SBA Travel คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง SBAทัวร์คุนหมิง ชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง คุนหมิง ตำหนักทอง ถนนคนเดินคุนหมิง วัดหยวนทง
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์จีน /

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

Highlight

S.B.A ATTRACTION  

เมืองโบราณต้าลี่ ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน

เจดีย์ 3 องค์อันศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่

เมืองโบราณลี่เจียง ที่ยูเนสโก้ ยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ภูเขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะบนความสูง 4,506เมตร(โดยกระเช้าใหญ่)

ตำหนักทอง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน

วัดหยวนทง วัดประจำเมืองคุนหมิง ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง

“Impression Lijiang”โชว์การแสดงสุดอลังการ มีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง โดยผู้กำกับชื่อดัง จางอี้โหมว

* ถนนคนเดินหนานย่าเฟิงฉิงหยวน ช้อปปิ้งมอลล์ขนายักษ์และถนนคนเดินอันทันสมัย.

S.B.A HOTEL

* พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

S.B.A MENU

 * สุดยอด! อาหารกวางตุ้งรสเลิศ

 * พบกับเมนูพิเศษเต็มอิ่มกับ สุกี้เห็ดนานาพรรณ และสุกี้ปลาแซลม่อน

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศจีน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 5 วัน 4 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

วันที่ 1           กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่  (-/-/D)

    07.50 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A.CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
    10.55 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)
14.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
09.30 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
10.40 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ *การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามสายการบินกำหนด*
11.30 ออกเดินทางจาก เมืองเชียงใหม่ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง
  คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ต้าลี่ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาซางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนานจ้าว” (ระยะทางประมาณ 370 ก.ม.)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Er Hai Long Wan Holiday Hotel (4*) หรือเทียบเท่า / Jin Sha Ban Dao Hotel (4*)  13-17 เม.ษ. 2560

วันที่ 2           เจดีย์สามองค์ (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองโบราณต้าลี่ - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง                                             สระน้ำมังกรดำ  (B/L/D) 

  เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยองค์กลาง มีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวนนำท่านแวะชม ทะเลสาบเอ๋อไห่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่รองจากทะเลสาบเตียนฉือ ของมณฑลยูนนาน ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ภูเขาซางซาน ที่ลอบล้อมด้วยทะเลสาบและทิวทัศน์ที่งดงาม
  ต้าลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าลี่ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน อยู่ห่างจากตัวเมืองต้าลี่ 13 กิโลเมตร เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1382 มีกำแพงเมืองและป้อมกำแพงล้อมรอบตามแบบผังเมืองในอดีต มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ ภายในเมืองโบราณมีถนนสายหลักพาดผ่าน สองข้างถนนล้วนประดับด้วยสิ่งปลูกสร้างแบบจีนโบราณ ปัจจุบันบ้านเก่าแก่สองข้างถนนภายในเมืองโบราณต้าลี่ถูกใช้เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย และ ยังคงบรรยากาศแบบโบราณได้ดีที่เดียว
  เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยี่ยน ชมเมืองโบราณของชาวน่าซี ที่มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย และ ได้รับการประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็น“เมืองมรดกโลก โดยด้านหน้าของเมืองเก่า จะมีกังหันน้ำขนาดยักษ์ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองลี่เจียงไปแล้ว นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซักครั้งว่าได้มาเยือนเมืองที่น่ารักแห่งนี้แล้ว
  สระมังกรดำ หรือ เฮยหลงถาน ชมความงดงามของอุทยาน ที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมาก ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอด และเงาของภูเขาหิมะจะสะท้อนลงบนสระน้ำมังกรดำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย
  หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโจน” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lijiang Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3           ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์ Impression Lijiang - อุทยานน้ำหยก - ฉู่ฉง                              (B/L/D) 

  อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่านซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี (ถือเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุด) ทิวเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งธารน้ำ แนวผา และทุ่งหญ้า ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า ทิวเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)
  โดยสาร กระเช้าไฟฟ้าใหญ่ เพื่อชมทัศนียภาพอันแสนงดงามของธรรมชาติที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์บนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง (Glacier Park) อยู่ตามภูเขาต่างๆ ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
  ชมโชว์ Impression Lijiang โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อี้ โหมว ได้เนรมิตให้ ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง การแสดงในภาคนี้จะเป็นการสะท้อนเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับภูเขาหิมะมังกรหยกอันศักดิ์สิทธิ และประเพณีของชนกลุ่มน้อยของเมืองลี่เจียง ใช้ทีมนักแสดง ชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองกว่า 500 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา โดยใช้ทุนสร้างกว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ1,250 ล้านบาท เป็นชุดการแสดงในสถานที่จริงสุดอลังการอีกชุดหนึ่ง ที่ผู้ไปเยือนเมืองลี่เจียง ไม่ควรพลาด
  อุทยานน้ำหยก เป็นที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซี ภายในอุทยานประกอบด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นซึ่งแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา หมายถึง พ่อข้างซ้ายหมายถึง แม่ และน้ำตกมังกร ซึ่งไหล่ลงมาลดหลั่นกันเป็น 3 ชั้นชั้นแรก ชื่อ มังกรออกถ้ำ ชั้นสอง ชื่อ มังกรเล่นน้ำ และ ชั้นสามชื่อ มังกรโบยบิน และน้ำจากน้ำตกทั้งสามนี้ ได้ไหลลงรวมกัน เป็นบ่อน้ำที่ใสสะอาดสามารถเลี้ยงปลาหลายชนิด และ ยังมีจามรี เดินเล่น กินน้ำจากลำธารนี้อีกด้วย เดินทางสู่เมืองฉู่ฉง ใช้เวลาประมาน 3.30 ชั่วโมง เพื่อในวันรุ่งขึ้น ท่านจะเดินทางเข้าคุนหมิงในระยะที่สั้นลง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jian Hua International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 4           ฉู่ฉง - คุนหมิง - ตำหนักทอง - ร้านหยก - ร้านชา - ถนนคนเดินคุนหมิง (หนานย่าเฟิงฉิงหยวน)                               (B/L/D) 

  เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยใช้เส้นทางด่วนระหว่างเมือง
  ตำหนักทอง หรือ ตำหนักจินเตี้ยน ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋องอู๋ซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน
  เลือกซื้อ หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก ซึ่งชาวจีนถือว่า หยกเป็นอัญมณีที่มีความเก่าแก่ มูลค่ามากมายคู่ควรแก่การเก็บรักษา ไม่แพ้เพชรเลยทีเดียว ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเลือกซื้อ ใบชา ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองและขึ้นชื่อของประเทศจีน
  ถนนคนเดินคุนหมิง (หนานย่าเฟิงฉิงหยวน) ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าท่องถิ่นประจำเมืองคุนหมิง ตลอดจนร้านค้าทันสมัยตามแบบที่ท่านต้องการ
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Soluxe Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 5           วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 

  วัดหยวนทง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี ถูกสร้างขึ้น  ในสมัยราชวงศ์ถัง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณเชิงเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไป ของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อยๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัด ในเวลาต่อมา วัดหยวนทงเคยถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดหยวนทงยังมีโบสถ์ไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่ท่านนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อันเชิญมาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทย – จีน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรก ของไทย ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดในเมืองจีนด้วย
  เยี่ยมชมร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
  ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ชมสรรพคุณของบัวหิมะที่ขึ้นชื่อทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถใช้ทาผิวหนังเมื่อถูกน้ำร้อนลวก หรือ อาการผื่น คัน จากการถูกแมลง กัด ต่อย ได้
 15.20  ออกเดินทางจาก เมืองคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
16.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ !
15.55 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (แวะรับผู้โดยสารจากเชียงใหม่ โดยการรออยู่ในเครื่องบินเดิม*การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นไปตามสายการบินกำหนด*  (เฉพาะขากลับ ของวันที่ 8-12,22-26 มี.ค.)
17.05 ออกเดินทางจาก เมืองเชียงใหม่ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
18.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ !

 

My Newsletter