การจองทัวร์

  1. กรุณาจองทัวร์พร้อมชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม ภายใน 3 วันนับจากวันที่ตกลงทำการสำรองที่นั่ง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน ในกรณีการชำระค่าจองทัวร์ล่าช้า *** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนที่นั่งกับทางสายการบิน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าเสียหายในกรณียกเลิกในภายหลัง และทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในการคอมเฟิร์มตั๋วที่นั่งเดี่ยวของเที่ยวบินนั้นๆ
  2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน หรือ 30 วัน ตามเงื่อนไขในแต่ละโปรแกรม มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  3. หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ เรียนขอหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านเพื่อดำเนินการในเรื่องของวีซ่า และป้องกันการจองที่ซ้ำกันในหมู่คณะ

 

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

Ø รายละเอียดการยกเลิกการจองทัวร์จะแตกต่างกันในแต่ละโปรแกรมโปรดดูรายละเอียดในเอกสารของแต่ละโปรแกรม

Ø หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

Ø หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

 

หมายเหตุ

Ø บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้ หากท่านต้องการ

Ø บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ  การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด

Ø เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี

Ø บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว 100% หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

Ø ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการผกผันของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน

Ø ในกรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางข้าราชการ ( เล่มสีน้ำเงิน ) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ  จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด