทางบินตรงสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน TG 970  (11 ชม.)
07.50 น. เดินทางถึงสนามบิน ซูริค Zurich  เมืองใหญ่อันดับ 1 ของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนบน ศูนย์กลางการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และคมนาคม  รถค้ชมาตรฐานสูงรอรับคณะ
เดินทางสู่ชายแดนภาคเหนือยังเมืองชาฟเฮาเซ้น   อันเป็นที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่เกิดจากลำน้ำไรน์ ที่ไหลมาจากต้นกำเนิดทะเลสาบคอนสแต้นซ์ บางช่วงเป็นเส้นกั้นพรมแดนเยอรมัน-สวิส-ฝรั่งเศส  สายน้ำไหลลดหลั่นลงสู่หน้าผาเบื้องล่าง จนได้ชื่อว่า เป็นน้ำตกที่ใหญ่และงดงามที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นเดินทางลัดเลาะชายแดนทางตอนเหนือติดกับเยอรมัน ผ่านเข้าเขตแดนเยอรมันในบางช่วง ลัดเลาะ ทะเลสาบคอนสแต้นซ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของสวิส ที่มีบรรยากาศแสนดี
12.00 น. นำท่านเดินเท้าจากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะไมเนาว์” Mainau Island เกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบที่แสนมีเสน่ห์ เชื่อมด้วยสะพานนานาชาติ

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองยุโรปบนเกาะ
แล้วนำท่านเดินเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบเกาะที่เต็มไปด้วยสวยไม้นานาพันธุ์ ที่นำมาจัดแสดงตามฤดูกาล อาคารสไตล์บารอคดูคลาสสิคกลางเกาะ เชิญเก็บภาพสวยกันอย่างจุใจ   จากมั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีผู้คนมาเยือนมากที่สุดใน
16.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก  :  ASTORIA HOTEL LUCERNE   หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
อิสระในการพักผ่อนชมเมือง เดินข้าม สะพานไม้ชาปาลบริดจ์  ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์           อันเป็นสัญลักษณ์ขอเมือง      ชมอนุสาวรีย์สิงห์โตแกะสลักที่หน้าผา สัญลักษณ์ของทหารรับจ้างชาวสวิส ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีมากที่สุดจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอรีในฝรั่งเศส ให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิส จากย่านช้อปปิ้งในลูเซิร์น เช่น นาฬิกา มีดพับ ช๊อกโกแล็ต ของที่ระลึกต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย  ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองยามเย็น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
วันที่ 3 ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว – เลาเธอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้นท์  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถโค้ชผ่านเส้นทางแสนสวย ภูเขา หิมะ ทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำเดินทางสู่ หุบเขากรินเดลวาลด์   พบกับบรรยากาศเมืองเล็กบนไหล่เขา บ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ย์ เรียงรายเหนือยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปี เบื้องหลังคือฉาก สามยอดเขา Jungfrau (4158m)–Monk (4099m)–Eiger (3970m) พาคณะนั่งรถไฟไต่เขาที่สูงชันขึ้นสู่   ยอดเขาจุงฟราว Jungfrau ที่มีความสูงถึง 4,158 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe  แหล่งกำเนิดกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงและยอดนิยม ธรรมชาติที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของเทือกเขาสวิสแอลป์    ถึงสถานีบนยอดเขาจุงฟราว   พาคณะเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง” Ice Palace ที่อยู่ใต้อุโมงค์ธารน้ำแข็งลึก 30 เมตรที่ภายในแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างน่าอัศจรรย์   ประสบการณ์น่าตื่นตาตื่นใจกับการเล่นหิมะที่ลานกว้าง หรือขึ้นโดมแก้วชมวิวจุดสูงสุดของยุโรป
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับลงสู่อีกฝั่งหนึ่งของ หุบเขาเลาเทอร์บรุนเนน Lauterbrunen อันเป็นเชิงหน้าผาสูงตระหง่าน ชมธารน้ำแข็งและธารน้ำตกเป็นหลายเส้นสาย อันเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขาสูงงดงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง  สมควรแก่เวลากลับขึ้นรถโค้ชเดินทางต่อเข้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้นท์   เมือง อินเทอร์ลาเก้นท์  Interlaken  เมืองแสนเสน่ห์อีกเมืองของสวิสตอนกลางซึ่งเป็นเมืองเล็กในหุบเขา ตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาบสีฟ้าคราม Thunersee-Brienzersee
เข้าสู่ที่พัก  :  METROPOLE  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
19.00 น.  บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง “สวิสฟองดูว์”  พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวสวิส
วันที่ 4 อินเทอร์ลาเก้นท์ – กรุงเบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ กรุงเบิร์น Bern    ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเกาะเมือง ณ จุดชมวิว สวน Rosen Garten อันเป็นสวนสาธารณะหลักของเมือง ที่สามารถมองเห็นเขตเมืองเก่าในคุ้งน้ำได้กลายเป็น  เมืองมรดกโลก  จากองค์การ Unesco  นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า หอนาฬิกาหน้าปัดยักษ์ที่สร้างคร่อมเป็นประตูโบราณ  ระหว่างถนนสายหลักมีตาน้ำพุรูปร่างต่างๆ สวยงามมีเสน่ห์ สุดถนนอีกฝั่งน้ำเป็น บ่อหมี  สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมือง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง เจนีวา Geneva (159 กม. : 2 ชม.)     เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของสวิส ที่ได้รับอิทธิพลทุกๆด้านจาก ฝรั่งเศส ทั้ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่  นำท่านถ่ายรูปที่ นาฬิกาดอกไม้ ณ สวนอังกฤษอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ผลิตนาฬิกาชื่อดังของสวิสหลายยี่ห้อ ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด น้ำพุเจ๊ทโดว์ ที่ถือว่าเป็นน้ำพุสูงที่สุดในโลก (140 เมตร อาจเปิด-ปิดในบางวัน) แล้วเดินทางสู่เมือง โลซานน์ Lausanne      เมืองสำคัญที่คนไทยรู้จักันดีเนื่อจากเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จย่า “วิลล่าวัฒนา” ในอดีต และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาที่เมืองนี้ ด้วย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น สำนักงานโอลิมปิคสากล ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าริมฝั่งทะเลสาบสวย ที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดสายตา
18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก :  MOEVENPICK HOTEL   หรือเทียบเท่า 4 ดาว  
(คืนนี้กรุณาจัดเตรียมสัมภาระ 1 ชุด ใส่กระเป๋าเล็ก Overnight Bag ขนาดที่ทัวร์แจกให้   เพื่อใช้ถือติดตัวไป    

พักค้างคืน 1 คืน บนหุบเขาเมืองเซอร์แมท ในวันพรุ่งนี้ กระเป๋าใหญ่จะฝากไว้ที่รถทัวร์)

วันที่ 5 มองเทรอซ์ – ทาซส์ – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์การ์ด – แมทเทอร์นฮอร์น            
เช้า  บริการอาหารที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่หุบเขาสวิสแอลป์  ลัดเลาะทะเลสาบเจนีวา  ถึงเมือง มองเทรอซ์  Montreux เมืองตากอากาศยอดนิยมริมทะเลสาบแสนสวยที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าอันได้รับค่านิยามมาจากฝรั่งเศส ชมหมู่บ้านตากอากาศสไตล์หรูหราเชิงเขาริมทะเลสาบ ตั้งเด่นริมทะเลสาบเจนีวาเหนือ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เหมาะแก่การมาชลอความแก่ได้ดีเยี่ยม ก่อนจากเมืองมองต์เทรอซ์ แวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิยอง ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่เด่นสง่าน่าเกรงขามริมทะเลสาบ เดินทางลัดเลาะไหล่เขาสู่หมู่บ้านเล็กๆน่ารักระหว่างทาง ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านแบบสวิสชาเล่ย์บนไหล่เขาลดหลั่นที่ราบ ธารน้ำไหล  ให้ท่านเก็บทัศนียภาพและอากาศอันแสนบริสุทธิ์ให้เต็มที่ แล้วเดินทางต่อสู่เมือง ทาซส์ Tasch เมืองสุดท้ายที่ยวดยานพาหนะขนาดใหญ่สามารถเข้าไปถึงได้ สถานีรถไฟที่จะต้องต่อเข้าสู่เมืองเซอร์แมท
11.30 น. นำคณะขึ้นขบวนรถไฟ-พร้อมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก
จนถึงสถานีเมือง เซอร์แมท  Zermatt  เมืองปลอดมลพิษ เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งสัญจร ต้องใช้รถม้าหรือรถไฟฟ้าสัญจรไปมา ตัวเมืองเล็กๆ บนหุบเขาที่ระดับความสูงประมาณ 1,620 เมตร  อันเป็นที่ตั้งของ ยอดเขาแมทเธอร์นฮอร์น สัญลักษณ์ ภูเขารูปปิรามิดรูปทรงสามเหลี่ยม ในเทพนิยายแห่งดิสนีย์แลนด์
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  (สัมภาระมีรถรอรับเข้าสู่โรงแรมให้ก่อน)
หลังอาหารนำท่านขึ้น ขบวนรถไฟไต่เขา สู่  “ยอดเขากอรนเนอร์การ์ต” Gornergart ที่ระดับความสูงประมาณ 3,820 เมตร ปลายสถานีเป็นลานหิมะกว้างให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของ  ยอดเขาแม็ทเธอร์นฮอร์น รูปทรงปิรามิดได้อย่างชัดเจนและงดงามที่สุด พร้อมกับสนุกกับการเล่นหิมะ ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจับใจ
เดินเท้าเข้าสู่โรงแรม :  AMBASSADOR HOTEL ZERMATT  หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
แล้วพักผ่อนเดินชมเมืองยามค่ำตามอัธยาศัย   ในวันอันแสนสบายและโรแมนติคที่สุดค่ำคืนหนึ่ง
วันที่ 6 เซอร์แมท – รถไฟกราเซีย เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท – ซูริค   
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
09.52 น. นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติคแอลป์กราเซียเอ็กซ์เพรส Glacier Express  รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก  เนื่องจากต้องวิ่งผ่านภูมิประเทศตามไหล่เขาของเทือกเขาแอลป์ ลอดอุโมงค์สะพาน หุบเหว สูงกว่า 2,000 เมตร  ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอนพบกับธารน้ำแข็ง  และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยทุ่งหิมะที่ขาวโพลนอย่างตื่นตาตื่นใจด้วยเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเต็มอิ่ม
12.48 น. เดินทางถึงสถานีเมืองบนหุบเขาแอลป์ อันเดอร์แมท Andermatt
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
สมควรแก่เวลากลับขึ้นรถโค้ช เดินทางต่อเข้าสู่เมือง  ซูริค Zurich        ชมบรรยากาศของเมืองใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของสวิส
16.00 น. เช๊คอินเข้าสู่ที่พัก :  SHERATON HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
นำท่านเข้าสู่ ช้อปปิ้งมอลล์ ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของคนสวิส  SIHLCITY SHOPPING MALL  ที่เป็นอาคารที่ทันสมัย ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อ กว่า 80 ร้าน อาทิเช่น  Benetton, Blue Dog, C&A, Choice, Coop City, Esprit, Gant, GameStop, Geox, H&M, L’occitane, Marc’O Polo, Max Shoes, Zara ฯ
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ณ ช้อปปิ้งมอลล์ ที่มีศูนย์อาหารหลากหลายภัตตาคารให้ท่านเลือกหาเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลช้อปปิ้งของท่าน) 
วันที่ 7 ซูริค – สุวรรณภูมิ 
เช้า  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
09.30 น. เดินทางสู่สนามบินซูริค  (เพื่อมีเวลาทำใบคืนภาษี)
13.30 น. โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 971  ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ
วันที่ 8 สุวรรณภูมิ 
05.30 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ…..
หมายเหตุ       รายการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์