ทัวร์ญี่ปุ่น┃GRAND WORLD HERITAGE JP6D140120A

เที่ยวทาคายาม่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์เก่าแก่โอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม

วัดเบียวโดอิน  วัดมรดกโลก ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยน

ชมความน่ารักของ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สไตล์กัสโซ-สึคุริ หลังคาเหมือนสองมือพนม

ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้นจากเพลิงและการถูกทำลายจากสงคราม

อลังการงานประดับไฟกว่าแสนดวง ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ
สนุกสนานเต็มอิ่ม ณ ลานสกี

ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ

 

 

 

เมนูแนะนำ

-อิ่มอร่อย ชาบูชาบู ต้นต้นรับ ญี่ปุ่นแท้
-ลิ้มลอง สตอเบอร์รี่ สดๆจากต้น

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพ – สนามบินคันไซ TG 622 : 23.30 – 06.25 น.)
2 สนามบินคันไซ-เกียวโต-วัดเบียวโดอิน+ถนนชาเขียว  Nabana No Sato -นาโงย่า
ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นาโงย่า-พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่า
** ที่พัก  TAKAYAMA ASSOCIATION HOTEL หรือเทียบเท่า
 
4 ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-ปราสาทมัตสึโมโต้-นากาโน่
**
ที่พัก  IKE NO TAIRA SKI RESORT  หรือเทียบเท่า
 
5 นากาโน่-สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
** ที่พัก METROPOLITAN HOTEL  หรือเทียบเท่า
6 โตเกียว-เก็บสตรอเบอร์รี่-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ TG 677 : 17.25-21.55 น. )  
วันที่ 1  กรุงเทพ – สนามบินคันไซ            
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19  
กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ
D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622
วันที่ 2  สนามบินคันไซ- เกียวโต-วัดเบียวโดอิน-ถนนชาเขียว – Nabana No Sato -นาโงย่า
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อยนำท่าน
เดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี ก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาเปลี่ยนเป็นเอโดะ (คือโตเกียวในปัจจุบัน) นำท่านสู่ วัดเบียวโดอิน วัดแห่งหนึ่งในเกียวโตที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.998 เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนพักผ่อนของขุนนางฟูจิวาระ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นวัดพุทธ อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดคือศาลานกฟินิกส์ ซึ่งประกอบด้วยโถงกลางขนาบด้วยปีกระเบียงเหมือนนกที่กำลังกางปีกสะท้อนกันผิวน้ำใสในสระน้ำที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งอาคารนี้เองเป็นภาพที่ปรากฏด้านหลังของเหรียญ 10 เยน จากนั้นพาท่านเดินเล่น ถนนชาเขียวเมืองอุจิ ซึ่งตั้งอยูไม่ไกลจากตัววัด เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอุจิที่ไหลมาจากทะเลสาบบิวะ แม้จะเป็นเมืองเล็กๆอันแสนสงบแต่เมืองอูจินี้ก็มีสถานที่หลายแห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้า เป็นต้น นอกจากนี้เมืองอุจิยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่น ตลอดสองข้างทาง เต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก เดินจนสุดปลายทางเป็นสะพานข้ามแม่น้ำอูจิ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจเก็บกลับบ้านพร้อมของฝาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเยี่ยมชม Nabana no sato สวนดอกไม้ที่รวบรวมดอกไม้จากที่ต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศหลายสายพันธุ์ สลับสับเปลี่ยนดอกไม้ตามแต่ละฤดูกาล ซึ่งจุดเด่นในฤดูหนาวของสวนดอกไม้นี่คือ ไฟประดับหลากสีกว่าแสนดวงที่ใช้ประดับประตาเต็มพื้นที่สวน ไฟประดับที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว แต่ละปีธีมที่ใช้ประดับตกแต่งจะแตกต่างกันออกไป มีทั้งธีมทะเล และธีมภูเขาไฟฟูจิ
19.00 น. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพความประทับใจอย่างคุ้มค่า
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า ณ  NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 นาโงย่า-พิพิธภัณฑ์ช่างตีดาบตำรับเซกิ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซสึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับ เซ็ทอาหารญี่ปุ่น
นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เดิมสร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแลและได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริงลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง สามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูอันโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องโถงอเนกประสงค์ แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน … อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่าTAKAYAMA ASSOCIATION HOTEL หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: อิ่มอร่อยกับอาหารชุดพิเศษ สไตล์ญี่ปุ่นเซทใหญ่
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่าน พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
วันที่ 4 ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-ปราสาทมัตสึโมโต้-นากาโน่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินเที่ยว ตลาดเช้าทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเกษตรกรย้อนอดีตเมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี โดยเกษตรกรและชาวบ้านแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม นำสินค้า ผลิตผลพืชไร่-ไม้ดอก-ผัก-ผลไม้ อาหารพื้นเมืองปรุงสด ๆ รสยอดเยี่ยมรวมถึงของที่ระลึกของเมืองทาคายาม่านำมาจำหน่ายโดยตรงในราคาถูกเป็นกันเองเรียกกันในแบบชาวบ้านว่า แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ (เริ่มตั้งแต่ 07:00–12:00 นาฬิกา)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่นซึ่งรอดพ้นจากเพลิง และการถูกทำลายจากสงครามมาได้จนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา

จากนั้นนำท่านเข้าพักท่ามกลางธรรมชาติอันสุดแสนจะโรแมนติคในบริเวณ  ทะเลสาบซูวะIKENO TAIRA SKI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า ต้อนรับท่านเข้าสู่ อิเคะโนะไทระ รีสอร์ทแอนด์ออนเซ็น คอมเพล็กซ์เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรที่ท่านจะได้สัมผัสกับกิจกรรมแสนประทับใจพร้อมกับครอบครัว และเพื่อนๆ ของท่าน        กับวันพักผ่อนอันแสนคุ้มค่า !  

พร้อมพักผ่อนกับการแช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันสนุกสนานกันต่อตามอัธยาศัย      วิเศษสุดสุด !  ห้องอาบน้ำแร่ หรือ ห้องแช่ออนเซ็น ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ทั้งบรรยากาศ โอฟุโระ (ในร่ม) และโรเทนบุโระ (กลางแจ้ง) รอต้อนรับทุกท่านสัมผัสอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง   (ค่าอุปกรณ์ และกิจกรรมภายในรีสอร์ทไม่รวมในราคาทัวร์ )

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น ! 
บุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตกญี่ปุ่น สุดสุด! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น ! ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองในชุดยูกะตะ ที่ทางโรงแรมจัดสำหรับทุกท่าน พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
วันที่ 5  นากาโน่-สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ Ikenotaira Snow park ลานสกีอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน ให้ท่านใช้เวลาอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างจุใจมากมายตามอัธยาศัย สัมผัสความแปลกใหม่สนุกสนานด้วยการเล่น Mini Snow Mobile และ Chair lift (ค่าอุปกรณ์และกิจกรรมที่แจ้ง รวมในราคาทัวร์แล้ว)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด

ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์ชาบูชาบู ต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่น
จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก โตเกียวMETROPOLITAN HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6  โตเกียว-เก็บสตรอเบอร์รี่-อิออน พลาซ่า-สนามบินนาริตะ        
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ        มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุก กับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง
12.00 น. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.25 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข

Additional Information

month