ทัวร์จีน┃Beijing Jixian Chengde Shanhaiguan 5D 4N CNBJCS54TG

 กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุดอลังการ! กำแพงเมืองจีน(ด่านซานไห่กวน) จุดเริ่มต้นกำแพง เมืองจีนฝั่งตะวันออก และเป็นด่านเดียวที่ติดทะเล

 พระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง พระราชวังฤดูร้อนของฮองเต้ราชวงศ์ชิง ที่ใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ ยามฤดูร้อน   

 วัดตู๋เล่อซื่อ และวัดผู่หนิง วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ สององค์ที่ไม่เหมือนกัน

 สุสานราชวงศ์ชิง(ฝั่งตะวันออก) สถานที่ฝังพระศพของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงถึง 5 พระองค์

 ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนคนเดินไฮไลท์สำคัญของปักกิ่ง  Surprise Outlets ช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย

เมนูแนะนำ

 ลิ้มรสที่สุด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ, ติ่มซำเลิศรส และสุกี้หม้อไฟ

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (TG 614 BKK-PEK : 10:10-15:50 น.) – เมืองจี้เสี้ยน
** ที่พัก Old Street Car Hotel Jixian (4*) หรือเทียบเท่า
2 จี้เสี้ยน-วัดตู๋เล่อซื่อ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม)–เมืองจุนฮั่ว–สุสานราชวงศ์ชิง(ตะวันออก)–เมืองฉินหวงเต่า
** ที่พัก Qinhuangdao BTC Jinglun Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
3 ฉินหวงเต่า-กำแพงเมืองจีน(ด่านซานไห่กวน)–เหลาหลงโถว (หัวมังกรเฒ่า)–ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์-เมืองเฉิงเต๋อ
** ที่พัก Chengde Jiahe International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 เฉิงเต๋อ-วัดผู่หนิง-พระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง-กรุงปักกิ่ง-ถนนหวังฝูจิ่ง
** ที่พัก Grand Metropark Hotel Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
   
5 ปักกิ่ง-Surprise Outlets-สนามบินปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (TG 615  PEK-BKK : 17:05-21:20 น.)    

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 พ.ย. 6210 พ.ย. 6239,900฿Download PDF
20 พ.ย. 6224 พ.ย. 6239,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – เมืองจี้เสี้ยน
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นเดินทางไป อำเภอจี้เสี้ยน เมืองเทียนจิน (蓟县, 天津) เป็นอำเภอที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก รวมถึงส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีน ด่านหวงย๋ากวน (黄崖关) (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Old Street Car Hotel Jixian (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 จี้เสี้ยน – วัดตู๋เล่อซื่อ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ดินเหนียววาดสี) – เมืองจุนฮั่ว – สุสานราชวงศ์ชิง(ตะวันออก) – เมืองฉินหวงเต่า
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดตู๋เล่อซื่อ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หลิว มีอายุประมาณ 1,040 ปีมาแล้ว เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าอย่างสูง จึงได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งสถานที่โบราณที่ควรอนุรักษ์ไว้ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ดินเหนียววาดสี องค์สูง 23 เมตร
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจุนฮั่ว เมืองเล็กๆ ที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์แทรกอยู่ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
นำท่านเดินทางสู่ สุสานราชวงศ์ชิง(ฝั่งตะวันออก) ตั้งอยู่เมืองจุนฮั่ว มณฑลเหอเป่ยเป็นสถานที่ฝังพระศพของฮ่องเต้ราชวงศ์ชิง 5 พระองค์ คือ ฮ่องเต้ซุ่นจื้อ คังซี เฉียนหลง เสียนเฟิงและถงจื้อ ยังมีพระศพของซูสีไทเฮา ฉืออันไทเฮา และเสี้ยวจวงไทเฮา (พระมารดาของฮ่องเต้ซุ่นจื้อ) องค์ชายอีก 3 องค์ พระสนมอีกกว่า 136 และองค์หญิงอีก 2 องค์
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองฉินหวงเต่า (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเหอเป่ย ทางทิศตะวันออกของจีน ทางเหนืออิงภูเขาเอี้ยนซาน ทางใต้ติดทะเลปั๋วไห่ เป็นที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจใหญ่ 2 แห่งของจีน ได้แก่ เขตเศรษฐกิจหวาเป่ยกับเขตเศรษฐกิจตงเป่ย เมืองฉินหวงเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ตั้งอยู่ริมทะเล มีแนวชายหาดที่ดีที่สุดในภาคเหนือของจีน มีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมาย ได้รับการยกย่องมากมายหลายด้านว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมนต์เสนห์ของจีน” เป็น “หนึ่งในร้อยเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจีน” และเป็น “เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังทั่วโลก”
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Qinhuangdao BTC Jinglun Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ฉินหวงเต่า – กำแพงเมืองจีน (ด่านซานไห่กวน) – เหลาหลงโถว (หัวมังกรเฒ่า) – ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์ – เมืองเฉิงเต๋อ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน (ด่านซานไห่กวน) จุดเริ่มต้นของกำแพงเมืองจีนฝั่งตะวันออก เป็นกำแพงเมืองจีนด่านเดียวที่ติดและสร้างขึ้นบนทะเล, “ซานไห่กวน” ด่านปราการที่ตั้งระหว่างภูเขาและทะเล สร้างในปีค.ศ. 1386 โดยแม่ทัพใหญ่หลี่ต๋าเนื่องด้วยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงมีลักษณะพิเศษคือ อิงกำแพงเมืองจีนเป็นฐานและสร้างเป็นกำแพงขึ้นมาอีก 3 ด้าน รวมเป็นกำแพงเมือง 4 ด้าน 6 ประตูยาว 8 กิโลเมตร ถือเป็น “กุญแจ 2 เมืองหลวง ประการอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า” (เมืองหลวงหมิงปักกิ่งเมืองหลวงแมนจูตอนยังไม่ได้เข้าปกครองจีนเฮ่อถูอาลา) ที่ป้ายซุ้มประตูเขียนว่า “เทียนเซี่ยตี้อี๋กวน-ซุ้มประตูแรกแห่งใต้หล้า” ท้ายราชวงศ์หมิงแม่ทัพใหญ่อู๋ซานกุ้ยทำหน้าที่เฝ้าประตูนี้ เนื่องด้วยทหารชาวนาหลี่จื้อเฉิง ดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด จึงทำให้อู๋ซานกุ้ยเปิดประตูเมืองและเป็นไส้ศึกให้ทหารแมนจู จนในที่สุดเผ่าแมนจูเข้ายึดครองทั่วประเทศจีนและตั้งเป็นราชวงศ์ชิง และชม เหลาหลงโถว (หัวมังกรเฒ่า) จุดเริ่มต้นกำแพงเมืองจีนฝั่งทางตะวันออก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉินหวงเต่า เดิมชื่อศาลเจ้า “เจินหนี่ฉือศาลเจ้าหญิงบริสุทธิ์” สร้างบนดอยหินคอยสามี เมื่อสมัยราชวงศ์ฉิน เพื่อระลึกถึงตำนานรักของเมิ่งเจียงหนี่ เล่ากันมาว่านานมาแล้ว สมัยราชวงศ์ฉิน เนื่องด้วยพระเจ้าฉินซีฮ่องเต้เหี้ยมโหดและเกณฑ์ชาวบ้านไปสร้างกำแพงเมืองจีน มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงาน 3 วัน สามีถูกเกณฑ์ไปสร้างกำแพง เป็นเวลาร่วมปีไม่มีข่าวคราวเมิ่งเจียงหนี่คิดถึงและเป็นห่วง ไม่รู้เป็นตายร้ายดี นางทำรองเท้าเสื้อผ้าและเดินทางจะส่งไปให้ นางเดินไปถามไป เป็นเวลาหลายเดือน จนมาถึงที่แห่งหนึ่ง ทราบว่าสามีของตนเหนื่อยตายและฝั่งลงไปใต้กำแพง นางร้องไห้เสียใจ จนกำแพงท่อนหนึ่งพังทลายลงมา พระเจ้าฉินซีฮ่องเต้โกรธมาก จะจับมาฆ่าเสียแต่มาเห็นถึงความงามก็อยากได้เป็นสนม เมิ่งเจียงหนี่ยว์ ขอให้ฉินซีฮองเต้ฝังศพสามีอย่างสมเกียรติ รับเลี้ยงพ่อแม่ของสามีและพ่อแม่ของตนแล้วจึงยอมเป็นสนม ฉินซีรับปากและทำตามทุกอย่าง วันที่มารับเมิ่งเจียงหนี่จัดเป็นพิธีใหญ่โต เมิ่งเจียงหนี่ก็แต่งตัวสวยงาม พอฉินซีจะมารับนาง นางเอาหัวชนกำแพงเมืองจีน ตายคาที่ ฉินซีโกรธมาก แต่คิดได้ว่า หากเขายอมเรา วันหลังก็อาจยอมคนอื่น จึงสร้างศาลเจ้าระลึกน้ำใจที่เป็นหญิงบริสุทธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า ศาลเจ้าเมิ่งเจียงหนี่ว์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงเต๋อ (เดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองวัฒนธรรมโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหงซานของเมื่อ 5,000 ปีก่อน โดยตัวเมืองอยู่ไม่ไกลจากกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของจีน ล้อมรอบด้วยภูเขา ทางเหนือติดกับทุ่งหญ้า ในฤดูร้อนของทุกปี กษัตริย์ราชวงศ์ชิงจะเสด็จออกจากวังต้องห้ามปักกิ่ง ไปวังฤดูร้อนเมืองเฉิงเต๋อเพื่อพักร้อนและล่าสัตว์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นอุทยานขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ผู้คนพากันไปคลายร้อนหลังเดือนกรกฏาคมของทุกปี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงสำรองของราชวงศ์ชิงด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chengde Jiahe International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เฉิงเต๋อ – วัดผู่หนิง – พระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง – กรุงปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง  (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะ วัดผู่หนิง สร้างในปีค.ศ.1755 เฉียนหลงฮ่องเต้พระราชทานชื่อให้ ผู่หนิงหมายถึงอยู่เย็นเป็นสุข สุขสงบนิรันดร์ การสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาทรงมีพระราโชบายที่จะผูกมิตรกับชนเผ่าทางภาคเหนือ ให้ดินแดนสงบ ไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันต่อไป ภายในมีรูปเจ้าแม่กวนอิม-อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยไม้ไหว สน พาย ฉำฉา ต้วน รวม 5 ชนิด เป็นรูปทรงยืน สูง 22 เมตร จึงนิยมเรียกกันว่า วัดพระใหญ่ เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าเฉียนหลงปราบ “เก๋อเอ่ตาน” หัวหน้าเผ่า “เอ๋อหลู่เช่อ” ชาวมองโกลได้สำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม และจัดงานแต่งตั้งหัวหน้าเผ่าคนใหม่ในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นอนุสรณ์และให้ขวัญต่อเผ่า “เอ๋อหลู่เซ่อ” ซึ่งชาวมองโกลนับถือพุทธลามะนิกายคาหลู่เหลือง วัดทรงสถาปัตยกรรมทิเบตผสมมองโกล กินเนื้อที่ 2 หมื่น 3 พันตารางเมตร ประดิษฐานกวนอิมพันมือพันตาสูง 22.23 เมตร ครอบด้วยอุโบสถสูง 35 เมตร ภายในมีศิลาจารึก “สร้างวัดผู่หนิง” เหตุเนื่องในการปราบจุ่นเก๋อเอ่อ และสภาพหลังการปราบจุ่นเก๋อเอ่อ 3 แผ่น ซึ่งเป็นวัด 1 ใน 8 ของเมืองเฉิงเต๋อ
นำท่านชม พระราชวังไกลกังวลปี้สู่ซานจวง”เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่พักผ่อนและล่าสัตว์ของจักรพรรดิ์เฉียนหลง ภายในพระราชวังแบ่งออก เป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ออกแบบเป็นพระตำหนักที่ประทับ อีก 3 ส่วนเป็นพื้นน้ำและภูเขาซึ่งได้จำลองความสวยงามของสถานที่พักผ่อนที่มีชื่อเสียงทั่วจีนมาไว้ที่นี่ เช่น ทิวทัศน์ภาคใต้แห่งดินแดนเจียงหนาน ความสวยงามของท้องทุ่งมองโกเลีย และป่าเขาในเขตตงเป่ย (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นต้น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเหมืองหลวงของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง, การศึกษา, การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องห้ามพลาดไปเดินถนนหวังฝูจิ่ง”
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Metropark Hotel   Beijing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ปักกิ่ง – Surprise Outlets – สนามบินนานาชาติปักกิ่ง – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่อาณาจักรช้อปปิ้งที่ Surprise Outlets แบ่งเป็น 2โซน( A+B) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆทั้งแบรนด์ระดับโลก และแบรนด์ชื่อดังของจีนเอง อาทิ กระเป๋า, เสื้อผ้า, รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินนานาชาติปักกิ่ง
17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ !

 

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน