คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน 4คืน

เมืองโบราณต้าลี่ ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

เจดีย์ 3 องค์อันศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

เมืองโบราณลี่เจียง ที่ยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506เมตร(โดยกระเช้าใหญ่)

ตำหนักทอง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน

 วัดหยวนทง วัดประจำเมืองคุนหมิง ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง

 “Impression Lijiang”โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

 ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ช้อปปิ้งมอลล์ขนายักษ์และถนนคนเดินอันทันสมัย.

 พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

 พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ดนานาพรรณ

 สุดยอด! สุกี้ปลาแซลม่อนและอาหารกวางตุ้งรสเลิศ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
21 ต.ค. 6025 ต.ค. 6028,900฿Download PDF
11 พ.ย. 6015 พ.ย. 6028,900฿Download PDF
25 พ.ย. 6029 พ.ย. 6028,900฿Download PDF
9 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 6028,900฿Download PDF

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าลี่
06:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09:30 น ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
10:40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่*การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามสายการบินกำหนด*
11:30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเชียงใหม่ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”(หมายเหตุเที่ยวบินที่บิน วันพฤหัสกับวันอาทิตย์)*การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามสายการบินกำหนด*จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ต้าลี่ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาซางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” (ระยะทางประมาณ 370 ก.ม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinsha Bandao Lakeview Yangsheng Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองโบราณต้าลี่ – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลาง มีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน
นำท่านแวะชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบเตียนฉือ ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ภูเขาซางซาน ที่ลอบล้อมด้วยทะเลสาบและทิวทัศน์ที่งดงาม
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างในปี ค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ สองข้างถนนล้วนประดับด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย สร้างในแบบจีนโบราณ ทำให้ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็น“เมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้วช
นำท่านสู่สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lijiang Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – โชว์ Impression Lijiang – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่เขต อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี (ถือเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุด) ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้า ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
นำท่านโดยสาร กระเช้าไฟฟ้าใหญ่ เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์บนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง (Glacier Park) อยู่ตามภูเขาต่างๆ ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
จากนั้นนำท่านชมโชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน (ประมาณ 1,250 ล้านบาท) เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่งที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด !
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อ และข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ, ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ และชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
เดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง (ประมาณ 3.30 ชั่วโมง) แวะพักสัก 1 คืน เพื่อในวันรุ่งขึ้น ท่านจะเดินทางเข้าคุนหมิงในระยะที่สั้นลง
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน โดยเรือด่วน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jian Hua International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฉู่ฉง – คุนหมิง – ตำหนักทอง – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมือง คุนหมิง (ระยะทาง 380 ก.ม.) เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และสมุนไพรอื่นๆอีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองคุนหมิง ตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดแบบสไตส์ไทย มีทั้งห้างใหญ่, ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง, ร้านค้า และร้านอาหาร รวมอยู่ในที่เดียวกันมากมาย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 คุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม  – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง
15.20 น. ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม