ทัวร์ญี่ปุ่น Newyear┃KYUSHU-SHIKOKU-CHUGOKU-KANSAI 7D JP7D291219

 เส้นทางใหม่ เที่ยวครบ 4 ภูมิภาคเสน่ห์ความงาม 1ใน3ของญี่ปุ่น

 ปราสาทฮิเมจิ (นกกระสาขาว) ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นในปี2536

 นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ ชมออนเซ็นเก่าแก่กว่า3000ปี ที่ โดโกะออนเซ็น

 เส้นทางชิมานะมิ ไคโด พบกับวิวทิวทัศน์อันงดงามของสะพานทั้ง 7 ที่ใช้เชื่อม 6 เกาะ เข้าไว้ด้วยกัน

 เที่ยวเมืองคุราชิกิ ชมคลองโบราณ 

 ปราสาทมัตสึยามะ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 และเป็นจุดชมวิวที่งดงามของมัตสึยามะ

 ช้อปปิ้งจุใจย่านชินไซบาชิ และอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดคุโรมอน

เมนูแนะนำ

 เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู และอาหารทะเลสดๆ

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู ขาปูยักษ์!
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินฟุกุโอกะ ( TG 648 : 00.05 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-จิโกกุ เมกุริ–เบปปุ
** ที่พัก BEPPU KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า
 
3 เบปปุ–นั่งเรือเฟอร์รี่-ท่าเรือยาวะทาฮามะ-ปราสาทมัตสึยามะ-รถไฟหัวจักรไอน้ำโบราณBotchan train (ถ่ายรูป) –โดโกะออนเซ็น

** ที่พัก  OKU DOGO ICHIYU NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า

 
4 โดโกะออนเซ็น-พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ-เส้นทางชิมานะมิ ไคโดคลองคุราชิกิ-โอกายาม่า
** ที่พัก OKAYAMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
5 โอกายาม่า-ปราสาทฮิเมจิ-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า
** ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
6 โอซาก้า-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studio-โอซาก้า
** ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
7 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน-อิออนพลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ  ( TG 673 : 17.35 – 21.25 น. )  
วันที่ 1  กรุงเทพฯ 
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-จิโกกุ เมกุริ–เบปปุ
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำเดินทางสู่ หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก เบปปุ  ณ  BEPPU KAMENOI HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่เหมือนว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น!
 
วันที่ 3 เบปปุ–นั่งเรือเฟอร์รี่-ท่าเรือยาวะทาฮามะ-ปราสาทมัตสึยามะ-รถไฟหัวจักรไอน้ำโบราณBotchan train (ถ่ายรูป) –โดโกะออนเซ็น
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ท่าเรือเบปปุ เปลี่ยนบรรยากาศเดินทางโดยนำรถลง เฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้นับสิบคันข้ามทะเล ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลจำนวนมาก และบินตามมาส่งท่านจนถึงบริเวณ ท่าเรือยาวะทาฮามะ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านสู่ ปราสาทมัตสึยามะ ปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 สูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองอย่างงดงามบนยอดเขาสูง 132 เมตร สร้างโดย Kato Yoshiaki เมื่อปีค.ศ.1603 ด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่งดงามของเมืองมัตสึยามะ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ รถไฟหัวจักรไอน้ำย้อนยุค ที่เคยเอ่ยถึงในผลงานวรรณกรรมที่โด่งดังเรื่อง Botchan ของ Natsume Soseki ( บุคคลสำคัญของญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่บนธนบัตร 1000 เยน) ที่สถานีโดโกะออนเซ็น ระหว่างนั่นท่านสามารถซึมซับบรรยากาศเมืองเก่า เล็กๆน่ารักของตัวเมืองมัตสึยามะ
  จากนั้น นำท่านสู่ โดโกะออนเซ็น แหล่งน้ำพุร้อนที่เก่าแก่มากกว่า 3,000 ปี และปรากฎในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่น “ตำนานนกกระยาง” ที่เล่าขานกันว่าเคยมารักษาตัวที่แหล่งน้ำแห่งนี้ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1894 เพื่อเป็นที่รับรองขององค์จักรพรรดิ และราชวงศ์
  สมควรแก่เวลาเข้าที่พัก ณ OKU DOGO ICHIYU NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พร้อมพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แช่ออนเซ็น แช่น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4 โดโกะออนเซ็น-พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ-เส้นทางชิมานะมิ ไคโด–คลองคุราชิกิ-โอกายาม่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิชิฮิโระ (Towel Museum Ichihiro) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติและวัฒนธรรมของผ้าขนหนู  พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขานอกเมืองอิมะบะริ จังหวัดเอะฮิเมะ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ อันได้แก่ ส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกระบวนการทำผ้าขนหนู, งานศิลปะที่ทำจากผ้าขนหนู หรือคอเลคชั่นผ้าขนหนูแบบต่างๆ มีการจัดแสดงขั้นตอนการทำผ้าขนหนูตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากฝ้ายดิบ นำไปกรอ และทอด้วยเครื่องทอผ้าอัตโนมัติ และผลงานศิลปะมากมายซึ่งถูกสร้างขึ้นมาด้วยผ้าขนหนู หรือถูกทอลงไปบนตัวผ้า
  นำท่านสู่ เส้นทางชิมานะมิ ไคโด เส้นทางระยะทาง 60 กิโลเมตร เปิดใช้งานเมื่อ 1 พ.ค. 1999 เพื่อใช้เชื่อมต่อเกาะฮอนชู กับเกาะชิโกะกุ โดยใช้สะพาน 7 สะพานที่ใช้ข้ามเกาะทั้ง 6 เกาะ บนทะเลเซโตะ ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์อันงดงามและน่าประทับใจ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ คลองคุราชิกิ ( Kurashiki canal ) คลองโบราณที่อนุรักษ์ความเก่าแก่มายาวนาน กว่า 100 ปี ในช่วงสมัยเอโดะ คลองนี้เป็นจุดสำคัญของการกระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะการค้าข้าว ข้าวปริมาณมากถูกนำมารวมไว้ที่นี้ ก่อนจะส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ เยี่ยมชมเมืองเก่า ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ปและเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพัก โอกายาม่า ณ OKAYAMA ROYAL  HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 โอกายาม่า-ปราสาทฮิเมจิ-อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ-โอซาก้า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ มีชื่อเรียกแบบชาวบ้านแตกต่างกันไปหลายชื่อ อาทิ ปราสาทนกกระยางขาว เป็นเพราะมีฝูงนกกระยางขาวอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก บ้างก็เรียกว่า ปราสาทหงษ์ขาว , ปราสาทนกกระสา ผู้ที่สร้างปราสาทขึ้นเป็นคนแรกคือ โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ เมื่อ ปี ค.ศ. 1580 กระทั่งใน ปี ค.ศ. 1681 อิเคดะ เทรุมาสะ บุตรเขยของ โชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ได้บูรณะต่อเติมปราสาทออกไปให้ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแต่เดิมใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมือง ศูนย์กลางบัญชาการทางทหาร แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มีศัตรูรุกรานตัวปราสาทเลย แม้แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองฮิเมจิเป็นส่วนหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักแต่ตัวปราสาทก็ไม่ได้รับความเสียหายหรือโดนแตะต้องทำลายจากฝ่ายพันธมิตรแต่อย่างใด สภาพของปราสาทยังคงสมบูรณ์สวยงามมากกว่าปราสาทอื่น ๆ ในญี่ปุ่น  ความยิ่งใหญ่ของการก่อสร้างปราสาทหลังนี้อยู่ที่ก้อนหินใหญ่ ๆ ที่ขนย้ายมาเป็นฐานรองรับตัวปราสาทที่อยู่บนยอดเขาสูง 45 เมตร การก่อสร้างแต่แรกตั้งใจจะให้เป็นป้อมปราการ จึงทำให้ทางเดินขึ้นสู่ปราสาทมีเส้นทางที่วกวนสลับซับซ้อน มีกำแพงที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ มีหอสังเกตการณ์ มีช่องยิงธนู-ช่องยิงปืน บนยอดปราสาทโด่ดเด่นด้วยรูปปั้นปลาตัวปราสาททาสีขาวนวลสวยงามแผงด้วยมนต์เสน่ห์แสนคลาสสิคสมคำล่ำลือต่อกันมาว่า เป็นปราสาทที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งแดนอาทิตย์อุทัย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  สมควรแก่เวลานำท่านมุ่งหน้าสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ชาบูชาบู ปู หมู เนื้อ ไก่ และอาหารทะเลมากมาย
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า  ณ  GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์  Universal Studio Japan เดินทางโดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,200.-หมายเหตุ ราคานี้ ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ( Kaiyukan Aquarium ) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ของโลก จัดแสดงโดยใช้หัวข้อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต ซึ่งมีพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าโลกที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกเป็นระบบสิ่งชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้ำทะเลประตูน้ำ” จากนั้นต่อไปที่ “ป่าญี่ปุ่น” ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา แล้วเดินวนเป็นวงกลมจากชั้นบนลงมาจนถึงด้านล่าง ซึ่งการเดินลงมานี้จะเป็นการเดินวนรอบแทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวน2รอบ แทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” นี้มีปริมาณน้ำ 5,400 ตันและมีปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 580 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก  (ราคาเข้าชมต่อท่านประมาณ 2,000 เยน)
  ย่านอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนั้นมีทั้งตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิง โกะ ผับ บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เต็มอิ่มเลยทีเดียว
  ฮิปไฟว์ ( HEP FIVE ) ศูนย์การค้าที่รวมแฟชั่นสำหรับหนุ่มสาวสุดฮิป ใจกลางเมืองโอซาก้า บริเวณหน้าสถานี Umeda ฝั่งตะวันออกสัญลักษณ์ของที่นี่คือชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์สีแดงสดบนดาดฟ้า ภายในตัวอาคารประกอบด้วยชั้นสำหรับเครื่องแต่งตัวทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 ถึงชั้นบน 6 ชั้น ชั้นใต้ดินชั้นที่ 2 และชั้นบนที่ 8 และ 9 เป็นเครื่องเล่น นอกจากนั้น ที่ชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 6 เป็นห้องโถงโล่ง ซึ่งเมื่อแหงนมองไปด้านบน จะพบปลาวาฬสีแดงยาว 20 เมตร ด้านข้างตึกยังมี Est อาร์เคดช้อปปิ้งของวัยรุ่น แหล่งรวมของเด็กแนว ซึ่งเป็นที่ถูกใจผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแนวเป็นที่สุด หากอยากเห็นว่าวัยรุ่นโอซาก้าแนวแค่ไหน ห้ามพลาดที่นี้เด็ดขาด รับรองไม่แพ้ย่านชิบูย่า ฮาราจูกุที่โตเกียวอย่างแน่นอน
  ย่านนัมบะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละคร
  ถนนสายแบรนด์เนม Midosuji ถนนสายหลัก เป็นหน้าเป็นตาสำคัญของเมืองโอซาก้า เริ่มตั้งแต่ Umeda ไปจนถึง Namba ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ต้นแปะก๋วยจำนวน 800 ต้นถูกปลูกเรียงรายตามสองข้างทาง อาคารร้านค้าสองข้างถนนถูกจำกัดความสูงไม่ให้เกิน 30 เมตร ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติอันสวยงามของถนนไว้ สองข้างทางยังคงพรั่งพร้อมไปด้วยอาคาร บริษัทห้างร้าน และร้านแบรนด์เนมชื่อดังนอกจากจะมีบริษัทห้างร้านเรียงรายอยู่ดังหมากรุกแล้ว ยังมีย่านแฟชั่นวัยรุ่นเช่น America-mura อยู่ใกล้ๆอีกด้วย จึงทำให้สองข้างถนนคึกคักตลอดทั้งปี หลายปีมาสองข้างถนน ยังมีประติมากรรมของ Henry Spencer Moore , François-Auguste-René Rodin และ Takamura Kotaro จำนวนรวม 27 ชิ้นจัดวางไว้ตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง
  Namba Nan Nan เป็นศูนย์การค้าใต้ดินแห่งแรกของโอซาก้า ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินหน้าสถานี Namba ภายในศูนย์การค้า แบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ โซนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โซนเครื่องสำอางค์และร้านขายยา และโซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงกลางศูนย์การค้า มีเครื่องพ่นไอกลิ่นดอกไม้ตามฤดูกาลที่เพดาน สร้างบรรยากาศสดชื่น
  Dotombori เป็นอาเขตการค้าที่สำคัญของย่าน Minami ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าทางด้านทิศใต้ มีทั้งโรงละคร ร้านปู ซึ่งมีปูยักษ์จำลองเป็นเครื่องหมายร้าน ป้ายกูลิโกะที่มีแสงไฟกระพริบหยิบยับยามค่ำคืน ล้วนเป็นสัญญลักษณ์ของ Dotombori ที่เลื่องลือไปทั่วโลก ชื่อของ Dotombori (คลองโดทม) มาจากชื่อของนาย Yasui Dotom เศรษฐีพ่อค้าชาวเมืองโอซาก้าคนหนึ่งที่บริจาคทรัพย์ส่วนตัวขุดคลองขึ้นเมื่อ ค.ศ.1612 ต่อมา ในสมัยเอะโดทางการได้ปรับปรุงเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง ทำให้ Dotombori กลายเป็นย่านที่คึกคักไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่พากันมาชมการแสดง ต่อมาจึงมีร้านอาหารทยอยเปิดขึ้นดังดอกเห็ด ปัจจุบันนี้ โรงละครคงเหลือเพียง โรงละคร Shochiku-za ที่เชิงสะพาน Ebizu-bashi แห่งเดียวเท่านั้น แต่ก็ยังมีร้านอาหารสารพัดประเภทกระจุกกันอยู่โดยเฉพาะบริเวณทิศเหนือ ที่นี่จะครึกครื้นไปด้วยเสียงเพลงและผู้คนตลอดทั้งปี
  เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> โดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,200 บาท
  นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้ กับเครื่องเล่นต่างๆทั้ง 9 โซน … พบกับโซนใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่ให้ท่านได้เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับแฮร์รี่และผองเพื่อน ท่านจะพบกับหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ และตรอกไดแอกอน โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทย์มนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น Harry Potter and the Forbidden Journey  ที่จะพาท่านขี่ไม้กวาดผจญภัยในโลกเวทย์มนต์ไปกับแฮร์รี่ ล้ำยุคด้วยเทคโนโลยี 4D เสมือนท่านได้อยู่ในโลกแห่งเวทย์มนต์จริงๆ ต่อด้วยเครื่องเล่นยอดฮิต!  The Amazing Adventures of Spider-Man เมื่อท่านล่วงรู้แผนการลับของเหล่าวายร้ายและถูกตามล่า สไปเดอร์แมนจะมาช่วยท่านได้ทันหรือไม่ เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี 4KHDx3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิม
  สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับรถไฟเหาะ Hollywood Dream และ Back Drop รถไฟเหาะที่ให้ท่านนั่งกลับหลัง Space Fantasy – The Ride รถไฟเหาะที่พาท่านตะลุยไปท่ามกลางอวกาศ นอกจากนี้ยังมีฉากจำลองของเมืองซานฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า Back to the Future – The Ride หรือจะสัมผัสบรรยากาศไฟไฟม้แบบสมจริงใน Backdraft นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจอื่นๆอีก อาทิ Jurassic Park The Ride, Jaws
  หรือโซนสำหรับคุณหนูๆใน Sesame Street Fun Zone , Snoopy Studios , Hello Kitty Fashion Avenue เป็นต้น    ให้ท่านได้ปลดปล่อยความสนุกเต็มที่ตามอัธยาศัย ( ไม่รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง )
  นำท่านเข้าสู่ที่พักบริเวณ โอซาก้า ณ  GRANVIA OSAKA HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 7 โอซาก้า-ตลาดคุโรมอน- อิออนพลาซ่า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ      
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พาท่านสู่ ตลาดคุโรมอน ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขต ตั้งแต่แถว Sennichimae ไปทางใต้ราว 580 เมตร สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร  ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราว ค.ศ.1822-1823 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไกนำ ปลาสด มาขายที่ประตูดำ (Kuromon) ของวัด Enmei-ji  จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji อยู่ ต่อมา เมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้
  พาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองโอซาก้า ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน    100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
12.00 น.  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-673
21.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และ มีความสุข

Additional Information

month