ทัวร์จีน Newyear┃เซี่ยงไฮ้-ซูโจว หังโจว-ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน CN0605TG

 เซี่ยงไฮ้ “ยุโรปแห่งเอเชีย ปารีสแห่งตะวันออก”

 ปักกิ่ง เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 หังโจว สวรรค์บนดินในโลกมนุษย์ 

ซูโจว ในอดีตรู้จักกันในนาม “เจียงหนาน”

 ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งมณฑลเจ้อเจียง  

 สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงาม

 กำแพงเมืองจีน 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก      

 พระราชวังต้องห้าม สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก

เมนูแนะนำ

 ลิ้มรส! อาหารชื่อดังทั้งโซนเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง

 สุดยอด! เป็ดปักกิ่งต้นตำรับ

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG 664 BKK-PVG : 10:45-16:00 น.)–หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง
** ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
2 เซี่ยงไฮ้-วัดพระหยกขาว–ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว)–ศูนย์สมุนไพรจีน–เมืองซูโจว–สวน
หลิวหยวน-วัดซีหยวน ** ที่พัก Grand Metro Park Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 ซูโจว–เมืองหังโจว–ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ร้านผ้าไหม–ถนนโบราณเหอฟางเจีย
** ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
     
4 หังโจว–ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง)–หอฟ้าเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง
** ที่พัก Grand Mercure Beijing Dongcheng (5*) หรือเทียบเท่า
BOX    
5 ปักกิ่ง-ร้านหยก–กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหย่งกวน)–ตลาดรัสเซีย–ถนนหวังฝูจิ่ง
** ที่พัก Grand Mercure Beijing Dongcheng (5*) หรือเทียบเท่า
     
6 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง–สนามบินปักกิ่ง-กรุงเทพฯ      (TG 615  PEK-BKK : 17:05-21:15 น.)      –
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง 
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.35 น เหินฟ้าสู่ กรุงเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) เป็นถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ร้านอาหารตะวันตก, อาหารพื้นเมือง, ร้านขายชา, ขายขนม และร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น Uniqlo, Zara, Baleno ฯลฯ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) – ศูนย์สมุนไพรจีน – เมืองซูโจว – สวนหลิวหยวน – วัดซีหยวน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1882 วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว
  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) เป็นตลาดแบบบาซาร์ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว)
  นำท่านเดินทางไปยัง สวนหลิวหยวน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่ 23,310 ตรม. ในอดีตมีชื่อว่า               “สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนานขนานแท้ โดดเด่นด้านการจัดวางและช่องว่าง มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่างๆได้อย่างงดงามลงตัว
  จากนั้นเดินทางสู่ วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของซูโจว ภายในวัดมี “เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา”                ที่งดงามมาก รวมทั้ง “พระจี้กง” ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Metro Park Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า  www.metroparkhotels.com
 
วันที่ 3 ซูโจว – เมืองหังโจว – ร้านผ้าไหม – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกแห่งมณฑลเจ้อเจียง (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
  นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา                เป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก และ มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟางเจีย ถนนคนเดินที่จำลองอาคารบ้านเรือน ร้านค้าโบราณตลอดแนว กว่า 100 ร้าน เช่น ร้านขายชา, วัตถุโบราณ, ภาพวาดงานศิลป์ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งจะประดับไปด้วยการแขวนโคมไฟจีนสีแดงเจิดจ้าไปทั้งถนน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4  หังโจว – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (กล่องอาหารว่าง)
  นำท่านเดินทางโดย รถไฟความเร็วสูง จาก หังโจว ไปยัง ปักกิ่ง ขบวน G… (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านสู่ หอฟ้าเทียนถาน (วิหารบวงสรวงสวรรค์) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างในปีค.ศ. 1420 ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของเมืองปักกิ่งอีกด้วย
  นำท่านเข้าชม โชว์กายกรรมปักกิ่ง เป็นการโชว์ความสามารถของนักแสดงในด้าน ความหวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น ไฮไลท์ที่สำคัญคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัด
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mercure Beijing Dongcheng (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ปักกิ่ง – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหย่งกวน) – ตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝูจิ่ง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกซื้อ หยก ชั้นดี จาก ร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลก      ยาวประมาณ13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ด้วยฝีมือแรงงานนับล้าน พาดผ่าน 7 มณฑลของจีน โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 รัฐสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝูจิ่ง ถนนเส้นนี้เป็นไฮไลท์หนึ่งของปักกิ่ง มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ มีของกินพื้นเมืองมากมาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่นี่เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย จนมีคำกล่าวกันว่า “ไปปักกิ่ง ต้องไปเดินถนน หวังฝูจิ่ง”
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Mercure Beijing Dongcheng (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ อีกทั้งเป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจอตุง แล้วนำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน สู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก  ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านสู่ สนามบินนานาชาติปักกิ่ง
17.05 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21.20น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !

Additional Information

month