SBA Travel ไต้หวัน เจอร์นี่ ออนเซ็น 5 วัน 4 คืน SBAทัวร์ไต้หวัน กินหรู โรงแรมดี ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ตึกไทเป101
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์ไต้หวัน /

ไต้หวัน เจอร์นี่ ออนเซ็น 5 วัน 4 คืน

Highlight

S.B.A ATTRACTION

*อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียว และสวยงามที่สุดของไต้หวัน

*ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

*อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

*ตึกไทเป 101 (สูงอันดับ 5 ของโลก) สัมผัสลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตร/นาทีสู่จุดชมวิวกรุงไทเป แบบ 360 องศา

*พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ

*ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดัง เสมือนดั่ง  “ชินจูกุแห่งไต้หวัน”

S.B.A HOTEL

*พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

*แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว)

S.B.A MENU

*เมนูพิเศษ! อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปาเลิศรส

*เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู สเต็กกระทะร้อน

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศไต้หวัน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 5 วัน 4 คืน 

  • สายการบิน :
  • China Airline

Description / Time Table

วันที่ 1                กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง - เจียวซี

05.00

 

คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไชน่า แอร์ไลน์

โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน

11.10

เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 834

15.40

ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 

พิพิธภัณฑ์กู้กง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000 ชิ้น ส่งผลให้ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้มีมาก แต่พื้นที่ภายในกู้กงนั้นมีจำกัด จึงจัดแบ่งวัตถุโบราณออกมาตั้งโชว์แค่ครั้งละ 15,000 ชิ้น จัดแสดงนานครั้งละ 3 เดือน ดังนั้นถ้าจะดูให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 12 ปีเลยทีเดียว แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น หยกผักกาดขาว และ หยกสีน้ำตาลดูคล้ายหมูสามชั้น จะมีให้ชมตลอดทั้งปี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)

 

Hotel Les Champs (4*) หรือเทียบเท่า www.leschamps.com.tw

เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุใน น้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม

วันที่ 2                เจียวซี – นั่งรถไฟไปเมืองฮวาเหลียน – ทะเลสาบเจ็ดดาว - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - สวนฉิ้งชิว (วัดญี่ปุ่น)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

เดินทางสู่ ฮวาเหลียน โดยรถไฟ ฮวาเหลียนคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งหินอ่อนบริสุทธิ์ที่สำคัญมาก มีทัศนียภาพของภูเขาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปวิวทิวทัศน์ของทะเลอันสวยงามตลอดการเดินทาง

ทะเลสาบเจ็ดดาว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวฮัวเหลียนเล่ากันว่าสามารถมองเห็นดาวไถ ซึ่งมี 7 ดวงในเวลากลางคืนสวยงามมาก เพราะเห็นดาวได้ชัดเจนมาก หนุ่มสาวชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่ ทะเลสาบแห่งนี้ เพราะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเย็น ชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนหินหลายขนาด วางเรียงรายเป็นหาดยาวแทนหาดทรายไม่เหมือนทะเลที่อื่น และเป็นท้องน้ำเดียวกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด สร้างความประทับใจให้ทุกท่านอย่างมิอาจลืม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

 

อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของไต้หวัน ทัศนียภาพของที่นี่จะเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบไปด้วยช่องหุบเขา มีลำธาร น้ำตก สวยงามและคลาสสิก ดุจดั่งภาพวาดของจีน ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางธรรมชาติของสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าผาโพรงถ้ำนกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง สะพานซื่อมู่ น้ำตกฉางชุน เป็นต้น

**การเข้าชมสถานทีต่างๆในอุทยาน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ**

สวนฉิ้งชิว (วัดญี่ปุ่น) วัดนิกายเซนแบบญี่ปุ่น ด้านในนอกจากโบสถ์พระพุทธรูปที่ศักดิสิทธิ์แล้ว ยังมีสวนหินแบบญี่ปุ่น ให้บรรยากาศความรู้สึกเงียบสงบ และปลอดโปร่ง 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)

 

Hualien Charming City Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า www.city-hotel.com.tw

วันที่ 3                ฮวาเหลียน – นั่งรถไฟไปเมืองอี้หลัน - อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน – ไถจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นั่งรถไฟจาก เมืองฮวาเหลียนไปเมืองอี้หลัน

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน)

 

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์

เดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (ประมาณ 3 ชม.)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)

 

แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ

 

Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw

วันที่ 4               ไถจง - หนาวโถว – วัดจงไถฉาน – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ไทเป -

                          ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย  

วัดจงไถฉาน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว วัดนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน มีความสูง 150 เมตรออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกับผู้ที่ออกแบบตึกไทเป 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง  เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ที่เมืองหนานโถว แผ่นดินแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถซานซือกลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันอย่างมาก

วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple)  สร้างในปี ค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

เดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (ประมาณ 3.30 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติค เปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)

 

ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ผู้คนมักนิยมออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นอกจากนั้นท่านสามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไต้หวันได้ เช่น บะหมี่ ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอดชิ้นใหญ่ยักษ์ร้านฮอตสตาร์ที่มีชื่อเสียง และเต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ว่ากันว่าหากไม่ได้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมาไม่ถึงไต้หวัน

 

Just Sleep NTU Hotel by Regent (4*) หรือเทียบเท่า www.justsleep.com.tw/NTU

(ตรงข้ามโรงแรมแห่งนี้ มีตลาดกลางคืนกงก่วน เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และมีชื่อเสียง อันดับต้นๆของเมืองไทเป)

วันที่ 5               ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)- ช้อปปิ้งซีเหมินติง -

                          สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว ส่วนบนของอาคารประดับไปด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม ก่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี บนเนื้อที่กว่า 250,000 ตร.ม. ให้ท่านได้ชมชมชีวประวัติของท่านเจียงไคเชค และรูปภาพประวัติศาสตร์ในยุคก่อตั้งไต้หวันที่หาดูได้ยาก

ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

ตึกไทเป 101 ตึกนี้มีสิ่งที่สุดของโลกอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน นำท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตร ต่อนาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 สู่จุดชมวิวสูงสุดที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง 360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส)

 

ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, NET, New Balance, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย

 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สเต็กกระทะร้อน)

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน

23.10

ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI 837

02.00

ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

 

My Newsletter