ทัวร์จีน Newyear┃คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน CNKDLS0731TG

 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ที่ตั้งของธารน้ำแข็งบนโตรกผาแม่น้ำแยงซีเกียงที่สูงที่สุดในโลก

 ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506 เมตร (โดยกระเช้าใหญ่)

 เมืองโบราณลี่เจียงและต้าลี่ เมืองโบราณที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

 โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ต้นกำเนิดอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่ ªวัดซงจ้านหลิง วัดเก่าแก่แบบทิเบต ฉายา “โปตาลาน้อย”

 Impression Lijiang โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 ช้อปปิ้งสุดมันส์! ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก  และถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน

เมนูแนะนำ

 เมนูพิเศษ 3 สุกี้คลายหนาว! สุกี้ซี่โครงหมู, สุกี้เห็ดนานาพรรณ และสุกี้    ปลาแซลมอน

 สุดยอด! ขนมจีนข้ามสะพาน และอาหารกวางตุ้งเลิศรส

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (TG 612 BKK-KMG : 10:45-14:00 น.)-เมืองต้าลี่
** ที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*) หรือเทียบเท่า
2 ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-เมืองจงเตี้ยน
** ที่พัก Blue Horizon Jun Hua Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้น-ลง)–วัดซงจ้านหลิน (รวมรถอุทยาน)-เดินทางสู่เมืองลี่เจียง -สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง
** ที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
     
4 ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์“Impression Lijiang”-อุทยานน้ำหยก-พักเมืองฉู่ฉง
** ที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
   
5 ฉู่ฉง-เมืองคุนหมิง–ตำหนักทอง–ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก-ถนนคนเดินหนานย่าเฟิง
ฉิงหยวน ** ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
   
6 วัดหยวนทง-ศูนย์สมุนไพรจีน–สนามบิน-กรุงเทพฯ  (TG 613 KMG-BKK : 15:20-16:35 น.)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
22 ต.ค. 6227 ต.ค. 6233,900฿Download PDF
28 ธ.ค. 622 ม.ค. 6334,900฿Download PDF
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองต้าลี่
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของS.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาซางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” (เดินทางประมาณ 4 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Bay View International Hotel Dali (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2  ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าลี่ – เดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – หุบเขาเสือกระโจน – เมืองจงเตี้ยน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าลี่ หรือต้าลี่กู่เฉิง เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างในปีค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สองข้างถนนล้วนประดับด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย สร้างในแบบจีนโบราณ ทำให้ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ สถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางรู้จักดีในชื่อของ “แชงกรีล่า” ตั้งอยู่ที่เขตจงเตี้ยน อำเภอตี๋ชิ่ง รอยตะเข็บระหว่างมณฑลยูนนานกับทิเบตห่างจากลี่เจียง 170 กิโลเมตร ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวอังกฤษคนหนึ่ง ชื่อ Mr. James Hilton โดยสารเครื่องบินตกที่สถานที่แห่งหนึ่ง หลังจากตื่นมาแล้วเห็นสิ่งแวดล้อมรอบข้างอันสวยงามอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจากกลับไปถึงอังกฤษ และในปีค.ศ. 1933 ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Lost Horizon “ดินแดนลับขอบฟ้าที่เลือนหาย” ที่มีดินแดน Shangri-la ที่สวยงามเหมือนในฝันวิจิตรพิสดารหาที่เปรียบไม่ได้ คนเกือบทั้งโลกสืบเสาะหากันมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษและเพิ่งมาพบที่อำเภอตี๋ชิ่ง เขตจงเตี้ยน มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นที่ราบสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000-4,000 เมตร นั้น เป็นทุ่งหญ้าป่าละเมาะสนสลับซับซ้อนสีสันหลากหลาย ฟ้าเขียว เมฆขาว น้ำใสอากาศบริสุทธิ์ มีจามรีมากมาย และชาวทิเบตที่เป็นมิตร ซึ่งเหมือนกับที่ เจมส์ ฮิลตัน เคยพรรณนาเอาไว้ ทางการจีนจึงได้ประกาศ เขตพื้นที่จงเตี้ยนเป็น“แชงกรีล่า” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
  นำท่านชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำแยงซีเกียง ถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือด              ที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม แม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้                 มีชื่อว่า จินซา หรือเรียกเต็มๆว่า จินซาเจียง แปลว่าแม่น้ำทรายทอง จุดนี้เองที่แม่น้ำได้หักโค้งข้อศอก                   เป็นโค้งแรก ทำให้ไหลแยกจากแม่น้ำสาละวินและแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ก่อให้เกิดอารยธรรมจีน               ที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีมาแล้ว กล่าวกันว่าถ้าไม่มีโค้งน้ำแห่งนี้ก็อาจไม่มีอารยธรรมจีนอันเกรียงไกร                   อีกทั้งจุดนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขบวนทัพของขงเบ้ง และกองทัพกุบไลข่าน ใช้เป็นจุดข้ามแม่น้ำแยงซีไปทำศึกกับศัตรู และเหมาเจ๋อตงได้ใช้เส้นทางนี้เดินทัพทางไกลหนีการล้อมปราบของพวกก๊กมินตั๋ง ในสมัยสงครามปฏิวัติวัฒนธรรมจีน
  จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโจน” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Blue Horizon Jun Hua Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3    หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้น-ลง) – วัดซงจ้านหลิน (รวมรถอุทยาน) – เดินทางสู่เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านไปยังเชิงเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณทั้งเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปถึงยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,500 เมตร ท่านจะได้สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่สุดสายตา ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม งดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านมีเวลาชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ตื่นตาของลานหิมะและทิวทัศน์เบื้องล่าง ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากหุบเขา
  นำท่านสู่ วัดซงจ้านหลิน (โปตาลาน้อย/รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่ที่เมืองเต๋อชิง สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1679 ใช้เวลา 18 ปี ในการสร้าง โดยเฉพาะในสมัยของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง โดยสร้างเลียนแบบพระราชวังโปตาลา เมืองลาซา ของเขตปกครองตนเองทิเบต ถือเป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 13 ของนิกายลามะ และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อดีตกำหนดให้มีพระภิกษุประจำวัด 3,000 รูป ภายในมีพระพุทธรูปชุบทองสวยงามของ พระจงเกอปาผู้ปรับปรุงศาสนานิกายคะหลู่ (เหลือง) เคียงคู่พระพุทธเจ้า รวมถึง ภาพวาดบนผนัง และ รูปปั้น ที่ปั้นด้วยแป้งซึ่งเป็นประติมากรรมพิเศษของชาวทิเบต
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (เดินทางประมาณ 3 ชม.) ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น้ำ จินซาเจียง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนาน ห่างจากคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนาน 580 กิโลเมตร ลี่เจียงเป็นเมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่มีเสน่ห์ มีทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงามชวนหลงใหล และเป็นภูมิลำเนาของชนเผ่าน่าซี
  จากนั้นนำท่านสู่ สระมังกรดำ หรือเฮยหลงถาน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้ว
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lijiang Wonderport International Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4  ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์  “Impression Lijiang” – อุทยานน้ำหยก – พักเมืองฉู่ฉง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่เขต อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี (ถือเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุด) ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้า ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
  นำท่านโดยสาร กระเช้าไฟฟ้าใหญ่ เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์บนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง (Glacier Park) อยู่ตามภูเขาต่างๆ ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
  จากนั้นนำท่านชม โชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ1,250 ล้านบาท เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่ง ที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด  (หมายเหตุ : ถ้าโชว์นี้ ไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์อื่นๆ แทน)
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ และข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ, ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ และชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
  เดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เพื่อในวันรุ่งขึ้น ท่านจะเดินทางเข้าคุนหมิงในระยะที่สั้นลง (เดินทางประมาน 3.30 ชม.)
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chuxiong Dian Jun Wang Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ฉู่ฉง – เมืองคุนหมิง – ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งซุ้มประตูม้าทอง/ไก่หยก – ถนนคนเดินหนานย่า – เฟิงฉิงหยวน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยใช้เส้นทางด่วนระหว่างเมือง (เดินทางประมาน 2.30 ชม.)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองสำริดทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  ช้อปปิ้งที่ถนนเก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุ้มประตูม้าทอง-ไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน คอมมูนิตี้มอลล์สถาปัตยกรรมแบบทรงไทยเพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์ชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อ และเลือกชม สินค้ามากมาย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6  คุนหมิง – วัดหยวนทง – ศูนย์สมุนไพรจีน – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง               เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัด                ในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์                  ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรก               ของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
  นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !

Additional Information

month

10-ตุลาคม, 12-ธันวาคม