SBA Travel เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง SBAทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วไจ้โกวเต็มวัน อุทยานหวงหลง ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน ศาลเจ้าขงเบ้ง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์หมีแพนด้า ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคว่านจ๋าย โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
หน้าแรก / โปรแกรมทัวร์ / ทัวร์จีน /

เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง

Highlight

S.B.A ATTRACTION  

*จิ่วไจ้โกว อุทยานสวรรค์ สัมผัสความงามทุกฤดู ความงามของน้ำใสสีสันต่างๆ ใสจนเห็นถึงพื้นน้ำ ตัดกับวิวธรรมชาติที่ปกคลุมไปด้วยภูเขา

  และต้นไม้

*หวงหลง ธารน้ำขั้นบันได ที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินปูนตามธรรมชาติ ที่สะท้อนแสงดูเหมือนราวกับเกร็ดมังกร

*โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเสฉวน

*โชว์ทิเบต โชว์ร่ายรำ และร้องเพลงในแบบชาวทิเบตแท้ๆ

*ศาลเจ้าขงเบ้ง(สามก๊ก) โบราณสถานแห่งชาติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงขุนนางอันยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน

*นย์อนุรักษ์หมีแพนด้า แหล่งกำเนิดสัญลักษณ์ประเทศจีน

*ถนนควานจ๋าย ถนนโบราณโรแมนติก แบ่งเป็นสองซอยแคบและกว้าง ชมบ้านแบบฉบับจีนโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบัน  

S.B.A HOTEL

พักโรงแรม ระดับ 4 - 5 ดาว

S.B.A MENU

 * สุดยอด! อาหารตุ๋นยาจีน

 * เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ภายในอุทยานจิ่วไจ้โกว

Detail

  • ประเทศ :
  • ประเทศจีน
  • ระยะเวลาเดินทาง :
  • 6 วัน 5 คืน 

  • สายการบิน :
  • Thai Airways International

Description / Time Table

วันที่ 1          สุวรรณภูมิ – เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – โชว์เปลื่ยนหน้ากาก (-/-/D)

07.15 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เจ้าหน้าที่ เอส.บี.เอ. ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
10.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 618
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซรวงลิ้ว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  นำท่านสู่ “ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า” นำท่านชมหมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ทั้งแพนด้าแดง และแพนด้ายักษ์ เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักน่าเอ็นดูของหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน หมีแพนด้ามีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับนานาประเทศต่างๆ
  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีนเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล “เคล็ดลับ” เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น โดยใช้ศิลปะพร้อมความสามารถอย่างสูงในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยวนาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน ไม่ว่าใครๆที่ได้มาดูโชว์นี้ ก็ยังไม่สามารถจับผิดหรือรู้วิธีการเปลี่ยนหน้ากากนี้ได้
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Chengdu Jin Yun Hotel (5*) หรือเทียบเท่า www.bestwestern.com

วันที่ 2               เฉิงตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน - จิ่วไจ้โกว (B/L/D)

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วไจ้โกว เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535
  ทะเลสาบเต๋อซี เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์  มีความยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่ง ใหญ่ตระการตา ผิวน้ำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น และสีของทะเลสาบเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478  ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่ง ก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา
  เมืองเก่าซงพาน เป็นเมืองโบราณมีชื่อเดิมว่า "ซงโจว" เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงค์ฮั่นและราชวงค์ถังเป็นต้นมา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดน จีนและทิเบต ชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปแลกม้า วัว หนังและขนสัตว์จากชาวทิเบต ระหว่างทางผ่านท่านจะได้เห็น    ซุ้มประตูกำแพงเมืองโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง มีอายุกว่า 500 ปี ทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองจะเป็นทิวเขาสูง ภูเขาหิมะแม่น้ำ และนาขั้นบันได
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Howard Johnson Tianyuan Jiuzhaigou Resort (5*) หรือเทียบเท่า www.hojo.com

วันที่ 3               อุทยานจิ่วไจ้โกว โดยรถเหมาในอุทยาน (เต็มวัน) – โชว์ทิเบต  (B/L/D)

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยานเพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ "จิ่วจ้ายโกว" สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นำท่านสัมผัสกับความงาม ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล ซึ่งน้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพ ของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ชมความงามของทะเลสาบต่าง ๆ  ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้
  ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
  ชม โชว์ธิเบต  การแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจ้างจู๋ หรือ ชาวทิเบต และชาวเจียง ร่วมสนุกสนานกับการละเล่นและประเพณีต่าง ๆ แสดงถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Howard Johnson Tianyuan Jiuzhaigou Resort (5*) หรือเทียบเท่า www.hojo.com

วันที่ 4               จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง  - ร้านใบชา - เมืองตูเจียงเยี่ยน   (B/L/D)                          

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1992 ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชนชาติจีนมาแต่ครั้งโบราณ ผนวกกับความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า "สระสวรรค์ในแดนดิน" ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงาม (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลงหวงหลง )
  เมืองตูเจียงเยี่ยน ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้ ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน และท่านจะได้ผ่านชมตัวอูฐ และจามรี หรือ เหมาหนิว อย่างใกล้ชิด ซึ่งจามรีจะมีทั้งสีขาวและสีดำ และชาวทิเบตเลี้ยงจามรีไว้ใช้แรงงานและเป็นอาหาร ขนของจามรีเป็นสินค้าที่ไทยสั่งเข้ามาสำหรับทำพู่หมวกของทหารรักษาพระองค์
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Dujiangyan Yurui Hotel (4*) หรือเทียบเท่า  www.yuruihotel.com

วันที่ 5               ตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู – ศาลเจ้าขงเบ้ง (สามก๊ก) – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านหยก -

                           ถนนคนเดินชุนซีลู่      (B/L/D)                        

  ท่านเดินทางกลับยัง เมืองเฉิงตู (ประมาน 1.30 ชั่วโมง)
  ศาลเจ้าขงเบ้ง” หรือศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้นปีค.ศ.395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของจ๊กก๊กในสมัยสามก๊ก ด้านในมีตู้แสดงรูปปั้นขุนนาง ขุนศึก ของเล่าปี่หลายสิบนาย อาทิ ม้าเฉียว ม้าเจ๊ก เกียงกุย อุยกาย จูล่ง เป็นต้น รวมถึงเป็นที่ตั้งสุสานของเล่าปี่ และสวนท้อที่เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย สามพี่น้องสาบานกัน
  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก พร้อมชมบ้านเรือนรูปทรงโบราณในลักษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินค้าพื้นเมือง
  ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และสมุนไพรอื่นๆอีกมากมาย
  หยก ชั้นดี จากร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
  ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมายอาทิ เช่น ZARA, H & M, UNIQLO ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Chengdu Jin Yun Hotel (5*) หรือเทียบเท่าwww.bestwestern.com

        วันที่ 6                 เฉิงตู – ถนนถนนคว่านจ๋าย – ร้านผ้าไหม - สนามบิน – กรุงเทพฯ       (B/L/-)

  ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้
  ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
15.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
17.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

My Newsletter