ทัวร์จีน┃Chengdu Jiuzhaigou 5 Days 4 Nights CNCJ5D4NTG

 จิ่วไจ้โกว อุทยานสวรรค์ สัมผัสความงามทุกฤดู ความงามของน้ำใสสีสันต่างๆ ใสจนเห็นถึงพื้นน้ำ ตัดกับวิวธรรมชาติที่ปก คลุมไปด้วยภูเขาและต้นไม้

 ศาลเจ้าขงเบ้ง ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าชื่อดัง+ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิงประวัติศาสตร์ พร้อมของพื้นเมืองมากมาย

 โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเสฉวน

 โชว์ทิเบต โชว์ร่ายรำ และร้องเพลงในแบบชาวทิเบตแท้ๆ

 ช้อปปิ้งสไตส์ร่วมสมัย! ซอยควานจ๋าย อดีตบ้านทหารเก่า หลงต้องมนต์กับถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร

เมนูแนะนำ

 สุดยอด! เมนูอาหารสมุนไพรจีน,สุกี้เห็ด และอาหารกวางตุ้ง

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (TG 618 BKK-CTU : 10:05-14:00 น.)–ศาลเจ้าขงเบ้ง (ถนนโบราณจิ๋นหลี่)-
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
** ที่พัก Chengdu Jin Yun Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
2 เฉิงตู–ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี–ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน–เมืองจิ่วไจ้โกว-(พักโรงแรม
แช่น้ำแร่) ** ที่พัก Jiuzhai Run Du Int’l Hot Spring Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน/รถประจำอุทยาน)-โชว์ทิเบต-พักโรงแรมแช่น้ำแร่
** ที่พัก Jiuzhai Run Du Int’l Hot Spring Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 จิ่วไจ้โกว–กรุงเฉิงตู-ศูนย์สมุนไพรจีน–ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
** ที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*) หรือเทียบเท่า
   
5 เฉิงตู–ซอยควานจ๋าย-สนามบินเฉิงตู–กรุงเทพฯ (TG 619  CTU-BKK : 15:05-17:20 น.)    
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – ศาลเจ้าขงเบ้ง (ถนนโบราณจิ๋นหลี่) – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618
14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  นำท่านสู่ “ศาลเจ้าขงเบ้ง” หรือศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้นปีค.ศ.395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของ จ๊กก๊กในสมัยสามก๊ก ด้านในมีตู้แสดงรูปปั้นขุนนาง ขุนศึก ของเล่าปี่หลายสิบนาย อาทิ ม้าเฉียว ม้าเจ๊ก เกียงกุย จูล่ง เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งสุสานของเล่าปี่ และสวนท้อที่เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย สามพี่น้องสาบานกัน
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก พร้อมชมบ้านเรือนรูปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีนเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ไม่ว่าใครๆที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากากนี้ได้
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chengdu Jin Yun Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เฉิงตู – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองจิ่วไจ้โกว (พักโรงแรมแช่น้ำแร่)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วไจ้โกว เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก เมื่อปีพ.ศ. 2535
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านผ่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นกำแพงโบราณของเมืองมีชื่อเดิมว่า “ซงโจว” ซึ่งเป็นเมืองหน้า  ด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดน จีนและทิเบต ให้ท่านได้ชมซุ้มประตูกำแพงเมืองโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง
  ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่ง ก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา สีในทะเลสาบเป็นสีเขียวเทอร์คอยซ์ มีความยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตา 500 ปี
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuzhai Run Du Int’l Hot Spring Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
  เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (บ่อน้ำแร่รวม) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 
วันที่ 3 อุทยานจิ่วไจ้โกว (เต็มวัน/รถประจำอุทยาน) – โชว์ทิเบต – พักโรงแรมแช่น้ำแร่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (นั่งรถประจำอุทยาน) ประเทศจีนได้มีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า “ไปหวงซานกลับมาไม่แลเขา ไปจิ่วไจ้โกวกลับมาไม่แลน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานผิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นำท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคม ปีค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว ประกอบด้วย ทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยแห่ง และเป็นสถานที่เดียวที่ท่านจะได้เห็น “ปลาบินอยู่บนฟ้า และ นกว่ายอยู่ในน้ำ”
นำท่านชมความงามของ กลุ่มทะเลสาบซู่เจิ้ง 19 ทะเลสาบน้อยใหญ่ที่ไหลหลั่นกันลงมาเป็นขั้นบันได, ทะเลสาบมังกรคู่ รวมไปถึง น้ำตกใหญ่นั่วยื่อหลั่ง ม่านน้ำตกแผ่กว้างไหลบ่าลงมา ราวกับม่านสำลี ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม และป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสัมผัสความงามต่อ ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม
จากนั้นนำชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำสีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้ง ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ **หมายเหตุ: ถ้าช่วงเวลาที่เดินทาง ไม่สามารถเข้าจิ่วไจ้โกวได้ เนื่องจากสภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทจะนำเสนอโปรแกรมซงผิงโกวแทน ซึ่งมีลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวคล้ายคลึงกัน จุดเด่นที่น้ำใส  ดั่งสระน้ำบนสรวงสวรรค์ ตัดกับภาพต้นไม้หลากเฉดสี โอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่**
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่างๆ แสดงถึงความเป็นมา และวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuzhai Run Du Int’l Hot Spring Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
  เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (บ่อน้ำแร่รวม) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 
วันที่ 4 จิ่วไจ้โกว – กรุงเฉิงตู – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน (เดินทางประมาน 9 ชม.)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และสมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
  จากนั้นนำท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพาราหลาหลายรูปแบบ เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Hotel Chengdu Oriental Plaza (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เฉิงตู – ซอยควานจ๋าย – สนามบินเฉิงตู – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ซอยควานจ๋าย (ซอยแคบ-กว้าง) ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานานนาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
15.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ