ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแห่งใหม่ 5วัน 4คืน

Available: In stock

 บินตรงสู่เมืองฉางซา ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง

 เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้ากอนโดล่าที่มีความยาวถึง7.5 กิโลเมตร สัมผัสระเบียงลอยเมฆ

เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตารเดินลัดเลาะริมเขา สัมผัสความงามของภูเขาสูงเสียดฟ้า รูปทรงแปลกตามากมาย

อุทยานหยวนเจียเจี้ย ชมสะพานอันดับ1ในใต้หล้า และภูเขาลอยฟ้า ในภาพยนตร์ “อวตาร”

สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก รองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6เมตร สูง 300เมตร  เชื่อมสองหน้าผา

โชว์จิ้งจอกขาว โชว์ตามตำนานพื้นบ้านด้วยฉากและแสงสีสุดอลังการ โดย ผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

ถนนคินเดินหวงซิง แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นใจกลางเมืองคล้ายสยามสแควร์บ้านเรา

 พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

 จัดเต็ม! อัพเกรดอาหารทุกมื้อ

 สุดยอด! สุกี้เห็ด และอาหารไทยสไตส์จีน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
28 มิ.ย. 602 ก.ค. 6029,900฿Download PDF
26 ก.ค. 6030 ก.ค. 6029,900฿Download PDF
23 ส.ค. 6027 ส.ค. 6029,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฉางซา
14:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
16:05 น เหินฟ้าสู่ฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 616
20.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติหวงฮวา เมืองฉางซา นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
ถึง เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  World Hotel Grand Jiaxing (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ฉางซา – อุทยานจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง โชว์จิ้งจอกขาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (เดินทางโดยรถบัส ใช้เวลาประมาน 5.30 ชั่วโมง) เมืองอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การ UNESCO
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมความงามของภูเขานับร้อย นับพันยอด ณ เทือกเขาเทียนเหมินซาน โดย ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นกระเช้าโดยสารบนภูเขายาวที่สุดในโลก (7.5 ก.ม.) และสร้างสูงจากพื้นดินถึง 1,279 เมตร
นำท่านเดินตามทางริมหน้าผา กับวิวของยอดเขาทรงแปลกตา ตัดกับหิมะ และหมอกที่สวยงาม วิวแต่ละมุมทำให้เห็นถึงภาพอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
หลังจากนั้นพาท่านสู่ ระเบียงลอยเมฆ ที่มีความยาวประมาณ 800 เมตร โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความงามเหนือเมฆที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ ที่มีทัศนียภาพงดงามยิ่งใหญ่
นำท่านสู่ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย) เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือชั้นเยี่ยมของนักบินในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ลงจากภูเขาโดยบันไดเลื่อน 7 ขั้น
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง ของท่านหลี่ จวิน เซิง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศจีน วาดภาพศิลปะ โดยใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ภาพศิลปะ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร ชมโชว์จิ้งจอกขาว สุดอลังการ ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอี้โหมว” จัดท่ามกลางภูเขาเทียนเหมินซาน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของมนุษย์และจิ้งจอกขาว ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจนได้ครองรักกันในที่สุด พร้อมชมฉากธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ และรับเสียงร้องอันไพเราะของเหล่านักแสดง กว่า 300 ชีวิต
หมายเหตุ : หากในช่วงเวลาเดินทาง โชว์จิ้งจอกขาวไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือ สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) แทน ซึ่งเป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต (เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1ช.ม.)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Country Garden Phoenix Hotel Zhangjiajie (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (นั่งรถราง) – ร้านผ้าไหม – เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตาร (ลิฟต์+กระเช้า) – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า -ลิฟท์แก้วไป่หลง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมความงามของ ภาพเขียนสิบลี้ (นั่งรถรางไฟฟ้า) เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร อาทิ เขาสามพี่น้อง และหินยักษ์ ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ซึ่งผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมาก ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไหม คุณภาพดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร ภายในอุทยานจิ่วไจ้โกว
หลังจากนั้นนำท่านสู่ เขตเทือกเขา เทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า (กระเช้า+ลิฟต์) นำท่านขึ้นสู่ยอดภูเขาด้านบน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม ตระการตา อาทิ เขาพู่กันจักรพรรดิ และ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ณ สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง (ปิดซ่อมอยู่ แต่ทางการบอกว่าจะเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขต “หยวนเจียเจี้ย” ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ชมความมหัศจรรย์ของ สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) ซึ่งเป็นลักษณะของทางเดินเชื่อมภูเขาขนาดยักษ์ 2 ลูกเข้าด้วยกันโดยเกิดจากการรังสรรค์ขึ้นตามธรรมชาติ ครั้งหนึ่ง ภาพยนตร์ชื่อดังจากฮอลลีวู๊ด เรื่อง อวตาร (Avatar) ได้ใช้ Location และรูปร่างของภูเขา และยอดเขา เหล่านี้เป็นต้นแบบในการ สร้างภูเขาลอยฟ้า เป็น เอฟเฟค (Effect) เพื่อใช้ประกอบฉาก ในภาพยนตร์ ตลอดทั้งเรื่อง
จากนั้นลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วบนหน้าผาแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Country Garden Phoenix Hotel Zhangjiajie (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – ร้านหยก – ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ร้านชา – แกรนด์แคนย่อนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อ หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาลไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู (เข้าไปท่าเรือโดยรถประจำทางในอุทยาน) มีเนื้อที่ผิวน้ำรวม 30 เฮกตาร์ ยาว 2.5 กิโลเมตร และน้ำมีความลึกถึง 72 เมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดียว ที่มีน้ำเป็นหลักในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ที่รายล้อมด้วยความสวยงามทางธรรมชาติอุดมด้วยป่าไม้ ยอดเขา และเสน่ห์ของชนกลุ่มน้อย น้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนกระจกยากที่จะแยกออกได้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขาอยู่ในน้ำกันแน่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชมร้านใบชา ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อนำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
นำท่านสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา  ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงสูงเพียงแค่ 718 ฟุต
หมายเหตุ : ในกรณีที่ สะพานแก้วปิด เนื่องจากกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Country Garden Phoenix Hotel Zhangjiajie (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 จางเจียเจี้ย – เดินทางกลับฉางซา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง – สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่ คล้ายกับสยามสแควร์บ้านเรา เป็นศูนย์รวมของการ
ช้อปปิ้ง เมืองฉางซา แหล่งรวมสินค้าตั้งแต่ราคาประหยัดจนถึงแบบมียี่ห้อมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม บนความยาวกว่า 1,218 เมตร ตลอดความยาวของถนนแห่งนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหวงฮวา เมืองฉางซา
21.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 617
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

06-มิถุนายน, 07-กรกฏาคม, 08-สิงหาคม