ทัวร์จีน┃คุนหมิง ฤดูกาลแห่งดอกไม้ 5วัน 4คืน CN008F

 ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกคาโนล่า) อุทยานทะเลแห่งมวลผกามาศ ใน 1 ปี มีแค่ช่วงนี้เท่านั้น!

 ภูเขาเจี้ยวจื่อ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา หลุดเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศป่าบนยอดเขา สุดมหัศจรรย์!

 แผ่นดินแดงตงชวน นาขั้นบันไดหลากสีสัน สวยดั่งวิวบนสรวงสวรรค์

 ชมซากุระสวนหยวนทง ซากุระสีขาวกับชมพู สลับกันนับพันๆต้น

 เก็บผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล + ช้อปปิ้งพาเพลินกับ ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน

 พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

อาหารขึ้นชื่อมณฑลยูนนาน เป็ดย่างหยีเหลียง

เมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ดนานาพรรณ และ สุดยอด! อาหารกวางตุ้งรสเลิศ

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – อำเภอโหลวผิง  ( -/ -/D )  
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอโหลวผิง อำเภอเล็กๆ ติดกับด้านตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋ ปู้อี ม้ง ฯลฯ อำเภอนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก ต้นคาโนล่า มากที่สุดของจีน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Rongting Holiday Inn Hotel Luoping (4*)   หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 โหลวผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – น้ำตกเก้ามังกร (ขึ้นกระเช้า) – พักที่อำเภอป่าหิน  (B/L/D)       
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกคาโนล่า) เมืองโหลวผิง มณฑลยูนนาน ในยามที่ดอกโหยวไช่ฮวาผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันเต็มท้องทุ่ง มันช่างเป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง จนได้รับสมญาว่า “หลอผิง-ทะเลแห่งมวลผกามาศ” หรือบ้างก็เปรียบเปรยว่าเป็น “อุทยานดอกไม้ที่กว้างใหญ่สุดของจีน” เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน 1 ปี มีให้ท่านได้ชมประมาณ 1 เดือน ช่วงกลางกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนในเดือนอื่นๆ ก็จะมีพืชพันธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากความงามอันเหลืองทองอร่าม ที่คอยเย้ายวนนักเดินทางให้มาชื่นชมและถ่ายภาพกันแล้ว น้ำมันจากดอกโหยวไช่ฮวา ซึ่งชาวจีนใช้ปรุงอาหารมากถึงร้อยละ 40 จากน้ำมันพืชทั้งหมด ยังสร้างรายได้งามให้กับชาวอำเภอหลอผิง เป็นที่คาดหมายว่าในปี ค.ศ.2009 ดอกผักน้ำมันของหลอผิงจะให้ผลผลิตมากถึง 1.3 ล้านตัน สร้างรายได้ถึงกว่า 660 ล้านหยวน (3,430 ล้านบาท) จนได้รับการเรียกขานกันว่า “อุตสาหกรรมสีเหลืองทองงามอร่าม”
(หมายเหตุ : หากดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความงามของ น้ำตกเก้ามังกร มีลักษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดชั้นน้ำตกลดหลั่นกว่า 10 ชั้น และสูงต่ำกว้างแคบต่างกัน และระหว่างชั้นมีแอ่งน้ำตื้นลึกหลายระดับ วัดได้จากความเข้มของสีนํ้าซึ่งบางคนประมาณว่าเทียบได้กับน้ำตกทีลูซอบ้านเรา นำท่านขึ้นกระเช้า เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพมุมสูงเหนือน้ำตกและแต่เต็มอิ่มกับบรรยากาศระหว่างทางที่ค่อยๆเดินลัดเลาะลงมาตามขั้นบันไดซึ่งจะวนเป็นวงกลมออกมา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอป่าหิน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Days Hotel & Suites Tongce Shilin (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 อำเภอป่าหิน – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินแดงตงชวน – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล – พักเมืองถางเตี้ยน  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน เมืองชนบทที่มีความสงบ ความสวยงามที่ธรรมชาติ และมนุษย์ได้รังสรรค์ไว้(เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชื่นชมผืนแผ่นดินดั่งสวรรค์ แผ่นดินแดงตงชวน สถานที่ดั่งดินแดนสวรรค์ คือ ทุ่งเพาะปลูกแบบขั้นบันไดหลากสี มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อและหมู่บ้านเล็กๆ ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ต้นไม้เซียนที่ยืนเด่นตระการอยู่บนยอดเนินเขาอยู่เพียงต้นเดียวและทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ทำให้เกิดสีสรรมากมายของดอกไม้ตัดกับพื้นดินสีแดงเข้มสลับกับสีท้องฟ้าสีฟ้าใส  ตงซวนยังเป็นดินแดนบริสุทธิ์ที่รู้จักกันในหมู่นักถ่ายรูปชาวจีนและทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นจุดที่มีภูมิทัศน์สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ปี

  • มี.ค. ปลูกผัก เห็นสีเขียว สลับกับสีแดงของพื้นแดง
  • ก.ค. – ต.ค. ปลูกดอกมาสตาร์ดขาว ทำให้เห็นเป็นทุ่งสีขาวอันกว้างใหญ่ไพศาล
  • นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดินสีแดง สีส้ม ตัดกับสีอื่นๆบ้าง

นำท่านเพลิดเพลินกับการ เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สดๆจากสวน อาทิ สตรอเบอร์รี่  ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา อิสระให้ท่านเลือกเก็บผลไม้ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ รวมถึงยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย (ผลไม้เป็นผลไม้ตามฤดูกาล ชนิดไหนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ไป)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองถางเตี้ยน ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงาม ตลอดสองข้างทาง (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Wang Tong Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ถางเตี้ยน – ภูเขาเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ศูนย์สมุนไพรจีน – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาเจี้ยวจื่อ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ นำท่านขึ้นรถประจำทางของทางอุทยาน (20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไป-กลับด้านบนยอดเขา ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800–4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับเมืองเอกของมณฑลหยูหนาน เมืองคุนหมิง  (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน คอมมูนิตี้มอลล์สถาปัตยกรรมแบบทรงไทยเพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์ชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกซื้อ และเลือกชม สินค้ามากมาย
วันที่ 5 คุนหมิง – สวนหยวนทง (ชมซากุระ) – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ  (B/L/-)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมความงามต้นซากุระ ณ สวนหยวนทง สถานที่ชมซากุระ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในจีน ซึ่งสวนแห่งนี้เชื่อมกับสวนสัตว์หยวนทงและวัดหยวนทง มีการปลูกซากุระในสวนหยวนทงซันตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ภายในสวนมีทั้งพันธุ์ญี่ปุ่นและพันธุ์ยูนนานหลายพันต้น พร้อมต้นไห่ถังจำนวนไม่น้อย ยามดอกไม้บาน มองแล้วเหมือนท้องทุ่งดอกไม้ที่มีเนื้อที่นับหมื่นตารางเมตร สีชมพูสลับสีขาว เป็นภาพที่สวยงามตระการตา น่าชมยิ่งนัก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ