ทัวร์ญี่ปุ่น┃JAPAN JOURNEY 6D5N JP6D110719A

  Digital Art Museum พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ สัมผัสความสง่างามของซุ้มประตูโทริอิ

วัดคิโยมิสึ นมัสการขอพรและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย

 สวนเมล่อน Izu fruit Park สดๆจากไร่

โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า

ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังโตเกียว

เมนูแนะนำ

 ลิ้มลองเมล่อนหวานฉ่ำ
 ลิ้มรส ชาบูชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้ !

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพ – สนามบินคันไซ  ( TG 672 : 08.19 – 15.48 น.)
** ที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
D
2 คันไซ-เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสึ-ซันจูซันเก็นโดะ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า
** ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
B L D
3 นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานะ-โกเท็มบะ เอ้าเล็ท-โอชิโนะ ฮัคไค-ทะเลสาบโมโตสุ
** ที่พัก  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
4 ทะเลสาบโมโตสุ-สวนเมล่อน-Digital Art Museum-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
** ที่พัก  RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
 B L D
5 โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea ** ที่พัก RYOKOKU VIEW HOTEL   หรือเทียบเท่า  B L D
6 โตเกียว-วัดอะซะกุซ่า-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ ( TG 677 : 17.25-21.55 น. )  B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
11 ก.ค. 6216 ก.ค. 6249,900฿Download PDF
25 ก.ค. 6230 ก.ค. 6249,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพ – สนามบินคันไซ   (-/-/D)
05.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 1719
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
08.19 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
15.48 เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ สนามบิน (แคชเงินสดมูลค่า 1,500 / ท่าน)
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก คันไซ   KANSAI AIRPORT HOTEL หรือ เทียบเท่า
เดินทางโดย Shuttle Bus รับส่งสนามบิน-โรงแรม
วันที่ 2  คันไซ-วัดน้ำใสคิโยมิสุ-ซันจูซันเก็นโดะ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-นาโงย่า   (B/L/D)
07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน)

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส สร้างขึ้นใน ปีค.ศ.1633 ซึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ฮิกาชิยาม่า ด้วยความสามารถทางสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ อารามของวัดแห่งนี้จึงได้มีการใช้ท่อนซุงกว่าร้อยท่อนมาขัดสานกันเป็นโครงขึ้น เพื่อสร้างพื้นเวทียื่นออกไปกลางหุบเขา โดยไม่มีการใช้ตะปูยึดตอกท่อนซุงแม้แต่ตัวเดียว แต่ทว่ายังสามารถรองรับน้ำหนักของผู้มาเยือนครั้งละมากๆได้อย่างไม่สะเทือนทั้งยังมีคำกล่าวเกี่ยวกับลานกว้างของวัดแห่งนี้ว่า  เป็น เวทีแห่งคิโยมิสึ เนื่องจากมีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดแห่งนี้จึงถูกจัดให้เป็น สมบัติแห่งชาติ มีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกมานอกตัวอาคารของวิหารนั้นมี เสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา เชิญท่าน นมัสการขอพรและ ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขาเชื่อว่า สายแรกเจริญรุ่งเรืองอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทอง, สายที่สองสุขภาพแข็งแรง เสริมเสน่ห์, สายที่สาม   สติปัญญาดี

หากมีเวลา นำท่านเดินเล่น ย่านฮิกาชิยาม่า ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนี้ จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งที่ทำให้ยานนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ ที่จะแม้จะเป็นถนนแคบๆแต่ตัวบ้านเรือนที่เรียงรายตลอดเส้นทางจะเป็นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ทำจากไม้ล้วนๆแลดูมีมนตร์ขลังดึงดูดใจแบบบอกไม่ถูก จนทำให้กลายเป็นย่านที่สมกับเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกอย่างเกียวโตจริงๆ

ซันจูซันเก็นโดะ หรือ วัดเร็นเกียว-อิน (Rengeo-in temple) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกียวโต (Kyoto) ที่วัดแห่งนี้มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอน(เจ้าแม่กวนอิม) 1001 พระองค์ เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาตามความเชื่อของพุทธศาสนา วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1164 และได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในอีกหนึ่งศตวรรษต่อมา ภายหลังจากที่อาคารเดิมถูกทำลายจากเพลิงไหม้ พระอารามของวัดมีความยาว 120 เมตร และถือเป็นอาคารไม้ที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่น คำว่า “ซันจูซันเก็นโดะ” ซึ่งแปลว่า 33 ช่วง ได้รับมาจากจำนวนช่วงต่อระหว่างเสารองรับอาคาร ซึ่งเป็นวิธีการวัดขนาดอาคารแบบดั้งเดิมของญี่ปุน ที่กลางพระอารามหลักประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมพันมือ หรือเซ็นจู คันนอน (Senju Kannon) โดยที่เบื้องหลังขององค์พระประธานที่สร้างจากไม้ จะมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอนพันกรขนาดเท่าคนจริงประทับอยู่สองฝั่ง ข้างละ 500 องค์ จัดเรียงเป็นสิบแถว องค์พระทั้งหมดเมื่อมองรวมกันจะกลายเป็นภาพที่งดงามน่าอัศจรรย์ใจ องค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ละองค์จะมี 11 เศียร เพื่อให้สามารถสัมผัสถึงความทุกข์ทรมานของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น และ 1,000 กร เพื่อให้พระองค์สามารถช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ ความเจ็บปวดได้ดียิ่งขึ้น โปรดทราบว่ารูปปั้นขององค์พระจริงจะมีพระกรเพียง 42 ข้าง ซึ่งหากไม่นับรวมพระกรปกติ แล้วคูณด้วย 25 ภพภูมิ (planes of existence) ก็จะได้เท่ากับจำนวน 1,000 พอดี

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็ น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

เข้าที่พัก นาโงย่า ณ  NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานะ-Gotemba Outlet-โอชิโนะ ฮัคไค-ทะเลสาบโมโตสุ  (B/L/D)
  

 

 

 

 

ฮามามัสสึ แวะพักอิริยาบถบริเวณ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นพร้อมให้ท่านลิ้มรส คุกกี้-พายปลาไหล แสนอร่อย

โกเทมบะ outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม ชั้นนำ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มีทั้ง เสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า กระเป๋า ฯลฯให้ท่านได้อิสระกับการจับจ่าย หาซื้อสินค้าที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่

โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

นำท่านเข้าที่พักบริเวณ ทะเลสาบโมโตสุ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่โอบล้อม เม้าท์ ฟูจี MOTOZU VIEW HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ทะเลสาบโมโตสุ-สวนเมล่อน Izu Fruit Park -Digital Art Museum-ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว  (B/L/D)
 

สวนผลไม้อิซุ (Izu Fruit Park) จุใจเมล่อนผลใหญ่ เป็นสวนผลไม้ที่ตั้งอยู่ในเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสึโอกะ โดยเราสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บผลไม้ได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี ส้ม และเมล่อน นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีร้านอาหารขนาดใหญ่ที่สามารถมาทานอาหารกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ด้วย ร้านอาหารเป็นจุดชมวิวชั้นยอดที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิในวันที่อากาศแจ่มใสได้ โดยเราจะได้ดื่มด่ำกับเมนูอาหารสุดอลังการที่ใช้ปลาทะเลสดใหม่จากทะเลแถวนั้นกันอย่างจุใจ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตัลสุดล้ำ ได้เปิดตัวขึ้นแล้วที่ “โอไดบะพาเล็ททาวน์ (Odaiba Palette Town)” โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Mori Building และ teamLAB จัดแสดงผลงานกว่า 50 ชิ้นภายในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 10,000 ตารางเมตร ซึ่งบางชิ้นเป็นผลงานที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนในโลก

ภายในพิพิธภัณฑ์ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 520 เครื่อง สำหรับสร้างผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิคจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งจะถูกฉายผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อเปิดเราเข้าสู่โลกสามมิติอันแสนซับซ้อน ซึ่งผลงานส่วนใหญ่เมื่อผู้เข้าชมทดลองสัมผัสแล้วจะทำให้ผลงานเหล่านั้นเปลี่ยนรูปลักษณ์ไป

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด

ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ RYOKOKU VIEW HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 5 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยว
Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea เดินทางโดยรถไฟ
ผู้ใหญ่ท่านละ   2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน
 

 

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านสรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย

ชินจูกุ               ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน

อะคิฮาบาร่า    หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า               ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ

กินซ่า            ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆ ทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ

ฮาราจูกุ            ย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์

ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา    ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชม  ศาลเจ้าเมจิย์

โอไดบะ             เมก้า เวบ  ( MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบ

หรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลัก (ค่าตั๋วรถไฟท่านละ 200 เยน) และถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่น ซีลิก้า MRS ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 –70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==>

        ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

นำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานเพลิดเพลินกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ Westernland ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน Pirates of the caribbean สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า Jungle cruise กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ Big thunder mountain เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ Buzz light year’s astro blaster ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง Toy story

หรือนำท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์ซี โตเกียวดิสนีย์ซี ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ท่านจะได้พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการ

 (อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวัน)

เข้าที่พัก โตเกียว RYOKOKU VIEW HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่ โตเกียว-วัดอะซะกุซ่า-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ (B/-/-)

วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดงแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชม–เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

อิออน พลาซ่า แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.25 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
21.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month

07-กรกฎาคม