ทัวร์ยุโรป┃สวิสเซอร์แลนด์..แกรนด์ทัวร์ 8 วัน 5 คืน EU019GT2GSWISSTG

เที่ยวเกาะไมเนาว์ กลางทะเลสาบคอนสแต้นซ์ ที่มีสวนไม้ดอกและทัศนียภาพที่งดงาม
นั่งรถไฟสาย Glacier Express ชมทุ่งหิมะและชนบทแบบสวิส 3 ชั่วโมงเต็มอิ่ม
พักโรงแรมสไตล์สวิสในหลากหลายบรรยากาศทั้ง ริมทะเลสาบ บนหุบเขา และในกลางใจเมือง
สัมผัสบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ ทั้งอาหาร รูปแบบที่พัก การเดินทาง และวัฒนธรรมชนบท
ไม่พลาดพิชิตสองยอดเขายอดเยี่ยม “จุงฟราว” Top of Europe และ “แมทเทอร์นฮอร์น”
ไม่พลาดกับสุดยอดเมืองสวย เซอร์แมท–อินเทอร์ลาเก้นท์–ลูเซิร์น-โลซานน์-เจนีวา
ส่งท้ายที่เมืองซูริค ช้อปปิ้งแสนสนุก ณ SIHLCITY SHOPPING MALL
มัคคุเทศก์ประสบการณ์สูง เก่ง และชานาญเส้นทางทุกรายละเอียดแน่นอน

เมนูแนะนำ

สวิสฟองดูว์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
♦ อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน

เส้นทางพิเศษ..รับรองสวยประทับใจไม่เหมือนใคร
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ โดยการบินไทย สะสมไมล์
คณะละประมาณ 25 ท่าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
12 ก.ค. 6219 ก.ค. 62115,000฿Download PDF
26 ก.ค. 622 ส.ค. 62115,000฿Download PDF
7 ส.ค. 6215 ส.ค. 62115,000฿Download PDF

วันแรก  กรุงเทพฯ – ซูริค 
22.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์ D สายการบินไทย (เข้าประตู 3)
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอานวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ- รับบัตรขึ้นเครื่อง
วันที่สอง  ซูริค – เกาะไมเนาว์ – ลูเซิร์น ( – / L / D )
01.05 ออกเดินทางบินตรงสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน TG 970 (11 ชม.)
07.50 เดินทางถึงสนามบิน ซูริค Zurich เมืองใหญ่อันดับ 1 ของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนบน ศูนย์กลางการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และคมนาคม รถค้ชมาตรฐานสูงรอรับคณะ
เมืองชาฟเฮาเซ้น อันเป็นที่ตั้งของ “น้าตกไรน์” น้าตกที่เกิดจากลาน้าไรน์ ที่ไหลมาจากต้นกาเนิดทะเลสาบคอนสแต้นซ์ บางช่วงเป็นเส้นกั้นพรมแดนเยอรมัน-สวิส-ฝรั่งเศส สายน้าไหลลดหลั่นลงสู่หน้าผาเบื้องล่าง จนได้ชื่อว่า เป็นน้ำตกที่ใหญ่และงดงามที่สุดในทวีปยุโรป

ทะเลสาบคอนสแต้นซ์ ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของสวิส ที่มีบรรยากาศแสนดี

เกาะไมเนาว์ เกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบที่แสนมีเสน่ห์เชื่อมด้วยสะพานนานาชาติ

เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีผู้คนมาเขือนมากที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์

สะพานไม้ชาปาลบริดจ์ ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ารอยส์เป็นสัญลักษณ์ของเมือง

อนุสาวรีย์สิงห์โตแกะสลัก ที่หน้าผาสัญลักษณ์ของทหารรับจ้างชาวสวิส ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีมากที่สุดจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอรีในฝรั่งเศส ให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิส จากย่านช้อปปิ้งในลูเซิร์น เช่น นาฬิกา มีดพับ ช๊อกโกแล็ต ของที่ระลึกต่างๆ มากมายตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองยามเย็น

เข้าที่พัก  ASTORIA HOTEL LUCERNE หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว – เลาเธอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้นท์ (B /L /D)
หุบเขากรินเดลวาลด์ พบกับบรรยากาศเมืองเล็กบนไหล่เขาบ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ย์ เหนือยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดปีเบื้องหลังคือฉาก สามยอดเขา Jungfrau (4158m)–Monk (4099m)–Eiger (3970m)

ยอดเขาจุงฟราวที่มีความสูงถึง 4,158 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Top of Europe” แหล่งกาเนิดกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงและยอดนิยมธรรมชาติที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของเทือกเขาสวิสแอลป์ถึงสถานีบนยอดเขาจุงฟราว

ถ้าน้าแข็ง Ice Palace ที่อยู่ใต้อุโมงค์ธารน้าแข็งลึก30เมตร ที่ภายในแกะสลักน้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ประสบการณ์น่าตื่นตาตื่นใจกับการเล่นหิมะที่ลานกว้าง หรือขึ้นโดมแก้วชมวิวจุดสูงสุดของยุโรป

หุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนเชิงหน้าผาสูงตระหง่านชมธารน้ำแข็งและธารน้าตกเป็นหลายเส้นสายอันเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขาสูงงดงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง

เมืองอินเทอร์ลาเก้นท์ เมืองเสน่ห์ของสวิสตอนกลางเป็นเมืองเล็กในหุบเขาตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาบสีฟ้าครามThunersee-Brienzersee

เข้าสู่ที่พัก : METROPOLE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อของที่ระลึกนานาชนิด (เมืองนี้ร้านค้าปิดดึก 22.00 น.)

วันที่สี่ อินเทอร์ลาเก้นท์ – กรุงเบิร์น – เจนีวา – โลซานน์    ( B /L /D )
กรุงเบิร์น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศชมวิวทิวทัศน์ของเกาะเมือง ณ จุดชมวิวสวน Rosen Garten อันเป็นสวนสาธารณะหลักของเมืองที่สามารถมองเห็นเขตเมืองเก่าในคุ้งน้าได้กลายเป็น “เมืองมรดกโลก” จากองค์การUnescoนาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าหอนาฬิกาหน้าปัดยักษ์ที่สร้างคร่อมเป็นประตูโบราณระหว่างถนนสายหลักมีตาน้าพุรูปร่างต่างๆมีเสน่ห์ สุดถนนอีกฝั่งน้าเป็น “บ่อหมี” สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมือง จากนั้นเดินทางสู่โลซานน์

เมืองเจนีวา  เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของสวิสที่ได้รับอิทธิพลทุกๆด้านจากฝรั่งเศส ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่นาท่านถ่ายรูปที่นาฬิกาดอกไม้ ณ สวนอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ผลิตนาฬิกาชื่อดังของสวิสหลายยี่ห้อชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด “น้ำพุเจ๊ทโดว์” ที่ถือว่าเป็นน้าพุสูงที่สุดในโลก (140 เมตร อาจเปิด-ปิดในบางวัน)

เมืองโลซานน์ คนไทยรู้จักันเนื่อจากเป็นพระตาหนักที่ประทับของสมเด็จย่า“วิลล่าวัฒนา”ในอดีตและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาเร็จการศึกษาที่เมืองนี้ด้วย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น สานักงานโอลิมปิคสากล ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าริมฝั่งทะเลสาบสวย ที่มีทัศนียภาพกว้างไกลสุดสายตา

เข้าสู่ที่พัก : MOVENPICK HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(คืนนี้พักค้างคืน 1 คืน บนหุบเขาเมืองเซอร์แมท ในวันพรุ่งนี้ กระเป๋าใหญ่จะฝากไว้ที่รถทัวร์)

วันที่ห้า มองเทรอซ์ – ทาซส์ – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นเนอร์การ์ด – แมทเทอร์นฮอร์น – เซอร์แมท ( B  /L / D )
เมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศยอดนิยมริมทะเลสาบแสนสวยที่ได้ชื่อว่าไข่มุกแห่งริเวียร่า อันได้รับค่านิยามมาจากฝรั่งเศสหมู่บ้านตากอากาศสไตล์หรูหราเชิงเขาริมทะเลสาบตั้งเด่นริมทะเลสาบเจนีวาเหนือ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเหมาะแก่การมาชลอความแก่ได้ดีเยี่ยมก่อนจากเมืองมองต์เทรอซ์แวะถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทชิยองซึ่งปราสาทเก่าแก่เด่นสง่าน่าเกรงขามริมทะเลสาบเดินทางลัดเลาะไหล่เขาสู่หมู่บ้านเล็กๆน่ารัก ระหว่างทางจะได้พบกับหมู่บ้านแบบสวิสชาเล่ย์บนไหล่เขาลดหลั่นที่ราบธารน้าไหลเก็บทัศนียภาพและอากาศอันแสนบริสุทธิ์ให้เต็มที่แล้วเดินทางต่อสู่เมือง“ทาซส์”Taschเมืองสุดท้ายที่ยวดยานพาหนะขนาดใหญ่สามารถเข้าไปถึงได้ สถานีรถไฟที่จะต้องต่อเข้าสู่เมืองเซอร์แมท

เมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ”เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งสัญจรต้องใช้รถม้าหรือรถไฟฟ้าสัญจรไปมาตัวเมืองเล็กๆบนหุบเขาที่ระดับความสูงประมาณ1,620เมตรอันที่ตั้งของยอดเขาแมทเธอร์นฮอร์นสัญลักษณ์ภูเขารูปปิรามิดรูปทรงสามเหลี่ยม ในเทพนิยายแห่งดิสนีย์แลนด์

ยอดเขากอรนเนอร์การ์ต ที่ระดับความสูงประมาณ 3,820 เมตรปลายสถานีเป็นลานหิมะกว้างชมยอดเขาแม็ทเธอร์นฮอร์นรูปทรงปิรามิดได้อย่างชัดเจนและงดงามพร้อมสนุกกับการเล่นหิมะถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจับใจ

ขบวนรถไฟไต่เขา สู่  “ยอดเขากอรนเนอร์การ์ต” Gornergart ที่ระดับความสูงประมาณ 3,820 เมตร ปลายสถานีเป็นลานหิมะกว้างให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของ  ยอดเขาแม็ทเธอร์นฮอร์น รูปทรงปิรามิดได้อย่างชัดเจนและงดงามที่สุด พร้อมกับสนุกกับการเล่นหิมะ ถ่ายรูปกัน

เดินเท้าเข้าสู่โรงแรม : AMBASSADOR HOTEL ZERMATT   หรือเทียบเท่า 4 ดาว
พักผ่อนเดินชมเมืองยามค่าตามอัธยาศัย ในวันอันแสนสบายและโรแมนติคที่สุดค่าคืนหนึ่ง

วันที่หก เซอร์แมท – รถไฟกราเซีย เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท – ซูริค   ( B  /L / – )
กราเซียเอ็กซ์เพรส รถไฟด่วนวิ่งช้าที่สุดในโลกวิ่งผ่านไหล่เขาของเทือกเขาแอลป์ลอดอุโมงค์สะพานหุบเหวสูงกว่า 2,000 เมตรผ่านสวิสแกรนด์แคนยอนพบกับธารน้าแข็งและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยทุ่งหิมะที่ขาวโพลนอย่างตื่นตาตื่นใจด้วยเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเต็มอิ่ม เมืองบนหุบเขาแอลป์ “อันเดอร์แมท” Andermatt

เมืองซูริค ชมบรรยากาศของเมืองใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของสวิสเช๊คอินเข้าสู่ที่พัก : FOUR POINT BY SHERATON HOTEL SIHLCITY

ช้อปปิ้งมอลล์ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของคนสวิส SIHLCITY SHOPPING MALL เป็นอาคารที่ทันสมัย ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และร้านค้าแบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อ กว่า 80 ร้าน อาทิเช่น Benetton, Blue Dog, C&A, Choice, Coop City, Esprit, Gant, GameStop, Geox, H&M, L’occitane, Marc’O Polo, Max Shoes, Zara ฯ

วันที่เจ็ด ซูริค – สุวรรณภูมิ ( B / – /  – )
09.30 น. เดินทางสู่สนามบินซูริค (เพื่อมีเวลาทาใบคืนภาษี)
13.30 น. โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ
วันที่แปด สุวรรณภูมิ
05.30 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ…..

Additional Information

month

07-กรกฎาคม, 08-สิงหาคม