ทัวร์ญี่ปุ่น Newyear┃TOHOKU SNOW NEWYEAR JP6D311219SDJ

 เสริมสิริมงคลขอพรวันขึ้นปีใหม่
#วัดโจกิเนียวไร
#ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ
#วัดอะสะกุซ่า

 อลังการปีศาจหิมะ Zao Snow Monster

 ชื่นชมความน่ารักของเหล่าสุนัขจิ้งจอกอย่างใกล้ชิด

 ชมความงดงามปราสาททสึรุกะ

 สัมผัสเสน่ห์สุดโรแมนติก
#Ginzan Onsen
#เส้นทางรถไฟสายทาดามิ

 สนุกสนานเพลิดเพลินกิจกรรมหิมะ นุ่มฟูอุระบันได

เมนูแนะนำ

 เมนูพิเศษจากร้านชื่อดัง “ROKKASEN” สุดยอดเนื้อย่าง 

 อิ่มอร่อย ชาบูชาบู ต้นต้นรับ ญี่ปุ่นแท้

 ลิ้มลอง สตอเบอร์รี่ สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินเซนได ( TG 626 : 23.59 – 07.40 น.)
2 สนามบินเซนได–วัดโจกิเนียวไร-Ginzan Onsen-ยามากาตะ
** ที่พัก YAMAGATA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
   
3 ยามากาตะ- Zao Snow MonsterZao Fox Village-อุระบันได
** ที่พัก URABANDAI ACTIVE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 อุระบันได-เพลิดเพลิน กิจกรรมหิมะ Grandeco-ปราสาททสึรุกะเส้นทางรถไฟสายทาดามิ
คินูกาว่า ** ที่พัก KINUGAWA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5 คินูกาว่า-สวนสตรอเบอร์รี่ศาลเจ้าโทโชกุ-อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โตเกียว
** ที่พัก METROPOLITAN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
6 โตเกียว-วัดอะสะกุซ่า-โตเกียวสกายทรี-นาริตะ-กรุงเทพฯ (TG 677 : 17.30-17.30 น.-22.30 น.)    
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินเซนได
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า หมายเลข 3 แถว D 17-19
**** ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการ เดินทางบริเวฯ D17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
23.59 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 626
 
วันที่ 2 สนามบินเซนได–วัดโจกิเนียวไร-Ginzan Onsen-ยามากาตะ
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินเซนได ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านเสริมสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดโจกิเนียวไร ไซโฮจิ เป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับตระกูลเฮเคะ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อ 800 ปีก่อน นำท่านชม หอซะดะโยะชิ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นแกะสลักเทพเจ้ารวมถึงเทพเจ้าแห่งลมและเทพเจ้าแห่งสายฟ้า โดยเจดีย์ห้าชั้น อันยิ่งใหญ่งดงามที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่สันติสุขของมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้ยังมี ต้นเคะยากิ 2 ต้นที่ประสานตัวรวมเป็นหนึ่งเดียว เรียกว่า ต้นเรนริโนะเคะยากิ (Renri no Keyaki) แปลว่าต้นเคะยากิแห่งรักนิรันดร์ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องของความรักอีกด้วย ซึ่งบริเวณต่างๆ ภายในวัด อย่างเช่นประตูใหญ่ที่หนักแน่นสวยงามก็ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านสู่ กินซัง ออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุด ใจกลางเมืองกินซังออนเซน ถูกจัดให้เป็นเขตเดินเท้าเท่านั้น เนื่องจากถนนแคบ และไม่มีที่สำหรับจอดรถ จึงทำให้เมืองแห่งนี้เงียบสงบมากขึ้น  และในช่วงฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามขึ้นด้วยหิมะตามทางเดินและหลังคา อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมความงดงามของเมือง
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เข้าสู่ที่พัก ยามากาตะ ณ  GRAND YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ยามากาตะ- Zao Snow Monster-Zao Fox Village-อุระบันได
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ ที่เป็นจุดชมวิวอันมีชื่อเสียงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมความงามของ Snow Monster  (ต้นไม้นานาพรรณที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ มีรูปร่างแตกต่างกันไป) แบบพาโนราม่า ทอดยาวคาบเกี่ยวจังหวัดยามางาตะ  ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามอย่างยิ่ง  ประกอบกับภูเขาไฟที่มีปากปล่องกว้างกว่า 300 เมตร  ทะเลสาบใกล้กับปากปล่องมีน้ำใสนิ่งสงบ ที่เปลี่ยนสีสันได้หลากหลายไปตามสภาพอากาศ   ในช่วงฤดูหนาวมีลานสกีที่เป็นที่นิยมของนักเล่นสกีและเต็มไปด้วย Snow Monster  (นั่งกระเช้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ( Zao Kitsune Mura) แห่งจังหวัดมิยางิ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหิมะโปรยปรายทั่วทั้งพื้นที่ สุนัขจิ้งจอกขนฟูและปุกปุย วิ่งท้าลมหนาวท่ามกลางกองหิมะหนานุ่มกันอย่างร่าเริง ทำให้ฤดูหนาวของที่นี่ดูอบอุ่นขึ้นมาทันที หมู่บ้านจิ้งจอก ซาโอะแห่งนี้มีการจัดการอย่างดี ภายในบริเวณเป็นพื้นที่เปิดซึ่งเต็มไปด้วยสุนัขจิ้งจอกที่เลี้ยงไว้เกือบ 100 ตัว วิ่งไปมาอย่างอิสระ รวมถึงจิ้งจอกพันธุ์หายากอย่างเช่น จิ้งจอกแดง และจิ้งจอกขาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถอุ้มสุนัขจิ้งจอกเพื่อถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และป้อนอาหารให้กับสุนัขจิ้งจอกกับมือได้โดยตรงอีกด้วย
  นำท่านชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ เป็นทางเข้าหลักสู่อุทยานแห่งชาติบันไดอะซะฮี ทะเลสาบแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้น้ำได้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือเทนเคียวโค ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยู่มากมาย และกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การล่องเรือชมวิวในทะเลสาบแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก อุระบันได ณ URABANDAI ACTIVE RESORT หรือเทียบเท่า
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
   
วันที่ 4 อุระบันได-เพลิดเพลิน กิจกรรมหิมะ Grandeco – ปราสาททสึรุกะเส้นทางรถไฟสายทาดามิ – คินูกาว่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสัมผัสหิมะนุ่มฟู ณ ลานสกี Grandeco ลานสกีอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน ให้ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายตามอัธยาศัย ไม่ได้ว่าจะเป็นสัมผัสความแปลกใหม่สนุกสนานด้วยการ (การเล่นกิจกรรมหิมะ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  มุ่งหน้าสู่ ปราสาททสึรุกะ หรือเรียกอีกชื่อว่า ปราสาทไอสุ วากามัตซึ เนืองจากเคยเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งแคว้น ไอสุ วากามัตซึ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1927 โดยอาชินะ นะโอโมริ และภายหลังก็มาอยู่ใต้การครอบครองของไดเมียวคนสำคัญ ดาเตะ มาซามูเนะ แห่งแคว้นเซนได มีการบูรณะใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1965 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงสิ่งของทางประวัติศาสตร์ย้อนยุคเอโดะ และบริเวณรอบนอกเป็นสวนสาธารณะ ที่นิยมมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านแวะชม เส้นทางรถไฟสายทาดามิ  อีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดฟุกุชิมะเป็นเส้นทางรถไฟสำหรับชมทิวทัศน์ธรรมชาติในฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก คินูกาว่า ณ KINUGAWA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเสริมสุขภาพให้กระปรี๊กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 5 คินูกาว่า-สวนสตรอเบอร์รี่-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โตเกียว
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการชิมและเลือกชมสตอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตอเบอร์รี่นั้นมีรสชาติ หวานกรอบ ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตอเบอร์รี่และที่สำคัญท่านยัง สามารถชิมสตอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้อีกด้วย
  เดินทาสู่ เมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆ ที่เป็นดั่งประตูสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ และเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในการตกแต่ง ศาลเจ้า ให้มีความวิจิตรตระการตาซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า “ศาลเจ้าแบบโทโชกุ” และ เมืองนิกโก้แห่งนี้เป็น สุสานที่ฝังศพ ของ “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” ซึ่งเป็นต้นตระกูล โทกุงาวะ เอาไว้ อีกทั้งเมืองนี้ ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของศาสนาพุทธและชินโตมาหลายศตวรรษอีกด้วย …
นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือซึ่งหาไม่ได้ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลโทกุงาวะ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกรหัวเราะ เป็นต้น
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : มื้อค่ำสุดพิเศษจัดเต็มด้วย “สุดยอดเนื้อย่างบุฟเฟต์แห่งโตเกียว” ได้รับรางวัลร้านอาหารอันดับ 1 ในโตเกียวจากTrip Advisor ให้ท่านเพลิดเพลินกับไลน์อาหารมากมาย อาทิ เช่น เนื้อ หมู ไก่         อาหารทะเลสดใหม่ และของหวาน
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 โตเกียว-วัดอะสะกุซ่า-โตเกียวสกายทรี-นาริตะ-กรุงเทพฯ        
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่  วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น พร้อมเก็บภาพประทับใจ โตเกียวสกายทรี จากภายในวัดอะซะกุซ่า
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: เต็มอิ่มกับร้านบุฟเฟต์ชาบูชื่อดังในโตเกียว ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติชาบู    ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆ ได้ไม่อั้น
  หากมีเวลา นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month