ทัวร์ญี่ปุ่น┃WORLD HERITAGE & JAPAN ALPS 7D5N

สัมผัสการเดินทางชมธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสีบนเจแปนแอลป์ กับหลากหลายยานพาหนะที่ทันสมัย

  หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สไตล์กัสโซ-สึคุริ

  คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส พบกับความประทับใจของสวนสไตล์ยุโรปที่ฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

  สัมผัสความประณีตเหมือนจริง พร้อม ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร ด้วยตัวท่านเอง

  เที่ยวครบทุกวัน !! สนุกสนานกับสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

**หากไม่เข้าดิสนีย์ รับคืนค่าสวนสนุกให้ท่านไปช้อปปิ้ง (ตามราคาบัตร)**

เมนูแนะนำ

 หมูย่างมิโซะบนใบโฮ เมนูดั้งเดิมพบได้ที่ทาคายาม่าเท่านั้น

 ลิ้มรส ชาบูชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาโงย่า  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า–พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ-กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-ทาคายาม่า
** ที่พัก RYU RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า-ซันมาชิ ซูจิ-โทยาม่า
** ที่พัก ANA CROWN PLAZA TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โทยาม่า-เจแปน แอล์ป-ทะเลสาบซุวะ
** ที่พัก BENIYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบซุวะ-คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส-ช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ
** ที่พัก ANA CROWN PLAZA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 นาริตะ-สนุกสนาน Tokyo Disney Land & Tokyo Disney Sea-นาริตะ
** ที่พัก ANA CROWN PLAZA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
7 นาริตะ-วัดนาริตะซัน-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ  ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น. )
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-สนามบินนาโงย่า            
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า
**** ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
 
วันที่ 2  นาโงย่า–พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ-กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-ทาคายาม่า
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย
  นำท่านสู่เมืองเซกิ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ ที่มีชื่อเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในญี่ปุ่นมีวิทยาการการตีดาบญี่ปุ่นโบราณหลากหลาย และการตีดาบตำรับเซกิเป็นหนึ่งในการตีดาบที่สืบทอดกันมานานกว่า 700 ปียังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันยังคงมีการผลิตดาบตามตำรับเซกิเรื่อยมา  ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะมีการจัดประเพณีการตีดาบตำรับเซกิขึ้นในบางครั้ง และมีการจัดแสดงภาพ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีดาบและเรื่องราวของดาบตำรับเซกิ ให้ท่านได้ชม พิเศษ สวมชุดกิโมโน เพื่อเก็บภาพประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ กุจโจ ฮาจิมัง สมญา เมืองแห่งสายน้ำ เมืองเล็กน่ารักสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่แสนโรแมนติค เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ ชมวิถีชีวิตผูกพันกับน้ำสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทางน้ำที่สร้างขึ้นมามีอยู่ทั่วเมือง โดยที่น้ำไหลไปตามทางน้ำนี้ชาวบ้านสามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้เลย และยังให้ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของน้ำได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และมีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือ ตาน้ำ คนญี่ปุ่นเรียกว่า วะกิมิสุ บริเวณนี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทกวีระหว่าง นักกวีโชงิ และ ขุนนางโทะทซึนะ โยริ ด้วย  สัญญลักษณ์อันโด่ดเด่นคือ ตาน้ำโซกิซุย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่มีน้ำสะอาด และบริสุทธิ์อันดันหนึ่งของประเทศอีกทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมด้วย เมืองนี้ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากด้วย ทีเดียว
  จากนั้นนำท่านสัมผัสความปราณีตเหมือนจริงที่สวยงามของการประดิษฐ์ชิ้นงาน  ตัวอย่างอาหาร  ( Replica Food ) ที่ท่านสามารถทำอาหารตัวอย่างด้วยตัวท่านเองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีชือเสียงในงานประดิษฐ์ชิ้นงานอาหารตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดในญี่ปุ่น
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่า ณ  RYU RESORT HOTEL  หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
  เชิญท่านพักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3  ทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า-ซันมาชิ ซูจิ-โทยาม่า
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
  อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เดิมสร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแลและได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริงลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง สามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูอันโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องโถงอเนกประสงค์ แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน …
  อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โทยาม่า ณ ANA CROWN PLAZA TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
      
วันที่ 4   โทยาม่า-เจแปน แอล์ป-ทะเลสาบซุวะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่นทาเทยาม่าสัมผัสการเดินทางหลากสไตล์กับพาหนะทันสมัย โดยเริ่มที่สถานี บิโจไดระ ( Bijodaira Station ) นั่งกระเช้าไฟฟ้า ( Cable Car ) ไต่ขั้นบันไดขึ้นสู่ที่ราบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 7 นาที ) ต่อด้วย รถโค้ช ที่จะนำท่านสู่เส้นทางธรรมชาติคลาสสิค สัมผัสความสวยงามตลอดเส้นทางที่จะได้ชมทัศนียภาพเกินบรรยายไม่ว่าจะเป็น ป่าสนดึกดำบรรพ์ อายุกว่า 1,000 ปี เสน่ห์แห่งทุ่งราบบริเวณนี้ท่านจะได้พบกับความงามแปลกตาจากการที่ไม้ใบเขียวดอกไม้บานตามวาระ ในช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะที่สุดที่ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นับเป็นธรรมชาติแสนมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ณ ยอดดอยแห่งนี้ เป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆ ดื่มด่ำกับทัศนียภาพความงดงามของ A l p i n e  กับช่วงฤดูใบไม้ผลิ นับเป็นช่วงบรรยากาศแสนคลาสสิคที่จะสร้างความประทับใจท่านอย่างมิอาจลืมเลือน ( ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ) มีเวลาให้ท่านเลือกชมซื้อหาสินค้าที่ระลึกเป็นของฝากของขวัญ ตามอัธยาศัย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันภายในบริเวณอุทยานฯ
  สถานีมูโรโดะ ( Murodo Station ) จุดนี้เปลี่ยนเป็น รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง ( Trolley Bus ) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า ( ความสูง 3,016 เมตร เป็นที่สองรองจาก เม้าท์ ฟูจี ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ข้ามสู่บริเวณที่ราบ ไดคันโป ( Daikanbo ) อีกฟากฝั่งหนึ่งของทาเทยาม่า =>  ณ จุดที่ราบสูงบนไหล่เขา แห่งนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก สัมผัสสุดยอด ! ความตื่นเต้นอันแสนประทับใจ พาท่านนั่ง กระเช้า( Ropeway ) ข้ามหุบเหวลึก โดยที่ สายสลิง ของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำสายสลิงคั่นกลางเลยเป็นระยะทาง 1,700 เมตร สมกับฉายาที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า ( Panorama Ropeway ) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพสวยงามในมุมมองกว้างไกลไม่มีสิ่งใดมาบดบังสายตาท่านได้เลย พร้อมบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ เดินทางต่อโดย กระเช้าไฟฟ้า ( Cable Car )-ลอดอุโมงค์ใต้เทือกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขั้นบันไดอีกครั้ง ! เพื่อลดระดับความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ ( Kurobe Daira Station ) บริเวณสันเขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) เขื่อนใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้ง พาดผ่านตลอดปีความสูง 186 เมตร และความกว้าง 492 เมตร ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,454 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี กับอีกบรรยากาศ เดินเท้าข้ามเขื่อนระยะ 800 เมตร ชมทัศนียภาพรอบความโอฬารของตัวเขื่อน ความตระการตาของเทือกเขาแอล์ป พลังความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำเสียงดังสนั่น สายน้ำกระเซ็นกับสีเฃียวมรกตเข้มในเขื่อนผสานกันอย่างลงตัว ต่อด้วย รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง ( Trolley Bus ) อีกครั้ง ! – ลอดอุโมงค์ใต้เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเส้นทาง แจแปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า ( Ogizawa Station) ทุกยานพาหนะตั้งแต่สถานีเริ่มต้นจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางล้วนใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งปราศจากมลภาวะทั้งสิ้น
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าพักบริเวณ ทะเลสาบซุวะ ณ  BENIYA  HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติอย่างลงตัว หลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อให้ท่านอิ่มอร่อยจุใจ สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ข า ปู ยั ก ษ์ ที่เสิร์ฟแบบ    ไม่ อั้ น ! ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น
 
วันที่ 5  ทะเลสาบซุวะ-คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส-ช้อปปิ้งชินจูกุ-นาริตะ
07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พาท่านเข้าชม คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี กับความสง่างามของตัวอาคารสไตล์ยุโรปสร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 19 ส่วนของความบันเทิงสำหรับองค์จักรพรรดิ์ เข้าสัมผัสความไพเราะในส่วนต่างๆ  ของห้องดนตรีแต่ละห้องซึ่งมีความแต่งต่างอย่างชัดเจน เหมือนกันก็เพียงความทรงเสน่ห์ที่แสนคลาสสิค ไม่ลืมแวะถ่ายรูปกับคู่ความงามของสวนในฤดูใบไม้ผลิ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลาเข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น
19.00  น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ ANA CROWN PLAZA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6  นาริตะ-สนุกสนาน Tokyo Disney Land & Tokyo Disney Sea-นาริตะ
07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story
  หรือนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ
   (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)
  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก นาริตะ ณ ANA CROWN PLAZA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
  **หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าดิสนีย์ รับคืนค่าสวนสนุก (ตามราคาบัตร) กรุณาแจ้งเซลล์ของท่านล่วงหน้าก่อนชำระยอดสุดท้าย เพื่อลดการเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ**
 
วันที่ 7  นาริตะ-วัดนาริตะซัน-อีออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ      
07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ “โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น
  จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก
  ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
   (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า)
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30   น.  ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30   น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month