SBA Travel JAPAN DRAGON ROUTE SBA ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คุณภาพ กินดีอยู่ดี เที่ยวญีปุ่น นั่งรถไฟโทร้อคโกะชมความงามของธรรมชาติ วัดเบียวโดอินวัดได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก เที่ยวตลาดคุโรมอนตลาดสดมีปมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Highlight

* สวนผลไม้   ชมและชิม สตอเบอร์รี่สดๆ  ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยตัวท่านเอง

* วัดเบียวโดอิน วัดแห่งหนึ่งในเกียวโตที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก

Universal Studio โซนใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับแฮร์รี่

* ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก สไตล์กัสโซ-สึคุริ หลังคาเหมือนสองมือพนมของพระพุทธเจ้าซึ้งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

ซันมาชิซูจิ เขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ

* ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า

* รถไฟโทร้อคโกะ ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของภูผา

* วัดซันจูซันเง็นโดะ วัดที่เก่าแก่สถานที่ประดิษฐาน เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมจำนวน 1052 องค์

* ตลาดคุโรมอน ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย 

* พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว   ใกล้แหล่งช้องปิ้งอันทันสมัย

* สุดยอด! อาหารญี่ปุ่นรสชาติดั้งเดิม

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศญี่ปุ่น
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 6 วัน 4 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ - สนามบินชูบุ เซนแทร์น     (-/-/-)

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของสายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินชูบุ เซนแทร์น - หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ -  จวนผู้ว่าทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายาม่า

0005

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-644

0800

ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

 

หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี

ทาคายาม่า จินยะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เดิมสร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแลและได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริงลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง สามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูอันโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องโถงอเนกประสงค์ แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน ... อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน

นำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่า ณ ASSOCIA  TAKAYAMA  HOTEL หรือเทียบเท่า สวม ยูกะตะ พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)       

ทาคายาม่า – วัดซันจูซัน เง็นโดะ - ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ - ย่านกิออน - เกียวโต                                                     

  

 

 

 

 

ซันยิวซัน เง็นโดะ => San Ju San Gendo ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันในนาม วัดเร็งเงียวอิน วัดที่เก่าแก่สถานที่ประดิษฐาน เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมจำนวน 1052 องค์ พระพักตร์แต่องค์ไม่เหมือน กันเวลาสักการะชาวญี่ปุ่น จะมองหาองค์ที่มีใบหน้าคล้ายตน หรือญาติเพื่อกราบไหว้บูชา แกะสลักโดยช่างแกะ ระดับบรมครูช่าง-ทังเคอิ วัดนี้ แรกสร้างขึ้นใน ปีค.ศ. 1164 บูรณะสร้างใหม่ใน ปี ค.ศ. 1226 ด้านหลังวัดมีทุ่งกว้างใช้เป็นสนามยิงธนู ปัจจุบันนี้ยังใช้ในงานชุมนุมพิเศษเป็นครั้งคราว

ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรสชาติความอร่อย

ย่านกิออน ซึ่งเป็นย่านราตรีแบบสมัยเก่าที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารร้านขายของ ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

นำท่านเข้าที่พัก เกียวโต ณ  KYOTO TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

เกียวโต - รถไฟโทร้อคโกะ - วัดเบียวโดอิน - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า

 

นั่งรถไฟโทร้อคโกะ ที่วิ่งลัดเลาะผ่านริมผา ข้ามแม่น้ำ ลอดอุโมงค์ และขึ้นเขา ให้ท่านได้ชมความงามของธรรมชาติและความยิ่งใหญ่ของภูผาที่สูงชันทั้งสองข้างทางกับสายน้ำสีใสที่ไหลเชี่ยวกรากเบื้องล่าง ความกลมกลืนอันสวยงามของธรรมชาตินี้จะสร้างความประทับใจให้ท่านยากยิ่งที่จะลืม

วัดเบียวโดอิน วัดแห่งหนึ่งในเกียวโตที่ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในปีค.ศ.998 เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนพักผ่อนของขุนนางฟูจิวาระ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นวัดพุทธ อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดคือ ศาลานกฟินิกส์ ซึ่งประกอบด้วยโถงกลางขนาบด้วยปีกระเบียงเหมือนนกที่กำลังกางปีกสะท้อนกันผิวน้ำใสในสระน้ำที่อยู่เบื้องหน้า ซึ่งอาคารนี้เองเป็นภาพที่ปรากฏด้านหลังของเหรียญ 10 เยน

ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า พอมีเวลาให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ   

นำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า ณ  DAIICHI OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/-/-)

โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์  Universal Studio Japan

เดินทางโดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800.-บาท - เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-

หมายเหตุ ราคานี้ ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

 

 

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่าน สรรพสินค้าทันสมัยชั้นนำมากมาย 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ( Kaiyukan Aquarium ) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่ของโลก จัดแสดงโดยใช้หัวข้อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต ซึ่งมีพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าโลกที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟประทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกเป็นระบบสิ่งชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้ำทะเลประตูน้ำ” จากนั้นต่อไปที่ “ป่าญี่ปุ่น” ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา แล้วเดินวนเป็นวงกลมจากชั้นบนลงมาจนถึงด้านล่าง ซึ่งการเดินลงมานี้จะเป็นการเดินวนรอบแทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวน2รอบ แทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” นี้มีปริมาณน้ำ 5,400 ตันและมีปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 580 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ราคาเข้าชมต่อท่านประมาณ 2,000 เยน)

ย่านอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนั้นมีทั้งตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เต็มอิ่มเลยทีเดียว

ฮิปไฟว์ ( HEP FIVE ) ศูนย์การค้าที่รวมแฟชั่นสำหรับหนุ่มสาวสุดฮิป ใจกลางเมืองโอซาก้า บริเวณหน้าสถานี Umeda ฝั่งตะวันออกสัญลักษณ์ของที่นี่คือชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์สีแดงสดบนดาดฟ้า ภายในตัวอาคารประกอบด้วยชั้นสำหรับเครื่องแต่งตัวทั้งหญิงและชาย ตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 ถึงชั้นบน 6 ชั้น ชั้นใต้ดินชั้นที่ 2 และชั้นบนที่ 8 และ 9 เป็นเครื่องเล่น นอกจากนั้น ที่ชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 6 เป็นห้องโถงโล่ง ซึ่งเมื่อแหงนมองไปด้านบน จะพบปลาวาฬสีแดงยาว 20 เมตร ด้านข้างตึกยังมี Est อาร์เคดช้อปปิ้งของวัยรุ่น แหล่งรวมของเด็กแนว ซึ่งเป็นที่ถูกใจผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแนวเป็นที่สุด หากอยากเห็นว่าวัยรุ่นโอซาก้าแนวแค่ไหน ห้ามพลาดที่นี้เด็ดขาด รับรองไม่แพ้ย่านชิบูย่า ฮาราจูกุที่โตเกียวอย่างแน่นอน

ย่านนัมบะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละคร ถนนสายแบรนด์เนม Midosuji ถนนสายหลัก เป็นหน้าเป็นตาสำคัญของเมืองโอซาก้า เริ่มตั้งแต่ Umeda ไปจนถึง Namba ระยะทางราว 4 กิโลเมตร ต้นแปะก๋วยจำนวน 800 ต้นถูกปลูกเรียงรายตามสองข้างทาง อาคารร้านค้าสองข้างถนนถูกจำกัดความสูงไม่ให้เกิน 30 เมตร ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติอันสวยงามของถนนไว้ สองข้างทางยังคงพรั่งพร้อมไปด้วยอาคาร บริษัทห้างร้าน และร้านแบรนด์เนมชื่อดังนอกจากจะมีบริษัทห้างร้านเรียงรายอยู่ดังหมากรุกแล้ว ยังมีย่านแฟชั่นวัยรุ่นเช่น America-mura อยู่ใกล้ๆอีกด้วย จึงทำให้สองข้างถนนคึกคักตลอดทั้งปี หลายปีมาสองข้างถนน ยังมีประติมากรรมของ Henry Spencer Moore , François-Auguste-René Rodin และ Takamura Kotaro จำนวนรวม 27 ชิ้นจัดวางไว้ตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง 

NAMBA Nan Nan  Namba Nan Nan เป็นศูนย์การค้าใต้ดินแห่งแรกของโอซาก้า ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินหน้าสถานี Namba ภายในศูนย์การค้า แบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ โซนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โซนเครื่องสำอางค์และร้านขายยา และโซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงกลางศูนย์การค้า มีเครื่องพ่นไอกลิ่นดอกไม้ตามฤดูกาลที่เพดาน สร้างบรรยากาศสดชื่น

Dotombori Dotombori เป็นอาเขตการค้าที่สำคัญของย่าน Minami ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าทางด้านทิศใต้ มีทั้งโรงละคร ร้านปู ซึ่งมีปูยักษ์จำลองเป็นเครื่องหมายร้าน ป้ายกูลิโกะที่มีแสงไฟกระพริบหยิบยับยามค่ำคืน ล้วนเป็นสัญญลักษณ์ของ Dotombori ที่เลื่องลือไปทั่วโลก ชื่อของ Dotombori (คลองโดทม) มาจากชื่อของนาย Yasui Dotom เศรษฐีพ่อค้าชาวเมืองโอซาก้าคนหนึ่งที่บริจาคทรัพย์ส่วนตัวขุดคลองขึ้นเมื่อ ค.ศ.1612 ต่อมา ในสมัยเอะโดทางการได้ปรับปรุงเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง ทำให้ Dotombori กลายเป็นย่านที่คึกคักไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่พากันมาชมการแสดง ต่อมาจึงมีร้านอาหารทยอยเปิดขึ้นดังดอกเห็ด ปัจจุบันนี้ โรงละครคงเหลือเพียง โรงละคร Shochiku-za ที่เชิงสะพาน Ebizu-bashi แห่งเดียวเท่านั้น แต่ก็ยังมีร้านอาหารสารพัดประเภทกระจุกกันอยู่โดยเฉพาะบริเวณทิศเหนือ ที่นี่จะครึกครื้นไปด้วยเสียงเพลงและผู้คนตลอดทั้งปี

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

นิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้ กับเครื่องเล่นต่างๆทั้ง 9 โซน พบกับโซนใหม่ล่าสุด The Wizarding World of Harry Potter ที่ให้ท่านได้เปิดโลกแห่งจินตนาการไปกับแฮร์รี่และผองเพื่อน ท่านจะพบกับหมู่บ้านฮอกมี้ดส์ และตรอกไดแอกอน โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทย์มนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น Harry Potter and the Forbidden Journey  ที่จะพาท่านขี่ไม้กวาดผจญภัยในโลกเวทย์มนต์ไปกับแฮร์รี่ ล้ำยุคด้วยเทคโนโลยี 4D เสมือนท่านได้อยู่ในโลกแห่งเวทย์มนต์จริงๆ ต่อด้วยเครื่องเล่นยอดฮิต!  The Amazing Adventures of Spider-Man เมื่อท่านล่วงรู้แผนการลับของเหล่าวายร้ายและถูกตามล่า สไปเดอร์แมนจะมาช่วยท่านได้ทันหรือไม่ เร้าใจกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยี 4KHDx3D ที่สมจริงยิ่งขึ้นกว่าเดิม สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับรถไฟเหาะ Hollywood Dream และ Back Drop รถไฟเหาะที่ให้ท่านนั่งกลับหลัง Space Fantasy – The Ride รถไฟเหาะที่พาท่านตะลุยไปท่ามกลางอวกาศ นอกจากนี้ยังมีฉากจำลองของเมืองซานฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า Back to the Future - The Ride หรือจะสัมผัสบรรยากาศไฟไฟม้แบบสมจริงใน Backdraft นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นเร้าใจอื่นๆอีก อาทิ Jurassic Park The Ride, Jaws หรือโซนสำหรับคุณหนูๆใน Sesame Street Fun Zone , Snoopy Studios , Hello Kitty Fashion Avenue เป็นต้น ให้ท่านได้ปลดปล่อยความสนุกเต็มที่ตามอัธยาศัย ( ไม่รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับตั๋วแบบเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง )

นำท่านเข้าที่พัก โอซาก้า ณ  DAIICHI OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6  ของการเดินทาง         (B/L/-)

โอซาก้า  - ตลาดคุโรมอน - สวนสตรอเบอร์รี่ - อิออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 

ตลาดคุโรมอน ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขต ตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร  ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบ อาหาร ประวัติของตลาดเริ่มจากราวค.ศ.1822-1823 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดวาคายาม่าและเมืองซาไก นำปลาสดมาขายที่ประตูดำ (Kuromon) ของวัด Enmei-ji จนกระทั่งถึงราวปี 1912 ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ผู้คนยังคง เรียกตลาดดังกล่าวว่า ตลาด Enmeiji อยู่ ต่อมา เมืองโอซาก้าทั้งเมืองต้องเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง  เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง ผู้คนจึงร่วมกันปฏิรูปเมืองและตลาด เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาด Kuromon เช่นทุกวันนี้  

สวนผลไม้ เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ สตรอเบอรี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน ชม และ ชิมสตรอเบอรี่ ผลไม้จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง สนุกกับการเก็บผลสตรอเบอรี่สดสดจากต้นด้วยตัวท่านเอง

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน    100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย ( ไม่รวมอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ ) สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

1735

ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-673  

2125

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ

My Newsletter