ทัวร์จีน┃Kunming Dali Lijiang 5D 4N CNKMDLJ5DD

 ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506 เมตร (โดยกระเช้าใหญ่)

 เมืองโบราณลี่เจียงและต้าลี่ เมืองโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

 เจดีย์สามองค์ อันศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่  

 วัดหยวนทง วัดชื่อดังเมืองคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี

 ตำหนักทอง อดีตที่พำนักท่านอ๋องอู๋ซันกุ้ย สร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน

 “Impression Lijiang” โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 ช้อปปิ้งสุดมันส์! ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก  และถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน 

เมนูแนะนำ

– เมนูพิเศษ 3 สุกี้คลายหนาว! สุกี้ซี่โครงหมู, สุกี้เห็ดนานาพรรณ และสุกี้ปลาแซลมอน

– สุดยอด! ขนมจีนข้ามสะพาน และอาหารกวางตุ้งเลิศรส

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (TG 612 BKK-KMG : 10:55-14:05 น.)-เมืองต้าลี่
** ที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*) หรือเทียบเท่า
2 ต้าลี่-เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองโบราณต้าลี่-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-
เมืองโบราณลี่เจียง
** ที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 ลี่เจียง-อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์ Impression Lijiang-อุทยานน้ำหยก-เมืองฉู่ฉง
** ที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 ฉู่ฉง-เมืองคุนหมิง–ศูนย์สมุนไพรจีน-ตำหนักทอง-ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก-
ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ** ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
5 คุนหมิง-วัดหยวนทง–สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ  (TG 615  PEK-BKK : 17:05-21:20 น.) (TG 613 KMG-BKK : 15:20-16:35 น.)    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองต้าลี่ 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาซางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” (เดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2  ต้าลี่ – เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองโบราณต้าลี่ – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลาง มีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน
  จากนั้นนำท่านชม ต้าลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าลี่ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างในปี ค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต              มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สองข้างถนนล้วนประดับด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย สร้างในแบบจีนโบราณ ทำให้ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
  จากนั้นนำท่านสู่“สระมังกรดำ หรือ เฮยหลงถาน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์                      ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึก               ซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้ว
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3    ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์ Impression Lijiang – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่ฉง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่เขต อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี (ถือเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุด) ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้า ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
  นำท่านโดยสาร กระเช้าไฟฟ้าใหญ่ เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์บนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง (Glacier Park) อยู่ตามภูเขาต่างๆ ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
  จากนั้นนำท่านชม โชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ1,250 ล้านบาท เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่ง ที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด
  หมายเหตุ : ถ้าโชว์นี้ ไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์อื่นๆ แทน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้นชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และ ชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน และ                     น้ำจากน้ำตกทั้งสามนี้ ได้ไหลลงรวมกัน เป็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดสามารถเลี้ยงปลาหลายชนิด และ ยังมีจามรี               เดินเล่น กินน้ำจากลำธารนี้อีกด้วย
  เดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เพื่อในวันรุ่งขึ้น ท่านจะเดินทางเข้าคุนหมิงในระยะที่สั้นลง (เดินทางประมาน 3.30 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4   ฉู่ฉง – เมืองคุนหมิง – ศูนย์สมุนไพรจีน – ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยใช้เส้นทางด่วนระหว่างเมือง (เดินทางประมาน 2.30 ชม.)
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และสมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองสำริดทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า  http://soluxehotelkunming.com
  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน คอมมูนิตี้มอลล์สถาปัตยกรรมแบบทรงไทยเพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์ชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อ และเลือกชม สินค้ามากมาย
 
วันที่ 5  คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจาก              วัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง               เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัด                ในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์                  ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรก               ของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !