SMART┃ทัวร์จีน┃เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน CN0010

 อัศจรรย์ธรรมชาติแสนงดงาม แปลกตาภูเขาเลื่องชื่อ 

 ภูเขาสีสลับสายรุ้งตันเซี๋ย อลังการธรรมชาติรังสรรค์

 ขี่อูฐ ชมวิวภูเขาหมิงซาซาน อลังการภูเขาทรายยิ่งใหญ่เทียมฟ้า

 มรดกโลกถ้ำผาหินแกะสลัก สวยงามวิจิตรยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

 ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน สวยงามใสราวกระจก

 พักโรงแรม ระดับ 4 – 5 ดาว

 อาหารสไตส์คนอิสลามท้องถิ่น, อาหารจีนต้นตำรับเลิศรส, อาหารตุ๋นยาจีนเลื่องชื่อ

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
28 ก.ค. 615 ส.ค. 6174,900฿Download PDF
11 ส.ค. 6119 ส.ค. 6174,900฿Download PDF
25 ส.ค. 612 ก.ย. 6174,900฿Download PDF
1 ก.ย. 619 ก.ย. 6172,900฿Download PDF
22 ก.ย. 6130 ก.ย. 6172,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉิงตู – (ต่อเครื่อง) – เมืองหลันโจว  (-/-/-)
 08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ อินเตอร์เนชั้นแนล (TG) เจ้าหน้าที่ เอส.บี.เอ. ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618
15.05 น. ถึง สนามบินชวงหลิง เฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศโหลดสัมภาระ ต่อเครื่องสู่ เมืองหลันโจว
อิสระอาหารกลางวัน (มีอาหารร้อนบนเครื่อง) และอาหารค่ำ (ของว่างบนเครื่อง) ไม่รวมในราคาทัวร์เพื่อความสะดวกในการต่อเครื่อง 
 17.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดยเที่ยวบินที่ MU 2414 ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
18.50 น. ถึง สนามบินหลันโจว หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรม
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม LANZHOU LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2 หลันโจว – เขื่อนลิ่วเจียเสีย – วัดปิ่งหลิงซื่อ – เมืองซีหนิง  (B/L/D)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เขื่อนลิ่วเจียเสีย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974 เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า ป้องกันน้ำท่วม จัดสรรน้ำเพื่อพื้นที่กสิกรรม ครอบคลุมบริเวณสามมณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่านซี แล้วนำท่านล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ (แม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำวิปโยค) โดยเรือเร็ว (รวมค่าเรือแล้ว) ชมทิวทัศน์สวยงามสองฟากฝั่ง

จากนั้นนำชม วัดปิ่งหลิงซื่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินที่อยู่ในถ้ำผาริมแม่น้ำทั้งหมดยาว 2 กม. มี 4 ชั้น สร้างในสมัยราชวงศ์ เป่ย เว่ย สุย ถัง จนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 34 ถ้ำ 149 กุฏิ พระพุทธรูปใหญ่น้อย 679 องค์ รูปปั้น 82 องค์ ภาพผนัง 900 ตารางเมตร องค์ใหญ่ที่สุดสูง 27 เมตร เล็กสุด 20 เซนติเมตร นับเป็นผลงานปฏิมากรรมสลักจากหินทรายที่งดงามเป็นเลิศช่วงศตวรรษที่ 5

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ เมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ เมืองฤดูร้อนแห่งจีนเพราะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,291 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ ที่ราบสูงดินเหลือง กับที่ราบสูงชิงจั้ง ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีสภาพอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง ฤดูหนาวไม่หนาวมาก ฤดูร้อนไม่อบอ้าว อากาศดีโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี ซีหนิงเป็นเมืองบนเส้นทางสายไหมสายใต้ อายุเก่าแก่ราว 2,100 ปี และเป็นเส้นทางเชื่อมดินแดนจีนสมัยราชวงศ์ถังกับดินแดนถู่ปอ หรือทิเบต ในปัจจุบัน (ระยะทาง 222 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KAI XUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3 ซีหนิง – วัดถาเอ่อร์ซื่อ (รวมรถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบชิงไห่ (รถแบตเตอรี่ + ล่องเรือ)  (B/L/D)                  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ วัดถาเอ่อร์ซื่อ (รวมรถแบตเตอรี่) ชาวทิเบตเรียก “คุมบุม” เป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นที่ประสูติของชงคาปา (Tsong-kha-pa, ค.ศ. 1357-1419) หรือ จงขะปะ ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองหรือนิกายเกลุกของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท (ทิเบต) และเป็นคลังมณีทางพุทธศิลป์ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1560 สมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่รวม 2,500 ไร่ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต อยู่ห่างจากเมืองซีหนิงประมาณ 26 กิโลเมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิงไห่ (รถแบตเตอรี่ + ล่องเรือ) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 4,583 ตรกม. มีระยะทางห่างจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร สหประชาชาติจัดให้เป็น ” พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก” มีจุดเด่นคือมีน้ำจึงไหลเข้าอย่างเดียว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,500 ตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106 กิโลเมตร และมีความกว้างจากใต้ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 19 เมตร และลึกที่สุด 39 เมตร โดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาน้ำในทะเลสาบจะใสเป็นสีฟ้าและสีซับฟายสามารถมองลึกลงไปได้ถึง 8-9 เมตร ทิวทัศน์โดยรอบเป็นทุ่งหญ้า ฉากหลังเป็นภูเขาทะมึนตัดกับท้องฟ้าสีสดใสไร้มลภาวะ ส่งเสริมให้ทะเลสาบสวยงามโดดเด่น ทะเลสาบชิงไห่หูเป็นเส้นทางสำคัญของเส้นทางสายไหม บนเกาะต่างๆในทะเลสาบเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด และเป็นแหล่งดูนกและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม KAI XUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4 ซีหนิง – นั่งรถไฟด่วน – เมืองจางเย่ – ภูเขาสายรุ้ง  (รวมรถบัสในอุทยาน) – เมืองจิ่วฉวน  (BOX/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง) นำทางเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน
 09.16 น. ออกเดินทางสู่ เมืองจางเย่ โดยรถไฟขบวนที่ D 2701
11.05 น. ถึง เมืองจางเย่ จางเย่เคยเป็นเมืองที่ตั้งค่ายทหารสำคัญของเส้นทางสายไหม เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากคือ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (Danxia Landform) ซึ่งได้รับการขี้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 2010 และจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติในปีค.ศ.2011  เนื้อที่ประมาณ 300 ตร.กม. และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมทัศนียภาพของ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถบัสในอุทยาน) บนเส้นทางบันไดขึ้นเขาที่จัดสร้างไว้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะเป็นแนวเขา ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน และถูกกัดเซาะด้วยสายลม แสงแดด น้ำฝนนานนับพันปี จนเกิดสีสันหลากหลายพาดผ่านแนวภูเขาสลับซับซ้อน ทั้งขาว,เหลือง,ส้ม,น้ำตาล และแดง สวยงามเสมือนภาพวาดมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะดุดตาแก่นักเดินทาง และนักท่องเที่ยวสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน อิสระให้ท่านได้มีเวลาชมและถ่ายภาพของภูเขาสายรุ้งอันตระการตา ยามแสงอาทิตย์สาดส่องทำให้สีสันที่สวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน เมืองที่ขึ้นชื่อด้านการปล่อยดาวเทียม และเป็นฐานยิงจรวดสู่อวกาศของจีน (ระยะทาง 207 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม JIU QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 5  จิ่วฉวน – เมืองตุนหวง – ภูเขาหมิงซาซาน (รวมขี่อูฐ) – สระน้ำพระจันทร์เสี้ยว (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) – ช้อปปิ้งถนนซาโจว  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตุนหวง เมืองแห่งโอเอซิสบนเส้นทางสายไหมที่เคยเจริญรุ่งเรือง เมืองยุทธศาสตร์บนเส้นทางสายไหมที่นักเดินทางทุกคนต้องหยุดแวะเพื่อจัดเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อนเดินทางผ่านทะเลทรายอันยาวไกล เมืองตุงหวงซึ่งเป็นเมืองที่มีความหมายว่า ความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเส้นทางสายไหม นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองตุนหวง (ระยะทาง 390 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหมิงซาซาน (รวมค่าขี่อูฐ และรวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว)  เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร จากทิศเหนือไปทิศใต้ 20 กิโลเมตร ยอดเขามีความสูงประมาณ 100 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ ที่มาของภูเขาหมิงซาซาน แปลว่าภูเขาทรายร้องไห้ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพ 2 กองทัพกำลังสู้รบกันอยู่และในขณะนั้นได้เกิดพายุทรายพัดกระหน่ำ จึงทำให้ทั้ง 2 กองทัพถูกฝังทั้งเป็นภายใต้กองทราย ปัจจุบันภูเขาหมิงซาซานเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตุนหวง ให้ท่านได้ขี่อูฐชมทะเลทราย ที่กว้างใหญ่ เดินตามกันเป็นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับ ใจไม่รู้ลืม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบวงพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายหมิงซาซาน มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตร ความกว้างของทะเลสาบจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 100 เมตร และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 25 เมตร ลักษณะของบ่อน้ำแห่งนี้คล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จึงเป็นที่มาของ “สระน้ำวงพระจันทร์หรือสระน้ำพระจันทร์เสี้ยว”จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนซาโจว ช้อปปิ้งของฝาก เมืองตุนหวง ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่กันตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 วันที่ 6  ถ้ำโมเกาคู  (รวมรถบัสอุทยาน + ชมภาพยนต์ดิจิตอล ) – ตุนหวง – นั่งรถไฟด่วน – ทูรูฟาน  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม ถ้ำโมเกาคู หรือ เชียนฝอต้ง (รวมรถแบตเตอรี่) ชมภาพยนต์ดิจิตอล ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของถ้ำโมเกาคู ถ้ำโมเกาคูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของภูเขาหมิงซาซาน ได้แกะสลักหน้าผาทางซีกตะวันออกของภูเขา มีความยาวถึง 1,600 เมตร อยู่ท่ามกลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหินถูกเจาะเป็นถ้ำจำนวนทั้งสิ้น 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทุกตารางนิ้วของผนังถ้ำเต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลักทางศาสนา ถ้ำแห่งนี้มีภาพผนังกินเนื้อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดีตะวันตกขนานนามภาพผนังแห่งนี้ว่า “ห้องสมุดบนผนัง” ถ้ำโม่เกาคู ดำเนินการก่อสร้างนานนับพันปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน รวม 10 ราชวงศ์ โดยยุคทองอยู่ในช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถัง ปัจจุบันโมเกาคูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ห้ามพลาดในรายการเส้นทางสายไหม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำทางเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน
 15.11 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน โดยรถไฟขบวนที่ D 2703
18.57 น. ถึง เมืองทูรูฟาน ขึ้นชือว่าเป็นเมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม และเป็นเมืองที่มีความที่สุดใน 3 อย่าง ในเขตซินเจียง คือ…

  1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร
  2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส และ
  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง ระหว่างทางผ่านชม โรงงานไฟฟ้าพลังลม และกังหันลม
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม YOUYIFENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 วันที่ 7  ทูรูฟาน – ภูเขาเปลวเพลิง – ถ้ำพระพันองค์ – ไร่องุ่น – คานเอ๋อจิ่น – เมืองโบราณเจียวเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) – อูรูมูฉี – ตลาดต้าปาจา  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ภูเขาเปลวเพลิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ จากนั้นนำท่านชม ถ้ำพระพันองค์ หรือ เชียนฝอต้ง ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชม ไร่องุ่น มลฑลซินเจียง ถือเป็นดินแดนแห่งผลไม้ โดยชาวท้องถิ่นต่างมีสวนผลไม้ของตน และเกือบทุกคนต่างมีความรู้และทักษะในการปลูกผลไม้เป็นเลิศ ผลไม้ที่ปลูกในซินเจียงจึงไม่เพียงแต่ส่งออกไปขายได้ทั่วประเทศจีนเท่านั้น หากยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอีกด้วย สาเหตุสำคัญที่ผลไม้ของเขตปกครองตนเองซินเจียง หวานอร่อยเป็นพิเศษก็คือ ที่นี่มีแดดดีและช่วงกลางวันยาวนาน ในช่วงเช้าและเย็นจะมีอากาศเย็นสบาย แต่ช่วงกลางวันมีอากาศร้อนจัด จึงเหมาะสำหรับการปลูกผลไม้เป็นพิเศษ ซึ่งผลไม้ขึ้นชื่อของซินเจียง อาทิ องุ่นขาวไร้เมล็ด องุ่นรสนม องุ่นแดง และองุ่นกุหลาบ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม คานเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่สำคัญของซินเกียงโดยการกักเก็บน้ำที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้าระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเจียวเหอ (รวมรถแบตเตอรี่) มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,300 ปี เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฉือซื่อ และยังเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเกาชาง  ก่อนที่จะหมดความสำคัญลงจากการทำลายของกองทัพมองโกลในช่วง ค.ศ.ที่ 13 เมืองโบราณเจียวเหอมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ยาวประมาณ 1,650 เมตร และกว้างประมาณ300 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย  รายล้อมด้วยผาสูงถึง 30 เมตร ถึง 3 ด้าน ใช้เป็นกำแพงเมืองแทน ประตูเมืองมีสองแห่งคือประตูตะวันออกและประตูใต้   ภายในเมืองมีถนนหลักยาว 350 เมตร กว้าง 10 เมตร แบ่งตัวเมืองเป็นตะวันตกและตะวันออก  ตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า มีผู้อาศัยอยู่ 700 ครัวเรือน ประชาชน 6500 คน และ ทหาร 835 คน และในปี ค.ศ. 1961 รัฐบาลจีนประกาศให้ซากเมืองโบราณเจียวเหอเป็นโบราณสถานระดับชาติ และเมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเป็น ซากโบราณสถานที่สวยงามสมบูรณ์แบบที่สุดในโลก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอูรูมูฉี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝาก ตลาดสินค้าพื้นเมือง (ตลาดต้าปาจา) เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูหลู่มูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม ZUNMAO HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 8 เขาเทียนซาน – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมรถบัสอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ล่องเรือ ) อูรูมูฉี – (ต่อเครื่อง) –เฉิงตู  (B/L/อิสระ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านสู่ ภูเขาเทียนซาน (รวมรถบัสอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ล่องเรือ) แล้วนำท่านล่องเรือ ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์ อันเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ซึงอยู่ห่างจากตัวเมืองอูหลู่มู่ฉี่ทางทิศตะวันตกประมาณ110 กิโลเมตร ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ในใจกลางของเทือกเขาเทียนซานซึ่งถูกล้อมรอบด้วยขุนเขาหิมะทั้ง 4 ทิศ เทือกเขาเทียนซาน เป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเชียคือ มีความยาวจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกถึง 2500 กม. โดยอยู่ในประเทศจีน 1800 กม. และอยู่ในประเทศคาซัคสถานอีก 700 กม. เมื่อมองจากแผนที่อากาศ จะมองเห็นแนวเทือกเขาเลื้อยพาดผ่านดุจพญามังกร 3 ตัว โดยมียอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะอันขาวโพลนตลอดทั้งปีกว่าพันยอด ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดของเทียนซานสูงถึง 7435 เมตร คือยอดกัวมูเออร์ และยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองก็คือ ป้อเคอต้าซาน ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยศัย
กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 18.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดยเที่ยวบินที่ 3U 8526 เสฉวนแอร์ไลน์
อิสระอาหารค่ำ ไม่รวมในราคาทัวร์เพื่อความสะดวกในการต่อเครื่อง (มีอาหารบนเครื่อง) 
 21.40 น. ถึง สนามบินเฉิงตู หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรม
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 9  ถนนซอยกว้างซอยแคบ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนนายพล หรือ ย่านซอยกว้างซอยแคบ ก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ ได้ปรับปรุงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนยุคและสวยงามคลาสสิคมาก ถนนสายนี้มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อกับบรรยากาศถนนโบราณ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ… เมนูตุ๋นยาจีน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
15.30 น. ออกเดินทางจาก เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Additional Information

month

07-กรกฎาคม, 08-สิงหาคม, 09-กันยายน