ทัวร์ญี่ปุ่น┃NORTH KYUSHU (Beppu) 6D 4N JP6D181019

คิวชูตอนเหนือ เที่ยวครบทุกสไตล์

เบปปุเมืองหลวงแห่งออนเซ็น # อาบทรายร้อน เลื่องชื่อของแท้ # ชมบ่อนรกจิโกกุ เมกุริ # หมู่บ้านยูฟุอิน สัมผัสวิถีชีวิตในเมือง

เต็มอิ่ม เฮ้าส์เทนบอร์ช 1 วันเต็ม กับเมืองชายทะเลรูปแบบสไตล์ดัชท์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน ฮอลแลนด์

แช่น้่าพุร้อน อุเรชิโนะ ติด 1 ใน 3 ออนเซ็นผิวสวยของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม !!

เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ท่านเข้าร่วม พิธีขอพร ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาร

ช้อปปิ้งเทนจิน และ Tosu Premium Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ง่าย สะดวก ครบครัน และหลากหลาย

เมนูแนะนำ

อิ่มอร่อย บุฟเฟต์ขาปูถึง 2 มื้อ!!

พิเศษ !! เต้าหู้ ออนเซ็น อุเรชิโนะ ที่เดียวเท่านั้น

  ลิ้มลอง ลูกพลับหวานฉ่่า ผลใหญ่ ฟุกุโอกะ

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
บุฟเฟต์ขาปู!!!
วันที่                                                             รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ ( TG 648 : 00.50 – 08.00 น.)
2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟุ-Tosu Premium Outlet-ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ อุเรชิโนะ ออนเซ็น

** ที่พัก URESHINKAN HOTEL หรือเทียบเท่า

   
3 อุเรชิโนะ ออนเซ็น-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร)-เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ

** ที่พัก JR OKURA HUISTENBOSCH HOTEL หรือเทียบเท่า

 
4 ซาเซโบะ-สวนลูกพลับ-หมู่บ้านยูฟุอิน-โออิตะ

** ที่พัก KOKONE YUYUTEI HOTEL หรือเทียบเท่า

 
5 โออิตะ-เบปปุ-อาบทรายร้อน-บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ-อิสระช้อปปิ้ งเทนจิน-ฟุกุโอกะ

** ที่พัก MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า

   
6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ ( TG 649 : 11.35 – 14.55 น. )  
วันที่ 1  กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 Row D17–19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ Row D 17–19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย
 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ–ศาลเจ้าดาไซฟุ-Tosu Premium Outlet-ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ-อุเรชิโนะ ออนเซ็น
05.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-648
08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการคมนาคมของเกาะคิวชิวเกาะที่อยู่ตอนปลายสุดของประเทศญี่ปุ่น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศสดใส
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ ฟุกุโอกะเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษา มากราบไหว้ขอพรเพื่อการศึกษาไม่เว้นในแต่ละวัน ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอยู่ทุกแห่งภายในวัด ทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์และไม่ลืมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกในร้านค้ากว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด
  นำเดินทางสู่ อุเรชิโนะ ออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อเรื่อง แช่แล้วผิวสวยติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ทำให้สุภาพสตรีที่ใส่ใจเรื่องความงามเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก คาราสึ  ณ  KARATSU ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า
นำท่านขอพร ณ ศาลเจ้าโทโยทามะฮิเมะ ที่มีตำนานที่เล่าขานว่า มีสาวงามผู้หนึ่งนามว่า โทโยตะมะ ฮิเมะ เป็นเทพธิดามังกรที่มีผิวขาวราวหิมะ และมีปลาดุก นามะซุซามะ(Namazu sama) เป็นผู้ติดตาม ในสมัยก่อนมีการระบาดของโรคผิวหนังในหมู่บ้าน ปลาดุกจึงช่วยเหลือโดยให้ผู้ป่วยมาสัมผัสตัวจะทำให้สุขภาพดี และผิวหนังกลับไปสวยงามอีกครั้ง หากใครได้มาสักการะ และลูบไล้ที่รูปปั้นปลาดุกเผือก จะทำให้มีผิวลื่น ขาวใสดั่งผิวปลาดุกเผือก ทำให้ที่นี่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ศาลเจ้าปลาดุก นั่นเอง หากมาอุเรชิโนะแล้ว ไม่ได้มาสักการะถือว่ามาไม่ถึง!
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: จัดเต็มบุฟเฟต์นานาชาติ และขาปู กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
  
วันที่ 3 อุเรชิโนะ ออนเซ็น-ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ(เข้าร่วมพิธีขอพร)-เฮ้าส์ เทน บอร์ช-ซาเซโบะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะ
ขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง
  นำท่านสักการะ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ( Yutoku Inari Shrine ) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูล Nabesshima ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ในเกียวโต และศาลเจ้าคาซะมะอินาริ ในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีสะพานสีแดงตัดกับแม่น้ำสายเล็กๆ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนต่างพากันไปสักการะ
ขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ ความปลอดภัย และความรัก  เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เข้าร่วมพิธีขอพรของศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ด้วยตัวท่านเอง
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยด้วยคูปองพิเศษจาก SBA ในเฮ้าส์เทนบอร์ช เพื่อให้ท่านมีเวลาสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ )                                                                                                                    
  นำท่านเข้าพัก ซาเซโบะJR OKURA HUISTENBOSCH  HOTEL   หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ซาเซโบะ-สวนลูกพลับ-หมู่บ้านยูฟุอิน-โออิตะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  ลูกพลับ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมลูกพลับ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี  และยาฆ่าแมลง
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำเดินทางสู่ หมู่บ้าน Yufuin หมู่บ้านหัตกรรม ภายใน หมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลา ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัยในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ
  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก โออิตะ KOKONE YUYUTEI  HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรแรม: เพลินเพลินกับมื้อค่ำ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล
 
วันที่ 5 โออิตะ-เบปปุ-อาบทรายร้อน-บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ-อิสระช้อปปิ้งเทนจิน-ฟุกุโอกะ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านไปสัมผัสกับการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเบปปุที่พลาดไม่ได้ ฉายาว่า บ่อน้ำนรก สีสันจากแร่ธาตุที่เข้มข้นก่อให้เกิดสีสดสวยสะดุดตา ที่อันแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น  บ่อแร่สีบางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตรและมีความร้อนถึง 98 องศา
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา ช้อปปิ้งย่าน เท็นจิน Underground Shopping บริเวณสถานีรถไฟเท็นจิน ช้อปปิ้งมอลล์ที่มีชื่อเสียง และย่านธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชิว เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าบูติกนำสมัย เครื่องสำอาง   ร้านขายเครื่องไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ภัตตาคารมากมาย ฯลฯ เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบเองตามอัธยาศัย หรือเลือกรับประทาน Hakata Ramen อาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ
19.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพัก ฟุกุโอกะ ณ MONTE HERMANA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
วันที่ 6 ฟุกุโอกะ-สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
   สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ
11.35 น.  ออกเดินทางจากฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG-649
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month

10-ตุลาคม