ทัวร์จีน┃Shantou Chaozhou 4D 3N CNSTCZ4D3NNOV

 ขอพรศาลเจ้าพ่อเสือ(เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย) สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าในชีวิตต้องมาซักครั้ง ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้ จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า  

 ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) ต้นกำเนิด มูลนิธิปอเต๊กตึ๊งในไทย

 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างขึ้นในสมัยเฉียนหลง สถานที่เก็บรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ไว้ให้ท่านได้สักการะ

 สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม เฉพาะที่ศาลเจ้าแห่งนี้ มีทั้งองค์แม่ทับทิม และเจ้าแม่กวนอิม เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีพลังที่ไม่ธรรมดา

 ไหว้พระวัดดังซัวเถา วัดไคหยวน และวัดดอกไม้ขาว

 ช้อปปิ้งร่วมสมัย! เมืองโบราณแต้จิ๋ว และถนนคนเดินฮัวเฉียว

เมนูแนะนำ

 – จัดเต็ม! อัพเกรดอาหารทุกมื้อ  

 – อาหารชาวจีนแคะ

 – อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-ซัวเถา  (FD 850 BKK-SWA : 09:10-13:10 น.)-วัดดอกไม้ขาว
** ที่พัก Shantou Junhua Haiyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
2 ซัวเถา-เมืองลู่เฟิง-เฮี่ยงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)-กลับซัวเถา-ถนนคนเดิน
ฮัวเฉียว ** ที่พัก Shantou Junhua Haiyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 ลี่เจียง-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ Impression Lijiang-อุทยานน้ำหยก-เมืองฉู่ฉงซัวเถา-เมืองแต้จิ๋ว-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-วัดไคหยวน-เมืองโบราณแต้จิ๋ว-
ชมสะพานเซียงจื๊อ-ซัวเถา
** ที่พัก Shantou Junhua Haiyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 ซัวเถา-เกาะมาสือ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-สนามบินซัวเถา-กรุงเทพฯ  (FD 851 SWA-BKK : 13:55-16:10 น.)
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ซัวเถา – วัดดอกไม้ขาว
06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดย Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD 850
13.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติเจียหยางเฉาซ่าน เมืองซัวเถา นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
  กล่าวนำ เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ทั่วโลก มีพื้นที่ 234 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ซัวเถาเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา
  นำท่านเดินทางสู่ วัดดอกไม้ขาว หรืออีกชื่อคือวัดแปะฮวยเจียม ผู้คนนิยมมากราบไหว้เทพเจ้าที่วัดแห่งนี้ เพราะถือว่าสามารถขอพรได้ครบทุกด้าน ภายในวัดมีองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เต่าบ้อ เง็กเซียนฮ่องเต้ และองค์เทพเจ้าเห้งเจียที่ดูมีพลังมาก ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ เชื่อว่าใครที่มากราบไหว้เทพเจ้าเห้งเจียจะส่งเสริมในด้านของอำนาจบารมีและมีความกล้าหาญ ศัตรูหรือผู้ที่คิดร้ายจะเกรงกลัว
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shantou Junhua Haiyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ซัวเถา – เมืองลู่เฟิง – เฮี่ยงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) – กลับซัวเถา – ถนนคนเดินฮัวเฉียว
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลู่เฟิง เพื่อไปขอพรจาก เจ้าพ่อเสือ(เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย) (เดินทางประมาณ 2 ชม.)
  นำท่านสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยู่ที่เมืองลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี่ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการขอพรเจ้าพ่อเสือ(เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย) ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้ว จะต้องมาขอพรสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปี จะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศ และต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน สุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา (เดินทางประมาณ 30 นาที)
  นำท่านสู่ ถนนคนเดินฮัวเฉียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งของแบรนด์เนมต่างๆ ทั้ง เสื้อผ้า, กระเป๋า, ของพื้นเมือง รวมไปถึงอาหารการกิน ให้ท่านเลือกซื้อ-เลือกชิม ได้อย่างจุใจ
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shantou Junhua Haiyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ซัวเถา – เมืองแต้จิ๋ว – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – วัดไคหยวน – เมืองโบราณแต้จิ๋ว – ชมสะพานเซียงจื๊อ – กลับซัวเถา
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองแต้จิ๋ว (เฉาโจว) เป็นเมืองโบราณต้นกำเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสำคัญอีกแห่ง ที่ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทั่วโลก ด้วยตึกรามบ้านช่องแบบโบราณที่บางแห่งมีประวัตินับพันปีอย่างไม่เปลี่ยนแปลง (เดินทางประมาณ 30 นาที)
  นำท่านเดินทางสู่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของศาลนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวศาลมีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ศาลฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง (ค.ศ. 1784) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วงค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างศาลบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เที่ยวชม วัดไคหยวน ในเมือเฉาโจว ซึ่งเป็นวัดหลวงโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติมากว่าพันปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใต้ และองค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร
  นำท่านสัมผัส เมืองโบราณแต้จิ๋ว ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิง และชิง ชมความเป็นอยู่ของคนแต้จิ๋วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบัน ด้านในยังมีของพื้นเมืองน่าสนใจหลายๆอย่าง ให้ท่านได้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
  จากนั้นพาท่าน ชมสะพานเซียงจื๊อ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานกวงจี้ เป็นสะพานที่มีประวัติยาวนานถึง 800 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแต้จิ๋ว สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ในปีค.ศ. 1170 ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 56 ปี ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิด-ปิดได้ และเป็น 1 ใน 4 สะพานที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีนในอดีต (สะพานที่มีชื่อทั้ง 4 สะพาน คือ 1.สะพานลั่วหยาง 2.สะพานเจ้าโจว 3.สะพานมาโครโปโล และ 4. สะพานเซียงจื้อ) เมื่อก่อนที่สะพานแห่งนี้ เคยมีรูปปั้นของกระบือเหล็ก “เที่ยหนิว” ตั้งอยู่ เชื่อกันว่าหากผู้ใดต้องการได้ลูกชาย หรือลูกสาว แล้วมาขอพรโดยการจับ หรือกอดกระบือเหล็กตัวนี้ ก็จะสมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการ
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา (เดินทางประมาณ 30 นาที)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Shantou Junhua Haiyi Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ซัวเถา – เกาะมาสือ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) – สนามบินซัวเถา – กรุงเทพฯ
เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม นำท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ  ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ  ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่กับทะเล
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเจียหยางเฉาซ่าน เมืองซัวเถา
13.55 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD 851
16.10 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ !