JR RAIL PASS คืออะไร

  JR RAIL PASS คือบัตรโดยสารที่สามารถใช้ในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่บริหารงานโดยบริษัท JR ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายรถไฟ รถไฟสำหรับเดินทางเข้าเมืองซึ่งให้บริการจากสนามบิน รถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็น (SHINKANSEN/BULLET TRAIN) รถไฟในตัวเมือง รวมทั้งรถเมล์และเรือข้ามฟาก ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยตนเองได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ประเภทของ JR RAIL PASS

JR RAILPASS สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. ประเภทใช้ได้ทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งออกเป็นแบบ Ordinary และ Green ระยะเวลาการใช้เริ่มต้นที่ 7 วัน 14 วันและ 21 วัน มีทั้งราคาเด็กและราคาผู้ใหญ่ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ซึ่งบัตรประเภทนี้ไม่มีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

> Prices of Exchange Orders (as of February 2015) <

Type: Ordinary Green
Duration Adult Child Adult Child
  7-day      29,110 JPY       14,550 JPY      38,880 JPY     19,440 JPY  
  14-day      46,390 JPY      23,190 JPY     62,950 JPY     31,470 JPY  
  21-day      59,350 JPY      29,670 JPY     81,870 JPY     40,930 JPY  

 

*ราคาเด็ก สำหรับกรณีที่เด็กมีอายุ 6-11 ขวบ โดยต้องดูวันเดือนปีเกิดในหนังสือเดินทางเป็นหลักซึ่งต้องครอบคลุมระยะเวลาในการใช้บัตร JR RAIL PASS เมื่อเดินทางในประเทศญี่ปุ่นด้วย
**บัตร JR RAIL PASS ประเภท Green จะใช้สำหรับขบวนรถไฟหัวกระสุน (SHINKANSEN) ในตู้รถ (Car No.) ที่ 1-4 เท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจาก Ordinary เพียงแค่มีเบาะที่นั่งที่กว้างกว่าและระยะห่างระหว่างเบาะที่นั่งมากกว่าเท่านั้น

ระยะเวลาในการใช้งานตั๋ว Japan PASS

*อายุการใช้งานของ Japan Rail pass คือ 7 วัน,14 วันหรือ 21 วันติดต่อกันตั้งแต่วันเริ่มใช้วันแรก

*กรณีการแลก Exchange Voucher เป็นตั๋ว Japan Rail pass ต้องแลกและระบุวันเปิดใช้วันแรกของอายุตั๋ว ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อตั๋ว (ตัวอย่าง?กรณีวันออกตั๋ว 4/15 สามารถแลกได้จนถึง 7/14)   กรุณากำหนดวันเริ่มใช้พาสในตอนแลก ท่านสามารถเลือกวันเริ่มใช้พาสในวันที่ต้องการภายใน 1 เดือนตั้งแต่วันแลกพาส

*ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากมีการแลก Japan Rail pass และระบุวันที่ใช้งานวันแรกไว้บนตั๋วแล้ว

> Japan Rail Pass สามารถใช้กับรถไฟ รถบัส เรือเฟอร์รี่ ที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

สามารถใช้ได้กับ
JR Group Railways-Shinkansen "Bullet Trains"
x ไม่สามารถใช้โดยสารขบวนรถไฟ "Nozomi" 
โดยสารรถบัสสายท้องถิ่นแต่ละสายของบริษัท JR Bus (ยกเว้นสายท้องถิ่นบางส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่สามารถโดยสารได้)
(บริษัท JR Bus = JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus)
x ไม่สามารถโดยสารช่วงเส้นทางรถบัสด่วนของ บริษัท JR Bus แต่ละแห่งได้
คลอบคลุม - JR Miyajima ferry (มิยะจิมะ - มิยะจิมะกุจิ) 
x ไม่สามารถใช้เรือ Jetfoil จาก ฮะกะตะ - ปูซาน (เกาหลี) เรือความเร็วสูง JR คิวชู

 

หมายเหตุ:* ไม่สามารถใช้กับสายรถไฟ "Nozomi" ของ Tokaido และ Sanyo ไม่ว่าจะเป็นแบบจองล่วงหน้าหรือไม่จองล่วงหน้า (สำหรับผู้ถือตั๋ว Japan Rail Pass แนะนำให้ใช้สาย “HIKARI,” “SAKURA,” “KODAMA,” or “TSUBAME”แทนในเส้นทางนี้)

ที่มา: http://www.japanrailpass.net/ และ J Plan Holiday

2. ประเภทใช้ตามแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย

JR East-West Hokuriku Arch Pass

JR East-South Hokkaido Pass

 

เงื่อนไขในการซื้อบัตรโดยสาร JR RAILPASS (ครอบคลุมทุกประเภทของบัตร)

 1. ได้รับอนุญาติให้พำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการพำนักแบบ " การพำนักระยะสั้น" ตามที่กฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดไว้ เมื่อต้องการจะพำนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนเข้าประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "Temporary Visitor" ดังนี้ลงบนพาสปอร์ตของท่าน ? ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้ Japan Rail Pass ได้

jr-pass ticket

2. สามารถออกบัตรโดยสาร Japan Rail Pass ให้กับลูกค้าต่างชาติได้ ไม่จำเป็นต้องขอดูหน้าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นประเทศที่ไม่ได้รับข้อยกเว้นในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่า การซื้อบัตรโดยสาร JR Rail Pass จะออกเป็น Exchange Voucher สำหรับแลกและเปิดใช้บัตร Japan Rail Pass (บัตรแข็ง) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว

3. สามารถออกบัตรโดยสาร Japan Rail Pass ให้กับลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นได้ ในกรณีที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นการถาวร และลูกค้าชาวไทยที่แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น (ในข้อ 3 นี้จะต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันได้ว่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)

4. กรณีลูกค้าทำ Exchange Voucher เพื่อใช้แลกเป็น Japan Rail Pass สูญหายหรือถูกขโมย หรือมีรอยขาด รอยฉีกบนหน้าบัตรก่อนการเปิดใช้บัตรในประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถออกให้ใหม่ได้ทุกกรณี ทั้งนี้รวมไปถึงกรณีที่มีการสะกดชื่อ-สกุลผิด เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้ง จะผิดแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้ (เหมือนกันกับเวลาออกตั๋วเครื่องบิน)

วิธีการจอง 

 1. กรอกแบบฟอร์มในช่อง <จองตั๋วรถไฟเจอาร์พาส>
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับผ่านทางอีเมล์
 3. ในกรณีที่ต้องการทำการจอง โปรดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางหรือพิมพ์ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านกลับมาทางอีเมล์
 4. ชำระเงินผ่านทางธนาคารและส่งหลักฐานมายังอีเมล์เพื่อยืนยันการจอง

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระเงินผ่านทางธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดผ่านทางอีเมล์
 2. ในกรณีที่ต้องการชำระเงินสดและบัตรเครดิต โปรดเข้ามาชำระที่บริษัทด้วยตนเอง
  (บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม 2%)

วิธีการรับบัตร

 1. รับด้วยตนเอง - ไม่มีค่าธรรมเนียม บริษัทเปิดบริการทุกวัน (มีที่จอดรถ)
  1. วันจันทร์-ศุกร์       เวลาทำการ 8.30-17.30 น.
  2. วันเสาร์               เวลาทำการ 8.30-17.00 น.
  3. วันอาทิตย์           เวลาทำการ 9.00-16.00 น.
 1. จัดส่ง EMS - ค่าธรรมเนียม 50 บาท (จัดส่งทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์)
 2. จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่
  1. เขตสาทร บางรัก ปทุมวัน – ไม่มีค่าธรรมเนียม
  2. เขตยานนาวา บางคอแหลม คลองเตย วัฒนา ราชเทวี – ค่าธรรมเนียม 100 บาท
  3. เขตอื่นๆในกรุงเทพฯ - ค่าธรรมเนียม 150 - 200 บาท

ตัวอย่างตั๋ว Exchange Order ที่จะได้รับ

 JR PASS Example1

JR PASS Example2

*หลังจากได้รับ Exchange Order จากเจ้าหน้าที่ โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลและประเภทตั๋วอีกครั้งหนึ่ง*

วิธีการแลกตั๋ว JR Pass

           เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางต้องนำตั๋ว Exchange Order ไปแลกเป็นบัตร JR Pass ฉบับจริงที่เคาเตอร์จำหน่ายตั๋ว ซึ่งวิธีการแลกนั้นจะต้องนำพาสปอร์ตยื่นพร้อมกับใบ Exchange Order ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี JR โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เคาน์เตอร์แลกตั๋ว JR Rail Pass

           ผู้เดินทางสามารถสังเกตจุดแลกตั๋วจากเครื่องหมาย "หน้าต่างสีเขียว (Midori no Madoguchi)" ที่มีอยู่ตามสถานีรถไฟใหญ่ๆ ในเครือของเจอาร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น

รายชื่อสถานที่แลกตั๋ว JR Rail Pass > http://www.japanrailpass.net/th/exchange.html

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการแลกตั๋ว JR Rail Pass

           ประเภทตั๋วและชื่อนามสกุลที่ออกใน Exchange Order ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือให้บุคคลอื่นใช้แทนได้และตราประทับของตม.ในหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางต้องเป็นแบบ “temporary visitor” เท่านั้น

           เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบพาสปอร์ตและใบ Exchange Order ของผู้เดินทาง พร้อมให้กรอกแบบฟอร์มที่มีชื่อว่า “Application for Japan Rail Pass Exchange” โดยจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-สกุล สัญชาติ เลขที่หนังสือเดินทางและวันที่เริ่มใช้งาน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มใช้ในวันแลกตั๋ว) แต่ต้องไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันออกตั๋วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ได้หลังจากเจ้าหน้าที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายละเอียด JR Rail Pass

หลังจากเจ้าหน้าที่ออกบัตร JR Pass ให้เรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลพร้อมวันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดการใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมรับหนังสือเดินทางคืนจากเจ้าหน้าที่ และหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผู้เดินทางจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกบัตรแก้ไขให้ในทันที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.japanrailpass.net/th/purchase.html

วิธีการจองที่นั่ง และขั้นตอนการใช้บัตร

          หลังจากได้รับบัตร JR Pass ฉบับจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรสามารถจองที่นั่งสำหรับรถไฟด่วนพิเศษ หรือ Shinkansen ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยผู้เดินทางจำเป็นจะต้องทราบข้อมูลของขบวนรถไฟที่ต้องการจอง ทั้งวันและช่วงเวลาที่ต้องการ รวมไปถึงสถานีต้นทางและปลายทาง เจ้าหน้าที่จะทำการเลือกที่นั่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับท่าน

 1. ตรวจสอบตารางเวลารถไฟล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ http://www.hyperdia.com/en/

บัตร JR Pass นี้ไม่สามารถจองที่นั่งหรือใช้ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นสาย NOZOMI และ MIZUHO ได้ นอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้หมดทุุกขบวน เช่น รถไฟชินคันเซ็นสาย HIKARI, SAKURA, KODAMA, TSUBAME, HAYABUSA, TSUBASA เป็นต้น

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือบัตรประเภท Green's Card จะมีรองรับไว้สำหรับบางขบวนของ HIKARI, KODAMA เท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจองที่นั่งจากเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน

สำหรับขบวนรถไฟอื่นๆ เช่น สายรถไฟในเมือง Local Train หรือ Limited Express ที่ไม่จำเป็นต้องจองที่นั่ง ผู้เดินทางเพียงแค่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สถานีก็สามารถใช้เดินทางไปกับรถไฟหรือรถบัสในเครือของ JR ตามที่ระบุไว้ได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น

Example JR Entrance

West Japan Railway Company Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass / Mt.Fuji Tourist Ticket HOKKAIDO RAIL PASS JR EAST PASS / JR Kanto Area Pass JR Kyushu Rail Pass ALL SHIKOKU Rail Pass