ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแห่งใหม่ 5วัน 4คืน

 บินตรงสู่เมืองฉางซา ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง

 เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้ากอนโดล่าที่มีความยาวถึง7.5 กิโลเมตร สัมผัสระเบียงลอยเมฆ

เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตารเดินลัดเลาะริมเขา สัมผัสความงามของภูเขาสูงเสียดฟ้า รูปทรงแปลกตามากมาย

อุทยานหยวนเจียเจี้ย ชมสะพานอันดับ1ในใต้หล้า และภูเขาลอยฟ้า ในภาพยนตร์ “อวตาร”

สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก รองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6เมตร สูง 300เมตร  เชื่อมสองหน้าผา

โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก) เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง

ถนนคินเดินหวงซิง แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นใจกลางเมืองคล้ายสยามสแควร์บ้านเรา

 พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

 จัดเต็ม! อัพเกรดอาหารทุกมื้อ

 สุดยอด! สุกี้เห็ด และอาหารไทยสไตส์จีน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePricePDF
11 พ.ย. 6015 พ.ย. 6029,900฿Download PDF
25 พ.ย. 6029 พ.ย. 6029,900฿Download PDF
9 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 6029,900฿Download PDF
28 ธ.ค. 601 ม.ค. 6129,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฉางซา
13:00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ฝั่งขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15:35 น เหินฟ้าสู่ฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 616
19:45 น. ถึง สนามบินนานาชาติหวงฮวา เมืองฉางซา นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
ถึง เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Gloria Grand Hotel (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ฉางซา – อุทยานจางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนย่อนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ศูนย์สมุนไพรจีน – โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (เดินทางโดยรถบัส ใช้เวลาประมาน 5.30 ชั่วโมง) เมืองอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1992 จากองค์การ UNESCO
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6เมตร สูง 300 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การUNESCO หลังจากนั้นนำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุตและความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอัน เดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงสูงเพียงแค่ 718 ฟุต

หมายเหตุ : ในกรณีที่ สะพานแก้วปิด เนื่องจากกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ชมสรรพคุณของยาจีนที่ขึ้นชื่อทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะบัวหิมะ สามารถใช้ทาผิวหนังเมื่อถูกน้ำร้อนลวก หรือ อาการผื่น คัน จากการถูกแมลง กัด ต่อย ได้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต (การแสดงอยู่ในโรงละครประมาณ 1.30 ช.ม.)

หมายเหตุ : ในช่วงเวลาเดินทาง โชว์จิ้งจอกขาวไม่สามารถจัดแสดงได้เนื่องจากสภาพอากาศหรือ สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัท จะจัดให้ท่านเข้าชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี (โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) แทน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel  (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 จางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ (นั่งรถราง) – ร้านผ้าไหม – เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตาร (ลิฟต์+กระเช้า) -สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า -ลิฟท์แก้วไป่หลง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมความงามของ ภาพเขียนสิบลี้ (นั่งรถรางไฟฟ้า) เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร อาทิ เขาสามพี่น้อง และหินยักษ์ ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 นำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ซึ่งผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมาก ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไหม คุณภาพดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
หลังจากนั้นนำท่านสู่ เขตเทือกเขา เทียนจื่อซาน หรือ ภูเขาเจ้าฟ้า (กระเช้า+ลิฟต์) นำท่านขึ้นสู่ยอดภูเขาด้านบน ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม ตระการตา อาทิ เขาพู่กันจักรพรรดิ และ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ณ สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง (ปิดซ่อมอยู่ แต่ทางการบอกว่าจะเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขต “หยวนเจียเจี้ย” ในอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ชมความมหัศจรรย์ของ  สะพานอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) ซึ่งเป็นลักษณะของทางเดินเชื่อมภูเขาขนาดยักษ์ 2 ลูกเข้าด้วยกันโดยเกิดจากการรังสรรค์ขึ้นตามธรรมชาติ ครั้งหนึ่ง ภาพยนตร์ชื่อดังจากฮอลลีวู๊ด เรื่อง อวตาร (Avatar) ได้ใช้ Location และรูปร่างของภูเขา และยอดเขา เหล่านี้เป็นต้นแบบในการ สร้างภูเขาลอยฟ้า เป็น เอฟเฟค (Effect) เพื่อใช้ประกอบฉาก ในภาพยนตร์ ตลอดทั้งเรื่อง จากนั้นลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วบนหน้าผาแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel  (5*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง – ร้านยางพารา – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน) –ระเบียงรอยเมฆ – ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายสีจูนเฟิง ของท่านหลี่ จวิน เซิง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศจีน วาดภาพศิลปะ โดยใช้ทรายและวัสดุจากธรรมชาติในการสร้างสรรค์ภาพศิลปะ
จากนั้นนำท่านแวะ ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมความงามของภูเขานับร้อย นับพันยอด ณ เทือกเขาเทียนเหมินซาน โดย ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเป็นกระเช้าโดยสารบนภูเขายาวที่สุดในโลก (7.5 ก.ม.) และสร้างสูงจากพื้นดินถึง 1,279 เมตร
นำท่านเดินตามทางริมหน้าผา กับวิวของยอดเขาทรงแปลกตา ตัดกับหิมะ และหมอกที่สวยงาม วิวแต่ละมุมทำให้เห็นถึงภาพอันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หลังจากนั้นพาท่านสู่ ระเบียงลอยเมฆ ที่มีความยาวประมาณ 800 เมตร โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความงามเหนือเมฆที่ล่องลอยอยู่บนอากาศ ที่มีทัศนียภาพงดงามยิ่งใหญ่
นำท่านสู่ ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน (การขึ้นชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย) เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือชั้นเยี่ยมของนักบินในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ ลงจากภูเขาโดยบันไดเลื่อน 7 ขั้นหมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวถ้าถนนลื่นถ้ำจะปิด จึงจะเปลื่ยนเป็นการนั่งกระเช้า ขึ้น-ลง แทน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Bluebay Hotel  (4*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 จางเจียเจี้ย – เดินทางกลับฉางซา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง – สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ถนนคนเดินฉางซาหวงซิงลู่ คล้ายกับสยามสแควร์บ้านเรา เป็นศูนย์รวมของการ
ช้อปปิ้ง เมืองฉางซา แหล่งรวมสินค้าตั้งแต่ราคาประหยัดจนถึงแบบมียี่ห้อมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม บนความยาวกว่า 1,218 เมตร ตลอดความยาวของถนนแห่งนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหวงฮวา เมืองฉางซา
19:40 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 617
22:35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม